GS-besluitenlijst 9 juli 2019


Stichting DEO: Jaarverslag en Jaarstukken 2018

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het ter informatie toezenden van het Jaarverslag 2018 van de Drentse Energie Organisatie aan Provinciale Staten en de benoeming van het voorgedragen bestuurslid, de heer K.E. Engelse.

Aanvraag incidentele subsidie Faunabeheereenheid Drenthe

Gedeputeerde Staten verlenen eenmalig een provinciale bijdrage van € 10.218,45,-- aan de Faunabeheereenheid Drenthe (FBE) voor de aanschaf van middelen ter uitvoering van de valwildregeling. Op basis van het Flora- en Faunabeleidsplan is aan de FBE verzocht om in het kader van de verkeersveiligheid en ter voorkoming van onnodig lijden voor aangereden reeën (valwild) een valwildregeling op te stellen. De valwildregeling heeft ook als doel de registratie van aangereden reeën te verbeteren.

Subsidiëring Full Colour Festival te Emmen

Gedeputeerde Staten hebben besloten het Full Colour Festival te Emmen een subsidie van €12.500,-- te verlenen voor de uitvoering van het festival in 2019.

Aanwijzingsbesluit Landgoed Overcingel in de gemeente Assen als bijzonder provinciaal natuurgebied

Gedeputeerde Staten hebben het besluit tot aanwijzing van Landgoed Overcingel in de gemeente Assen als bijzonder provinciaal natuurgebied vastgesteld. Het landgoed was onder voormalige wetgeving aangewezen als landelijk natuurmonument. Daardoor waren de natuurwaarden en cultuurhistorische kenmerken beschermd. Omdat deze wet vervallen is, heeft de provincie besloten de bescherming voort te zetten. Er zijn geen zienswijzen door belanghebbenden op het Ontwerpbesluit ingediend. Ook zijn er geen wijzigingen in het Aanwijzingsbesluit aangebracht door Gedeputeerde Staten ten opzichte van het Ontwerpbesluit.

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal blad.

Subsidieaanvragen van Landschapsbeheer Drenthe (LBD) voor uitvoering maatregelen Plan van Aanpak Akker- en weidevogels in Drenthe (uitvoering motie M2016-7) in 2019

Provinciale Staten hebben op 1 februari 2017 uitvoering gegeven aan de motie Programma behoud Weide- en akkervogels in Drenthe, door het Plan van Aanpak Akker- en weidevogels in Drenthe vast te stellen. Dit Plan van Aanpak is opgesteld om de akker- en weidevogelpopulaties in Drenthe te behouden en te herstellen en bevat 17 concrete maatregelen die in 2017 t/m 2019 worden uitgevoerd. LBD voert samen met Agrarische Natuur Drenthe (AND) een aantal van deze maatregelen uit.

Voorschot Puppet International

Gedeputeerde Staten besluiten Puppet International een voorschot van 50% op hun tweejaarlijkse subsidie te verlenen in verband met de voorbereiding van een speciale editie van het festival.

Subsidiëring energiebesparingsmaatregelen Koninklijke Metaalunie (KMU)

Gedeputeerde Staten hebben besloten een subsidie beschikbaar te stellen van

€ 51.000,-- voor de Koninklijke Metaalunie Nederland-Drenthe, voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen door aangesloten ondernemingen.

Het programma richt zich op het verder verduurzamen van de metaalsector en te komen tot concrete, energiebesparende maatregelen voor de deelnemende bedrijven. Deze maatregelen zullen leiden tot een energiereductie voor de deelnemende bedrijven en zo een bijdrage leveren aan een duurzame Drents economie.

Zie voor meer informatie het bijbehorende persbericht.

Uitvoeringsregeling Vouchers IkBenDrentsOndernemer.nl

Gedeputeerde Staten hebben de Uitvoeringsregeling Vouchers IkBenDrentsOndernemer.nl 3.0 vastgesteld. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het verbeteren van het Drentse ondernemersklimaat en wordt innovatie gestimuleerd. Voor meer informatie over de regeling kunt u terecht op www.IkBenDrentsOndernemer.nl

Vormgeving samenwerking in de Aanpak Vitale Vakantieparken (VVP)

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het voorstel om de Taskforce Vitale Vakantieparken onder te brengen bij de provinciale organisatie.

Zienswijze vaststellingsbesluit Groningengasveld 2019-2020

Gedeputeerde Staten sturen de minister van Economische Zaken en Klimaat hun zienswijze op het ontwerp-instemmingsbesluit voor de gaswinning in Groningen voor 2019-2020. Zij stellen dat extra maatregelen om de gaswinning in Groningen versneld af te bouwen geen negatieve gevolgen voor Drenthe mogen hebben.

