GS-besluitenlijst 4 december 2018


Subsidie ontwikkelingsvisie Dennenoord

Gedeputeerde Staten verlenen een subsidie van € 25.000,-- aan Stichting Lentis Maatschappelijke zorg voor het opstellen van een Ontwikkelingsvisie voor het terrein Dennenoord in Zuidlaren. Het terrein van ruim 80 hectare is beschermd als dorpsgezicht en er staan meerdere monumenten en karakteristieke gebouwen. Onder invloed van de transities in de (psychiatrische) zorg verandert het gebruik van gebouwen en terrein. Daarom is een (her-)ontwikkelingsvisie nodig, die zowel Lentis als de cultuurhistorische waarden van het gebied een duurzame toekomst biedt.

Voornemen tot aanwijzing van de voormalige HBS tot provinciaal monument

Gedeputeerde Staten zijn voornemens het hoofdgebouw van de voormalige HBS aan te wijzen als provinciaal monument.

Gebiedsgericht grondwaterbeheer Hoogeveen

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met een gebiedsgerichte aanpak van het grondwaterbeheer in Hoogeveen. Het gebiedsplan is vastgesteld. Industriële activiteiten in het verleden hebben in het stedelijke gebied van Hoogeveen geleid tot verontreiniging van het grondwater. Provincie Drenthe, gemeente Hoogeveen en de WMD hebben samen een aanpak voor Gebiedsgericht Grondwaterbeheer (GGb) uitgewerkt. Kernpunten hiervan zijn het zoveel mogelijk voorkomen van de risico’s van verspreiding van verontreiniging en de bescherming van bestaande functies (onder meer waterwinning WMD) en beoogde functies binnen het aangewezen gebied.

Afdoening toezegging Evaluatie project bevordering Drents en Duits

Gedeputeerde Staten zijn met een reactie gekomen naar aanleiding van een wens van de VVD om de verbetering van de taalbeheersing van deelnemende scholieren te evalueren gedurende de looptijd van het vervolgproject bevordering Drents en Duits.

Regeling Groene Energie Afspraak

Gedeputeerde Staten hebben besloten om de Regeling Groene Energie Afspraak in te trekken. De huidige regeling biedt te weinig sturingsmogelijkheden, is op sommige punten voor meerdere uitleg vatbaar en is te weinig gericht op een combinatie van innovatie en economische ontwikkeling. Een nieuwe subsidieregeling zal naar verwachting in de zomer van 2019 worden vastgesteld.

Beantwoording schriftelijke vragen Windpark de Drentse Monden en Oostermoer (DMO) (TS)

Gedeputeerde Staten hebben schriftelijke vragen beantwoord van de PvdA-fractie over het Windpark De Drentse Monden en Oostermoer.

Collectieve inkoopactie Q-sells zonnepanelen

Gedeputeerde Staten besluiten Provinciale Staten schriftelijk te informeren over de collectieve inkoopactie via ‘Slim wonen met energie’.

Beantwoording vragen D66 expertisecentrum huiselijk geweld

Gedeputeerde Staten hebben de vragen van de fractie van D66 inzake het expertisecentrum huiselijk geweld beantwoord.

Vragen CU over jeugdzorg

Gedeputeerde Staten hebben de vragen van de Christen Unie over de jeugdzorg in Drenthe beantwoord.

Interprovinciaal wolvenplan en statenbrief

Gedeputeerde Staten hebben besloten te reageren op het concept interprovinciaal wolvenplan en dit in te brengen in de Bestuurlijke Advies Commissie Vitaal Platteland (BACVP) van 6 december.

Stand van zaken Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Gedeputeerde Staten hebben besloten om Provinciale Staten te informeren over de stand van zaken over de Programma Aanpak Stikstof (PAS).