Ontheffing Sportlandgoed Zwartemeer


Op 21 februari 2019 is een verzoek om ontheffing ontvangen van het Sportlandgoed Zwartemeer ter voorkoming van schade bij de visvijver van het bedrijf. De schade wordt volgens het bedrijf veroorzaakt door de aanwezigheid van aalscholvers.

De provincie Drenthe heeft begin april de ontheffing ter inzage gelegd voor het kunnen afschieten van aalscholvers ter voorkoming van ernstige schade. Hierop zijn meerdere bezwaren en reacties binnengekomen. Op 17 juni zijn deze bezwaren door de provinciale onafhankelijke Commissie Rechtsbescherming behandeld. Zij geven binnen zes weken advies aan het College van Gedeputeerde Staten.

De provincie Drenthe heeft na de behandeling in de Commissie Rechtsbescherming de balans opgemaakt en geconcludeerd dat de onderbouwing voor het afgeven van de ontheffing onvoldoende is gebleken. Om te voorkomen dat in afwachting van het advies van de commissie Rechtsbescherming de ontheffing na het broedseizoen (15 juli) gebruikt zou kunnen worden, heeft het college besloten om de ontheffing nog voor dit advies in te trekken.