GS-besluitenlijst 2 juli 2019


Subsidiestelsel Natuur- en Landschap (SNL) en herstelmaatregelen Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Gedeputeerde Staten hebben besloten de uitvoering van de PAS-herstelmaatregelen mogelijk te maken via de openstelling van het subsidiestelsel Natuur- en Landschap (SNL). De aanvraagperiode is van 15 juli tot en met 23 augustus 2019. Dit besluit is van belang voor gecertificeerde grondeigenaren in de Natura 2000-gebieden.

Openstelling agrarisch natuurbeheer 2020 (SNL)

Gedeputeerde Staten stellen het openstellingsbesluit Agrarisch Natuurbeheer 2020 (SNL) vast.

Natuurbeheerplan Drenthe, versie 2020 (NBP 2020), Natuurnetwerk Nederland-kaart 2019 (NNN-kaart 2019)

Gedeputeerde Staten stellen het Natuurbeheerplan Drenthe, versie 2020 en de Natuurnetwerk Nederland (NNN) -kaart 2019 vast. In het Natuurbeheerplan Drenthe, versie 2020 staat aangegeven waar en welke (agrarische) natuur aanwezig is of ontwikkeld kan worden, hoe deze natuur beheerd kan worden en welke mogelijkheden er geboden worden voor landschapsonderhoud. De NNN-kaart 2019 is van belang in verband met de koppeling met de openstelling van het (agrarisch) natuurbeheer en de planologische bescherming conform de Provinciale Omgevingsverordening.

Wijzigingen Verordening Ruimtelijk Economisch Programma (REP)-SNN

Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor om de Verordening Ruimtelijk Economisch Programma - Samenwerkingsverband Noord Nederland (REP-SNN) te wijzigen. Met deze wijzigingen wordt de looptijd van de verordening met drie jaar verlengd en heeft het SNN meer mogelijkheden voor de uitkering van de subsidie bij faillissement van de penvoerder van een REP-project.

Stand van zaken onderzoek Intergenerationele armoede in de Veenkoloniën en onderzoek Drentse aanpak van laaggeletterdheid

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten per brief over de stand van zaken van het onderzoek naar overerfbare armoede in de Veenkoloniën en het onderzoek naar de Drentse aanpak van laaggeletterdheid.

Beschrijving financieel instrumentarium

In navolging van een aanbod dat vorig jaar is gedaan aan Provinciale Staten, hebben Gedeputeerde Staten een ‘Beschrijving financieel instrumentarium’ vastgesteld. In dit document zijn de kaders van wet- en regelgeving beschreven die gelden voor het toepassen van verschillende financieringsinstrumenten. In de bijbehorende brief informeren Gedeputeerde Staten over dit document, dat door de Statenleden als digitaal naslagwerk kan worden geraadpleegd.

Stand van zaken na uitspraak Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van de Kamerbrief van de minister van LNV over de stand van zaken na de PAS-uitspraak en de geplande acties voor de korte termijn. Het college stuurt deze brief door naar Provinciale Staten, aangevuld met specifieke Drentse informatie over projecten en de instelling van een ambtelijke Taskforce. Gedeputeerde Staten hebben ook besloten een brief aan de Drentse gemeenten te zenden met informatie over de stand van zaken PAS.