Ruilplan Herverkaveling Nieuw-Schoonebeek vastgesteld en ter inzage


Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben het ruilplan voor de herverkaveling Nieuw-Schoonebeek vastgesteld. Het ontwerpplan is herzien na behandeling van de zienswijzen die binnen kwamen na de ter inzagelegging van midden 2018. Het vastgestelde plan komt nu ter inzage te liggen.

De stukken kunnen van 26 februari tot en met 8 april 2019 in gezien worden bij het Kadaster, Emmasingel 4 in Groningen. Belangstellenden kunnen hiervoor een afspraak maken via nieuw.schoonebeek@kadaster.nl of 088-1834305. Ook kunnen zij van 4 maart tot en met 8 maart van 9.00 – 12.00 uur en van 13.00 – 16.00 uur binnenlopen in de Dorpshoeve, Europaweg 143-a in Nieuw-Schoonebeek. Medewerkers van het Kadaster zijn dan aanwezig om vragen over het ruilplan te beantwoorden. Belanghebbenden kunnen tot en met 8 april 2019 beroep instellen bij de rechtbank Noord-Nederland in Leeuwarden.

Het ruilplan is opgesteld op basis van wensen van belanghebbenden. Door de grondruil is 220 hectare grond vrij gemaakt voor de buffer Zuid van het Bargerveen, voor het waterbeheersingplan en voor recreatieve maatregelen. Voor de landbouwbedrijven leveren de grondruil en de verplaatsing van vijf bedrijven een betere verkaveling op en daarmee een efficiëntere bedrijfsvoering.