GS-besluitenlijst 25 juni 2019


Cofinanciering coördinatie Zorglandschap aan Vereniging van Drentse Gemeenten (VDG)

Gedeputeerde Staten hebben besloten een bedrag van € 81.250,-- beschikbaar te stellen aan de Vereniging van Drentse Gemeenten (VDG) voor de cofinanciering van de coördinatie van het Drents Zorglandschap in 2017 en 2018.

Jaarstukken 2018 ‘Nazorgfonds gesloten stortplaatsen provincie Drenthe'

Gedeputeerde Staten, in de hoedanigheid van Algemeen Bestuur van het ‘Nazorgfonds gesloten stortplaatsen provincie Drenthe’, hebben het dagelijks bestuur goedkeuring verleend voor het gevoerde beleid van het Nazorgfonds met de daaraan verbonden baten en lasten, zoals opgenomen in de Jaarrekening 2018 ‘Nazorgfonds gesloten stortplaatsen provincie Drenthe’.

Intrekking ontheffing aan pluimveebedrijven

Gedeputeerde Staten hebben besloten de ontheffingen in te trekken voor het doden van vossen bij twee bedrijven met Freilandkippen. De rechtbank Noord-Nederland heeft op 15 mei 2019 beroep dat was aangetekend tegen deze ontheffingen, gegrond verklaard. De rechtbank geeft aan dat er andere mogelijkheden zijn ter voorkoming van schade bij Freilandkippen door vossen, zoals een goede afrastering en het zorgvuldig ophokken van pluimvee voor de nacht. De provincie heeft in het afgelopen jaar in totaal 15 ontheffingen verleend voor het doden van vossen in de nacht. De overige verleende vergunningen zijn op dit moment onherroepelijk en kunnen niet meer worden aangetast. De ontheffingen zijn verleend tot 1 januari 2023.

Afdoening toezegging beantwoording vragen 1Bestuursrapportage

Gedeputeerde Staten beantwoorden schriftelijk twee vragen die in de vergaderingen van de statencommissie FCBE zijn gesteld bij de bespreking van de 1ste Bestuursrapportage 2019. Tijdens de commissievergadering was toegezegd dat het antwoord voor de statenvergadering van 3 juli zou worden toegestuurd.

Brief aan Staten over gaswinning

Na een toezegging in de Statencommissie d.d. 19 juni jl. sturen Gedeputeerde Staten een brief aan Provinciale Staten over de versnelde afbouw van de gaswinning in Groningen. In de brief geeft het college duiding aan een kamerbrief van minister Wiebes d.d. 17 juni jl.

Gedeputeerde Staten geven verder aan dat zij ontwikkelingen rondom gaswining in zowel Groningen als Drenthe nauwgezet volgen. Zij hebben het Rijk meerdere malen duidelijk gemaakt dat de afbouw in Groningen niet kan worden afgewenteld op de kleine velden in Drenthe en zullen dat in adviezen en zienswijzen ook blijven doen.

Afdoening toezegging over informatie Regionaal Ondermijningsbeeld

Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten geïnformeerd over het Regionale Ondermijningsbeeld.

Procesbesluit en machtiging ter verwerving van gronden tot realisatie bestemmingsplan Reconstructie N34 aansluiting Klijndijk

De onteigeningsprocedure voor de uitvoering van het bestemmingsplan reconstructie N34 bij Klijndijk is in de gerechtelijke fase aangekomen. Het college van GS heeft daartoe een procesbesluit genomen. In een brief aan Provinciale Staten informeert het college over deze formele stap.

Wob-verzoek zandwinning Center Parcs Huttenheugte

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een Wob-verzoek besloten documenten inzake de zandwinning Center Parcs De Huttenheugte openbaar te maken.

De gepubliceerde documenten zijn te vinden op: https://www.provincie.drenthe.nl/loket/wet-regelgeving/wet-openbaarheid/wob-verzoeken/

Beslissing Wob-verzoek inzake Eurochamp

Gedeputeerde Staten hebben een verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, inzake documenten uit het dossier Eurochamp, afgewezen.

De gepubliceerde documenten zijn te vinden op: https://www.provincie.drenthe.nl/loket/wet-regelgeving/wet-openbaarheid/wob-verzoeken/