GS-besluitenlijst 1 oktober 2019


Wijziging subsidieplafond openstellingsbesluit POP3 maatregel Leader Zuidoost-Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben het Openstellingsbesluit POP3 Uitvoering LEADER 2019 gewijzigd. Het subsidieplafond is opgehoogd.

Subsidiëring Alliantie van Kracht voor het congres Alliantie van Kracht tegen armoede

Gedeputeerde Staten stemmen in met een subsidie voor het congres Alliantie van Kracht tegen armoede in Drenthe. Het delen van kennis en ervaringen rondom het thema ‘armoede’ staat centraal op dit congres.

Verrekenen inkomsten uit niet-ambtsgebonden nevenfuncties van gedeputeerden en CvdK

Gedeputeerde Staten hebben besloten in te stemmen met de conclusies van het Ministerie van BZK over de verrekening van niet-ambtsgebonden neveninkomsten. Dit betekent voor gedeputeerde Bijl een verrekening op de bezoldiging. Voor de andere collegeleden is een verrekening niet nodig.

Zienswijze op Notitie Reikwijdte en Detailniveau Luchtruimherziening

De provincie Drenthe dient een zienswijze in op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Luchtruimherziening die op 10 september j.l. is gepubliceerd. Het gaat met name over het voornemen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Ministerie van Defensie om een nieuw militair oefengebied in het Noordelijk luchtruim in te passen. De aanleiding is de verwachte drukte in het luchtruim boven Lelystad Airport en de behoefte van Defensie om meer ruimte te hebben voor de F35.

De zienswijze is afgestemd met de provincies Fryslân en Groningen. De provincies maken het Rijk attent op onder andere de mogelijke overlast voor de inwoners, de Natura-2000 en -stiltegebieden en de gebieden waar windturbines staan of nog komen. De provincies vragen het Rijk hier rekening mee te houden en een zorgvuldige belangenafweging te maken.

Beantwoording schriftelijke vragen PVV inzake handhaving verbod gezichtsbedekkende kleding in het ov

Gedeputeerde Staten hebben vragen beantwoord van de PVV-fractie over het handhaven van de wet inzake het boerkaverbod in overheidsgebouwen, ziekenhuizen en het openbaar vervoer. Meer informatie hierover is te vinden op: www.drentsparlement.nl

Beantwoording schriftelijke vragen PvdA inzake dreigend stroomtekort op spoorwegnetwerk

Gedeputeerde Staten hebben vragen beantwoord van de PvdA-fractie naar aanleiding van berichtgeving in de pers over een dreigend stroomtekort op delen van het spoorwegnetwerk in Nederland. Meer informatie hierover is te vinden op: www.drentsparlement.nl

Halfjaarbericht 2019 Groningen Airport Eelde

Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten geïnformeerd over het Halfjaarbericht 2019 dat is ontvangen van Groningen Airport Eelde. Dit om hen te informeren over de commerciële en financiële stand van zaken van Groningen Airport Eelde NV.

Toestemming gebruik opsporingsvergunning Klazienaveen door Tullip Energy BV

Gedeputeerde Staten zijn voornemens om op termijn (een deel) van opsporingsvergunning voor geothermie ‘Klazienaveen’ over te dragen aan Tullip Exploration and Production B.V.  Het bedrijf ontvangt een brief van Gedeputeerde Staten waarin dit besluit wordt meegedeeld, zodat het een aanvraag voor SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie) subsidie voor een geothermieproject in ZO-Drenthe kan indienen.

Beantwoording schriftelijke vragen GroenLinks over spoedlocaties bodemvervuiling in Drenthe

Gedeputeerden Staten hebben vragen beantwoord van de GroenLinks-fractie over de voortgang in de aanpak van bodemvervuiling in Drenthe. Meer informatie hierover is te vinden op: www.drentsparlement.nl

Achtergestelde lening WMD

Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor om een achtergestelde lening te verstrekken aan de N.V. Waterbedrijf Drenthe.

Totstandkoming cultuurbeleid 2021-2024

Gedeputeerde Staten hebben opdracht gegeven nieuw cultuurbeleid te ontwikkelen voor de periode 2021-2024. Een conceptnota wordt naar verwachting in februari 2020 voor inspraak vastgesteld.

Reactie decentrale overheden c.q. IPO op wetsvoorstel Mobiliteitsfonds

Het kabinet wil het bestaande Infrafonds, met name bedoeld voor rijksinfrastructuur, omzetten in een Mobiliteitsfonds met een integralere ('bredere') inzetbaarheid. De provincies, gemeenten en vervoerregio’s zijn om reactie gevraagd op het wetsvoorstel. Gedeputeerde Staten van Drenthe  hebben ermee ingestemd om via het IPO (Interprovinciaal Overleg) positief te reageren op het wetsvoorstel.

Beantwoording schriftelijke vragen PvdA-fractie over hergebruik plastic afval

Gedeputeerde Staten hebben de vragen van de PvdA-statenfractie over hergebruik (laagwaardig) plastic afval beantwoord. Meer informatie hierover is te vinden op: www.drentsparlement.nl.