Reactie van Gedeputeerde Staten op het wolvendraaiboek


De wolf is steeds vaker in Nederland en dus ook in Drenthe. Ter voorbereiding op mogelijke vestiging van een roedel in Nederland is besloten dat het Interprovinciaal Overleg (IPO) een aangepast draaiboek maakt. Hierin wordt richting gegeven over hoe om te gaan met de aanwezigheid en vestiging van wolven. In december wordt het conceptdraaiboek vastgesteld in de IPO-Commissie Vitaal Platteland. Na vaststelling in deze commissie wordt begin 2019 er een definitieve klap op gegeven door het IPO Bestuur.

Voorafgaand aan de vaststelling van het draaiboek heeft Gedeputeerde Henk Jumelet gesproken met betrokkenen in Drenthe. Tijdens twee ‘ronde tafels’ op 23 mei en op 12 november is gesproken met onder andere LTO Noord, Staatsbosbeheer, herders van schaapskuddes uit Drenthe en hobby-schapenhouders. Hierin is geconcludeerd door alle aanwezigen dat het van belang is vroegtijdig in te zetten op preventie, omdat hiermee wordt geprobeerd wolven te leren dat schapen geen prooi zijn. Daarnaast is benadrukt dat er geen verschil zou moeten worden gemaakt tussen hobby-schapenhouders en beroepshouders.

Het college van Gedeputeerde Staten is het eens met de aanbevelingen van de betrokken. Gedeputeerde Henk Jumelet: “Wij kunnen ons in Drenthe geen platteland zonder schapen voorstellen. Het wolvendraaiboek draait om het in standhouden van de wolf, maar wij willen ook de schapenpopulatie in stand houden. Daarom hebben wij besloten om de volgende punten in te brengen tijdens de IPO-Commissie Vitaal Platteland:

  • In te stemmen met het schadebeleid voor zwervende en territoriale wolven. Dit betekent wat Drenthe betreft dat alle schade gecompenseerd wordt, er geen eigen risico geldt en er geen onderscheid wordt gemaakt tussen hobby-houders en beroepshouders.
  • De provincie Drenthe ziet kansen in de voorgestelde mogelijkheid om middels een gebiedsproces een pilot te starten ten behoeve van schapenpreventie. Wat Drenthe betreft wachten we niet tot een roedel zich heeft gevestigd, maar starten we hier op korte termijn mee. Mocht dit in IPO ook positief besloten worden, dan gaat het college hierover in gesprek met betrokkenen en Provinciale Staten.
  • In het geval van een gebiedsproces wil het college ook voor wat betreft provinciale financiering van preventieve middelen geen onderscheid maken tussen hobby-houders en beroepshouders.
  • Tot slot gaat de provincie de IPO Commissie Vitaal Platteland verzoeken om de omschreven mogelijkheden tot ingrijpen bij wolven verder te concretiseren en hierbij de Europese regelgeving en ontwikkelingen te betrekken.”

Provinciale Staten zijn geïnformeerd over het standpunt van het college. Zij worden op korte termijn uitgenodigd om hun te informeren over de inhoud van het concept wolvendraaiboek.


Zie ook