GS-besluitenlijst 11 december 2018


Beleidsregels Wet natuurbescherming provincie Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met een aantal wijzigingen in de beleidsregels Wet natuurbescherming (Wnb).  Hiermee wordt onder meer de procedure voor het afwijzen en intrekken van Wnb-vergunningen vereenvoudigd en zijn voor de faunabeheerplannen voor de luchthavens Groningen Airport Eelde en Hoogeveen regels vastgesteld die vergelijkbaar zijn met de regels die voor andere faunabeheerplannen gelden. Ook hebben Gedeputeerde Staten het eigen risico bij schade door vogels aan zacht fruit of pit- en steenvruchten vastgesteld op 40%.

Cultuursubsidies

Gedeputeerde Staten hebben besloten voor 2019 subsidies te verlenen aan een aantal instellingen die in de Cultuurnota 2017-2020 worden genoemd.

Begroting 2019 ‘Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe’

In de hoedanigheid van Algemeen Bestuur van het ‘Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe’ hebben Gedeputeerde Staten aan het dagelijks bestuur goedkeuring verleend om het beleid van het Nazorgfonds uit te voeren met de daaraan verbonden baten en lasten zoals opgenomen in de Begroting 2019 'Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe'.

Beantwoording schriftelijke vragen van de D66-fractie over besluit gaswinning in Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben Statenvragen beantwoord over het instemmingsbesluit van de minister van Economische Zaken en Klimaat met betrekking tot het Winningsplan Westerveld.

Zienswijzeprocedure begrotingswijzigingen Prolander

Gedeputeerde Staten sturen Provinciale Staten een brief van Prolander door over  administratieve wijzigingen van de begroting. Gebleken is dat kleine wijzigingen binnen de kaders van de begroting ten onrechte niet aan Provinciale Staten zijn voorgelegd. Met ingang van 2019 wordt dit hersteld. Dit betekent dat -totdat de gemeenschappelijke regeling Prolander op dit punt is aangepast- Prolander alle begrotingswijzigingen voor een zienswijze zal voorleggen aan Provinciale Staten

Subsidieregeling opruiming drugsafval provincie Drenthe 2018-2019

Gedeputeerde Staten hebben een uitvoeringsregeling opgesteld om terreineigenaren die getroffen zijn door dumping van chemisch drugsafval tegemoet te komen in de kosten voor het opruimen van het afval. Zie voor meer informatie het bijbehorende persbericht.

Programmabudget 75 jaar vrijheid Drenthe

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor om een incidenteel budget van

€ 1.000.000,-- beschikbaar te stellen voor de viering van 75 jaar bevrijding in Drenthe. In 2020 wordt in Nederland op grote schaal de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog herdacht en 75 jaar bevrijding gevierd. In samenwerking met de landelijke organisaties Platform WOII, Nationaal Comité 4 en 5 mei, Stichting Coördinatie 75 jaar Vrijheid, VFonds en de 12 Drentse gemeenten, Herinneringscentrum Kamp Westerbork en andere uitvoerders in de culturele sector ziet de provincie Drenthe mogelijkheden om een bijzonder en aansprekend programma voor Drenthe samen te stellen. Het voorgestelde budget voorziet in € 350.000,-- aan de Drentse gemeenten voor lokale initiatieven, € 600.000,-- voor projecten met provinciaal bereik en € 50.000,-- voor onvoorziene initiatieven.

Zie voor meer informatie het bijbehorende persbericht.

Voordracht benoeming leden hoofdstembureau verkiezingen Tweede Kamer

Gedeputeerde Staten dragen de leden van het hoofdstembureau voor de verkiezingen van de Tweede Kamer ter benoeming voor aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit gebeurt op voordracht van het college van burgemeester en wethouders van Assen. Deze benoemingen gelden voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2022.

Subsidiëring Nederlandse Bachacademie

Gedeputeerde Staten hebben voor 2018 een subsidie van € 31.740,-- verstrekt aan de Nederlandse Bach Academie te Drachten.

Beslissing bezwaarschrift VOLE NEDAB-subsidie

Gedeputeerde Staten hebben besloten om het bezwaar tegen het vaststellingsbesluit subsidie NEDAB-kosten Groningen Airport Eelde niet-ontvankelijk te verklaren. Hiermee volgen zij het advies van de onafhankelijke Commissie Rechtsbescherming.

Subsidieverstrekking Binnenstadfonds aan gemeente Noordenveld

Gedeputeerde Staten hebben het voornemen om de aanvraag van € 750.000,-- van de gemeente Noordenveld voor bijdrage uit het Binnenstadfonds toe te kennen ten behoeve van de centrumontwikkeling Roden.  Provinciale Staten kunnen hierop nog hun zienswijzen of bedenkingen uitbrengen.

Integraal overzicht interbestuurlijk toezicht (IBT) 2017

Gedeputeerde Staten hebben het integraal overzicht IBT provincie Drenthe 2018 op uitvoering medebewindstaken gemeenten 2017 vastgesteld. Het college informeert de colleges van burgemeester en wethouders van de Drentse gemeenten hierover per brief. De provincie heeft wettelijk de taak toezicht te houden op de uitvoering van medebewindstaken door de gemeenten. Het integraal overzicht bevat het oordeel van de provinciale toezichthouders op de toezichtdomeinen ruimtelijke ordening, omgevingsrecht, monumenten, huisvesting statushouders en archief. Op basis hiervan heeft het college besloten geen verdere stappen te nemen richting gemeenten anders dan de reguliere interventie (waar nodig).

Afsprakenkader Soortenrijk Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben besloten tot het ondertekenen van het Afsprakenkader Soortenrijk Drenthe - samenwerken aan natuurvriendelijke oevers en bermen. Hiermee wordt invulling gegeven aan de in 2017 door de Staten aangenomen Motie Boerenlandvlinders en kan de biodiversiteit in het landelijk gebied een impuls krijgen, o.a. door samenwerking tussen partijen en meer ecologisch beheerde bermen en oevers. Partijen verplichten zich tot het formuleren van doelen op dit gebied, transparantie over de voortgang en het aangaan van samenwerking.

Lastgevingsovereenkomst NOM m.b.t. acquisitiegelden

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met een lastgevingsovereenkomst met de NOM om maatwerk financieringsarrangementen te kunnen verstrekken aan bedrijven die zich in Drenthe willen vestigen.

Intentieverklaring Regionale Energiestrategie (RES) Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben besloten de Intentieverklaring Regionale Energiestrategie Drenthe (RES) te ondertekenen. Met deze intentieverklaring stellen de provincie, Drentse gemeenten en waterschappen de RES-regio Drenthe vast en spreken af om gezamenlijk tot een bestuurlijke startnotitie te komen. Deze startnotitie wordt vastgesteld door Provinciale Staten, de gemeenteraden en algemeen besturen van de waterschappen. Een eerste versie van de Drentse Regionale Energiestrategie zal 6 maanden na ondertekening van het Nationale Klimaatakkoord gereed moeten zijn.