GS-besluitenlijst 14 februari 2019

Koers en agenda Regio Zwolle

Gedeputeerde Staten laten in een gezamenlijke brief van de provincies Overijssel, Gelderland en Drenthe aan de Regio Zwolle weten in te stemmen met de koers en de nieuwe agenda van de Regio.

De Regio Zwolle heeft opgaven geformuleerd op het gebied van economie, leefbaarheid, energie, leefomgeving en menselijk kapitaal. De ambities van de Regio Zwolle passen goed bij de doelstellingen uit het Drentse collegeakkoord om aan te sluiten bij ontwikkelingen in de regio en samen te werken met de betrokken partners.

Beantwoording vragen CU-fractie over huisvesting statushouders

Gedeputeerde Staten hebben de schriftelijke vragen van de Christen Unie-fractie over het interbestuurlijk toezicht rond huisvesting van statushouders beantwoord.

Beantwoording schriftelijke vragen van de GroenLinks-fractie inzake Bargerveen

Gedeputeerde Staten hebben vragen van de fractie van Groen Links inzake de toepassing van de prijsvraag "Battle of Concepts" voor de buffer-zuid van het Bargerveen beantwoord. Het college heeft uitgelegd hoe het provinciaal beleid hiermee beter tot realisatie kan leiden.

Wob-verzoek inzake aftreden twee leden van de Raad van Commissarissen van Groningen Airport Eelde N.V.

Gedeputeerde Staten hebben een verzoek om openbaarmaking van documenten met betrekking tot het aftreden van de leden Orsel en Doddema als lid van de Raad van Commissarissen van Groningen Airport Eelde NV gehonoreerd. De aan verzoeker beschikbaar gestelde documenten zijn te vinden op de website van de provincie.

Overhevelingen van budgetten van 2018 naar 2019 bij de jaarrekening 2018 en te verrekenen budgetten

Gedeputeerde Staten stellen voor om 8,2 miljoen euro over te hevelen van 2018 naar 2019. Dit bedrag wordt opgenomen in de Jaarstukken 2018, waarover Provinciale Staten finaal beslissen. Overhevelen houdt in dat geld dat voor een bepaald project was bestemd maar niet is gebruikt, in het komende jaar beschikbaar blijft voor hetzelfde doel. Naast de overhevelingen stelt GS voor om 1,2 miljoen euro te verrekenen.. Daarbij gaat het om inhoudingen op budgetten waarbij in 2018 meer is besteed dan vooraf afgesproken.

Subsidiëring Marketing Drenthe 2019

Gedeputeerde Staten melden het voornemen tot het verstrekken van een subsidie van € 350.000,-- aan Marketing Drenthe voor het vermarkten van Drenthe in het buitenland (vooral in België en Duitsland) en het verbeteren van de kennis en data over de bezoekerseconomie. Het voorstel wordt voorgelegd aan Provinciale Staten voor bedenkingen omdat het gaat over een bedrag van meer dan € 150.000,--.