GS-besluitenlijst 8 januari 2019

Actieplan 2019 Drentse Energie Organisatie (DEO)

Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van het Actieplan 2019 van de Drentse Energie Organisatie.

Openstelling DAW-project ‘Optimaliseren gebruik bufferzones waterschap Hunze en Aa’s’

De Provincie Drenthe en Waterschap Hunze en Aa’s stellen in totaal € 149.000,-- subsidie beschikbaar voor maatregelen in het werkgebied Drentsche Aa die bijdragen aan het verminderen van perceelemissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen van akkerland naar oppervlaktewater.

Provincie en waterschap nodigen met deze openstelling landbouwbedrijven uit om subsidie aan te vragen voor projecten. De bedrijven kunnen de aanvragen bij de provincie indienen vanaf 18 januari tot en met 18 februari 2019 via het provinciale subsidieloket: https://www.provincie.drenthe.nl/loket/subsidieloket/

Toezegging Actieplan Sociale Energietransitie

De drie noordelijke provincies en 16 gemeenten hebben tijdens de Noordelijke Klimaattop gezamenlijk een actieplan opgesteld om ‘huishoudens met een smalle beurs’ in de gelegenheid te stellen te profiteren van de kansen die de energietransitie biedt en zodoende naar vermogen bij te dragen aan de realisatie van de duurzaamheidsopgaven.

Managementletter 2018

Ieder jaar stelt de huisaccountant van de provincie een managementletter op voor de directie en Gedeputeerde Staten. Hierin geeft de accountant aan hoe het staat met de bedrijfsvoering en interne processen van de provincie, zoals aanbestedingen, subsidieverstrekkingen en automatisering. Dit geeft de organisatie de gelegenheid haar processen te verbeteren. Het college geeft in een reactie aan de aanbevelingen over te nemen. Het stuk wordt ter bespreking aangeboden aan de BegeleidingsCommissie Accountant (BCA) van Provinciale Staten.

Uitvoeringsagenda Krimp en Leefbaarheid 2019

Gedeputeerde Staten hebben de Uitvoeringsagenda visie Krimp en Leefbaarheid 2019 vastgesteld. In deze uitvoeringsagenda geeft het college aan met welke inzet de provincie in de periode 2019, samen met partners, aan de slag gaat om te werken aan de prioritaire thema’s krimp en leefbaarheid.

Zie voor meer informatie dit persbericht.

Ontwikkelagenda Duurzame Melkveehouderij Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben besloten drie subsidieregelingen voor melkveehouders in Drenthe vast te stellen. Hiervoor stellen zij in totaal een bedrag van € 2.175.000,-- beschikbaar. Met dit bedrag krijgen 200 melkveehouders de mogelijkheid om een duurzaamheidsplan voor hun bedrijf te laten opstellen. Tevens is een regeling opengesteld die voorziet in een uitvoeringsbijdrage aan vervolgtrajecten n.a.v. de verduurzamingsadviezen uit een duurzaamheidsplan. Tot slot kunnen melkveehouders een beloning tegemoet zien voor stappen die zij maken op het vlak van verduurzaming, dan wel voor een hoog niveau van duurzaamheid. De regelingen gaan per februari 2019 open.

Zie voor meer informatie dit persbericht.

Financieel toezicht begrotingen 2019 Drentse gemeenten en 3 gemeenschappelijke regelingen)

Gedeputeerde Staten hebben vastgesteld dat er geen redenen zijn voor het instellen van preventief toezicht voor de begrotingen 2019 van de Drentse gemeenten. Eén gemeenschappelijke regeling wordt onder preventief toezicht geplaatst. De begroting 2019 is niet structureel en reëel sluitend en de meerjarenraming 2020-2022 is niet aanwezig en maakt daarmee niet aannemelijk dat dit evenwicht binnen de meerjarenraming tot stand wordt gebracht.

Zie voor meer informatie dit persbericht.

Resultaten bestuursperiode 2015-2019

Gedeputeerde Staten sturen Provinciale Staten de resultaten bestuursperiode 2015-2019 ter informatie. Het laat de belangrijkste resultaten zien van deze bestuursperiode binnen de zes speerpunten van het Collegeprogramma 2015-2019.

Subsidieaanvraag Economic Board Noord Nederland (EBNN)

Gedeputeerde Staten besluiten in te stemmen met een subsidie van maximaal € 100.000,--  voor de Economic Board Noord- Nederland (EBNN) voor de periode 1 april 2018 tot 1 april 2019 en over te gaan tot ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst.