GS-besluitenlijst 12 maart 2019


Subsidie Stichting Drents Monument te Assen

De Stichting Drents Monument zet zich met haar vrijwilligers al 27 jaar in voor behoud en ontwikkeling van ons gebouwd erfgoed. Voor haar activiteiten in 2019 en 2020 (onder voorbehoud van een goedgekeurde begroting 2020) ontvangt zij een provinciale subsidie van € 5.000,-- per jaar.

Financiële bijdrage project Terugdringen erfemissies bloembollentelers Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben besloten een bijdrage van € 24.715,-- toe te kennen aan het waterschap Drents Overijsselse Delta. Provincie Drenthe draagt hiermee bij in de kosten voor het project Terugdringen erfemissies bloembollentelers Drenthe. Het waterschap Drents Overijsselse Delta beoogt met dit project de waterkwaliteit te verbeteren door de erfemissies van de bollentelers terug te dringen.

Subsidies activiteitenprogramma’s talentvolle sporters 2019

Gedeputeerde Staten hebben besloten om subsidie te verlenen aan Topsport Noord en aan Team Drenthe voor de organisatie van activiteitenprogramma’s voor talentvolle sporters. Topsport Noord ontvangt € 42.500,-- en Team Drenthe ontvangt € 20.000,--.

POP3 vaststelling Openstellingsbesluit Fysieke investeringen innovatie en modernisering agrarische ondernemingen

Gedeputeerde Staten hebben de openstelling voor Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen vastgesteld. Met deze openstelling wordt het mogelijk gemaakt om POP3-subsidies te verlenen voor het versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht van de landbouw.

Capaciteitsonderzoek Cebeon BV

Gedeputeerde Staten hebben het bureau Cebeon BV een onderzoek laten uitvoeren naar de personele inzet op de provinciale taken in Drenthe, vergeleken met de financiële mogelijkheden en met een aantal referentieprovincies. De resultaten worden ingebracht in de overdracht naar een nieuwe bestuursperiode na de verkiezingen.

Jaarverslagen provinciale Vergunningverlening Toezicht en Handhaving (VTH) taken

Gedeputeerde Staten hebben besloten de jaarrapportage over 2018 van de RUD Drenthe, BRZO Noord en het team VTH aan Provinciale Staten te sturen.

Financiering Landinrichtingsplan Veenhuizen

De landinrichtingscommissie Veenhuizen heeft het ontwerp landinrichtingsplan ingediend bij de provincie met het verzoek om een financiële bijdrage. Gedeputeerde Staten hebben toegezegd dat zij in totaal € 724.900,- willen bijdragen aan het landinrichtingsplan voor de landbouwkundige structuurverbetering, de landschappelijke versterking en de aanleg van een recreatief fietspad langs de Ds. Germsweg. Aan de gemeente Noordenveld, het waterschap Noorderzijlvest en het Rijksvastgoedbedrijf is ook een financiële bijdrage gevraagd. Als het plan financieel is gedekt zal de landinrichtingscommissie de provincie verzoeken het plan vast te stellen waarna het plan in uitvoering kan worden genomen.

Verlenging Uitvoeringsregeling Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit

De Uitvoeringsregeling Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit wordt verlengd tot 31 december 2020. Aanvragen kunnen tot uiterlijk 30 juni 2020 worden ingediend zodat ook daadwerkelijk vóór 31 december 2020 gestart kan worden met de realisatie. Met de verlenging wordt het huidige beleid gecontinueerd om de ruimtelijke kwaliteit van bebouwde gebieden van een impuls te voorzien.

Financiële bijdrage transformatie Zuidlaren

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor een bedrag van € 1.000.000,-- te reserveren voor de gemeente Tynaarlo, ten behoeve van de transformatie van de kern Zuidlaren. De gemeente kan een beroep doen op de reservering om de kwaliteit van het kernwinkelgebied van Zuidlaren te versterken en/of te herstructureren. Hoofddoel is het tot stand brengen van een robuust, toekomstbestendig, compact centrumgebied. Middels deze reservering wil de provincie Drenthe concrete en realistische plannen van de gemeente stimuleren om de kern aan te passen voor hedendaagse en toekomstige behoeften van de gebruikers.

Beantwoording schriftelijke vragen CDA- en PvdA-fractie over het adviesrapport Zorg

Gedeputeerde Staten hebben antwoord gegeven op vragen van de CDA- en de PvdA-fractie over het Adviesrapport Zorg. De antwoorden zijn te lezen op www.drentsparlement.nl.

Afdoening toezegging commissie FCBE over de uitvoering van IntoNature 2018

Gedeputeerde Staten heeft op verzoek van Provinciale Staten het eindverslag toegestuurd van de Drentse kunst biënnale IntoNature. Dit evenement vond plaats in de zomer van 2018.

Beantwoording schriftelijke vragen van de PvdA-, Christenunie- en CDA-fracties over plannen opschroeven gaswinning NAM in Drenthe

Gedeputeerde Staten beantwoorden vragen van de fracties van de PvdA, ChristenUnie en het CDA over de berichtgeving dat NAM voornemens zou zijn de gaswinning in Drenthe uit te breiden.

Stand van zaken Regio Deals

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten schriftelijk over de laatste stand van zaken rondom de Regio Deals. Nadat op 16 november jl. bekend werd dat Drenthe twee Regio Deals toegekend heeft gekregen zijn deze met de regiopartners verder uitgewerkt in een gezamenlijk startdocument.

Tweede testrit snelle treinverbinding Noorden – Randstad, incl. stop in Assen

Provinciale Staten worden geïnformeerd over de geplande en aangekondigde tweede testrit tussen Groningen / Assen en Leeuwarden – Zwolle als onderdeel van het onderzoek naar de snelle verbinding tussen het Noorden en de Randstad.

Building Competences for Competitive Companies (INTERREG B)

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de deelname aan een Europees project waarin overheden en kennisinstellingen met het bedrijfsleven gaan werken aan de versnelling van digitalisering van het mkb.