OV-bureau Groningen Drenthe, begroting 2020, dienstregeling 2020 en Trendmonitor

Provinciale Staten worden geïnformeerd over de vastgestelde begroting 2020, de goedgekeurde dienstregeling bus 2020 en over de Trendmonitor 2018 met de laatste ontwikkelingen in het openbaar busvervoer.

Evaluatie Regio Groningen-Assen

Gedeputeerde Staten sturen de uitkomsten van de evaluatie van de Regio Groningen-Assen aan Provinciale Staten. In september vinden bijeenkomsten plaats waarin raads- en Statenleden de gelegenheid krijgen om mee te denken over de Toekomstagenda van de Regiovisie Groningen-Assen.

Beantwoording schriftelijke vragen van de VVD-fractie over Heide Expres in Westerveld

Gedeputeerde Staten beantwoorden schriftelijke vragen van Provinciale Staten over de heide expres.

De antwoorden zijn te lezen op www.drentsparlement.nl

Subsidieaanvraag van Van Leeuwen Communicatie voor de pilot Free Fridge

Gedeputeerde Ststen hebben besloten de subsidieaanvraag van Van Leeuwen Communicatie voor de pilot Free Fridge van € 18.150,-- af te wijzen. Het project draagt in onvoldoende mate bij aan de Drentse energietransitie en is daarmee van onvoldoende provinciaal belang.

Subsidieverlening  STERCORE B.V. Groene Energie Afspraak

Gedeputeerde Staten verlenen ruim € 285.000,-- subsidie aan STERCORE B.V. als Provinciale Staten geen bedenkingen hebben. Het bedrijf doet onderzoek naar een innovatieve verwerkingsinstallatie die dierlijke mest (zonder hulpstoffen) omzet naar groen gas en koolstof. Deze installatie vermindert het gebruik van fossiele brandstoffen fors en vermindert CO2 uitstoot. STERCORE B.V. werkt in dit project nauw samen met Gasunie, Gas Terra, DNV GL, Loonbedrijf Meilof CH Energy Zernike, N-Tra, Emmtec Services, New Energy Coalition en Adsensys.

Uitstel aflossing en aanpassing rentetarief op lening Stichting Energy Challenges

Gedeputeerde Staten besluiten de eerste aflossing op de lening van € 372.500,-- aan Stichting Energy Challenges uit te stellen tot 31-08-2022 en het rentetarief op deze lening van 2% naar 0% te wijzigen voor de periode van 1 januari 2018 tot 1 september 2021.

Beantwoording schriftelijke vragen van de PVV-fractie over weekendafsluiting N33

Gedeputeerde Staten beantwoorden vragen van de PVV-fractie over de (geplande) weekendafsluitingen van trajecten in de N33 Assen – Zuidbroek.

De antwoorden zijn te lezen op www.drentsparlement.nl

Strategienota Energie Hub GZI Next Emmen

Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten per brief geïnformeerd over de door de gemeente Emmen vastgestelde Strategienota Energie Hub GZI Next Emmen.

Bekrachtiging afspraken PAS en instelling Taskforce PAS

Gedeputeerde Staten hebben de landelijke afspraken bekrachtigd als eerste kader over de omgang met de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State over de Programmatische Aanpak Stikstof. Deze afspraken zijn in overleg met het IPO en andere PAS-partners tot stand gekomen. Ook heeft het college ingestemd met de bemensing van een interne Taskforce PAS.

Wob-verzoek op Wob-verzoek Shell papers

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een Wob-verzoek inzake de Shell papers besloten deze openbaar te maken.

De gepubliceerde documenten zijn te vinden op:

https://www.provincie.drenthe.nl/loket/wet-regelgeving/wet-openbaarheid/wob-verzoeken/

Beantwoording brief Stichting Platform Storm

Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording vastgesteld van vragen die zijn gesteld door Stichting Platform Storm over de verkeersmaatregelen die zijn genomen ten behoeve van de transporten van windturbine-onderdelen. Een afschrift van deze beantwoording is aan Provinciale Staten gestuurd.

Beantwoording brief d.d. 18 maart 2019 van Plaatselijk Belang Steenwijksmoer en de Werkgroep Zonneparken Steenwijksmoer over zonnepark Prinsen

Gedeputeerde Staten beantwoorden vragen van Plaatselijk Belang Steenwijksmoer en Werkgroep Zonneparken Steenwijksmoer over het Zonnepark Prinsen in Coevorden.