GS-besluitenlijst 12 juni 2018


Actualisatie provinciale monumentenlijst

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de actualisatie van de provinciale monumentenlijst.

Herzien besluit in administratief beroep Stichting Primenius (Wet primair onderwijs)

Gedeputeerde Staten hebben hun besluit van 3 juli 2015 in het administratief beroep van de Stichting Primenius tegen een besluit van het college van B&W van de gemeente Emmen herzien. Aanleiding voor de herziening is nieuwe informatie en herstel van omissie in het besluit.

Openbare verkoop natuurpercelen Meppel Zuid

Aan de rand van Meppel gaat de provincie een recentelijk ingericht natuurgebied te koop aanbieden dat deel uitmaakt van het Natuur Netwerk Nederland (NNN). Het gaat om een gebied met een oppervlakte van ruim 27 hectare. Belangstellenden kunnen een bieding indienen; de verkoop vindt plaats door middel van inschrijving. Biedingen worden deels beoordeeld op de kwaliteit van het voorgestelde beheerplan en deels op basis van de hoogte van het inschrijfbedrag. Zie ook het persbericht

Werving- & selectiebeleid provincie Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben besloten een nieuw werving- en selectiebeleid voor de provincie Drenthe vast te stellen. Het oude beleid wordt hiermee ingetrokken en het nieuwe beleid treedt in werking met terugwerkende kracht op 1 april 2018.

Financiering Inrichtingsplan Nieuw-Schoonebeek

Gedeputeerde Staten hebben besloten om voor het Inrichtingsplan Nieuw-Schoonebeek de benodigde financiële middelen van € 2.645.440,-- beschikbaar te stellen waaruit landbouwkundig noodzakelijke werkzaamheden betaald kunnen worden. Werkzaamheden aan landbouwpercelen zijn nodig om de afronding van het Ruilplan goed te laten verlopen en daarmee tegemoet te komen aan de in het plan opgenomen investeringen voor duurzame landbouw.

Extra subsidie Stichting Nationaal Energiebespaarfonds (NEF)

Gedeputeerde Staten hebben besloten een subsidie van € 500.000 te verlenen aan Stichting Nationale Energiebespaarfonds voor het toepassen van rentekorting in Drenthe op de Energiebespaarlening. Het door het college in januari 2017 toegekende subsidiebedrag van € 720.828 blijkt niet toereikend. Bijna 500 woningeigenaren maakten al gebruik van de lening met rentekorting. Door het verlenen van een extra subsidie van € 500.000 aan de Stichting Nationale Energiebespaarfonds verwacht de provincie dat er weer voldoende middelen zijn tot eind 2018 waarmee weer honderden woningeigenaren en VvE’s kunnen profiteren van de lage rente. Meer informatie over de Energiebespaarlening: www.energiebespaarlening.nl/drentheZie ook het persbericht

Rapportage 1e kwartaal 2018 Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben de 1e kwartaalrapportage 2018 van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) ter informatie aan Provinciale Staten toegestuurd. Hierin wordt ingegaan op de financiële resultaten en prestaties over het eerste kwartaal 2018 afgezet tegen het Jaarprogramma 2018.

Afhandeling mijnbouwschade

In een brief aan de minister van Economische Zaken en Klimaat uiten Gedeputeerde Staten zorgen over de landelijke regeling voor onafhankelijke afhandeling van mijnbouwschade, die niet voor de zomer gereed is.

1e kwartaalrapportage 2018 GAE

Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten geïnformeerd over de 1e kwartaalrapportage 2018 die is ontvangen van Groningen Airport Eelde (GAE). Dit om hen te informeren over de commerciële en financiële stand van zaken van Groningen Airport Eelde NV.

Subsidiëring Recreatieschap Drenthe voor Vernieuwing Fietsknooppuntensysteem Drenthe

Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor om een subsidie te verlenen aan het Recreatieschap Drenthe voor het vernieuwen van het fietsknooppuntensysteem in Drenthe. Zie ook het persbericht.

Projectenbureau Drenthe

Projectenbureau Drenthe wordt met ingang van 2019 samengevoegd met de ambtelijke  organisatie.

Profielschets directeur-secretaris

De provincie Drenthe zoekt een directeur-secretaris. Hiertoe hebben Gedeputeerde Staten een profielschets vastgesteld. De profielschets is de basis voor de werving- en selectieprocedure. De vacature is op 8 en 9 juni 2018 gepubliceerd.

Wijzigingsbesluit Openstellingsbesluiten POP3-subsidies

Acht openstellingsbesluiten POP3 zijn op een aantal punten gewijzigd. De wijzigingen betreffen een verbreding van de mogelijkheden tot bevoorschotting, het herstellen van een schrijffout en een aanpassing in de toelichting.

Openstellingsbesluit POP3 maatregel 4

Gedeputeerde Staten hebben openstellingsbesluit  POP3 maatregel 4 vastgesteld. In de periode van 11 juni 2018 tot en met 27 juli 2018 kunnen de in het openstellingsbesluit genoemde aanvragers subsidie aanvragen voor investeringen in infrastructuur (kavelruil).

Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) Agrarisch natuurbeheer

Gedeputeerde Staten stellen de openstelling Agrarisch Natuurbeheer 2019 en een gewijzigde openstelling van Natuurbeheer 2018 vast om de uitvoering van het (Agrarisch) Natuurbeheer mogelijk te maken.

Subsidiestelsel Natuur en Landschap en herstelmaatregelen Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Gedeputeerde Staten hebben besloten de uitvoering van de PAS-maatregelen mogelijk te maken via de openstelling van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL). De aanvraagperiode is van 15 juni 2018 tot en met 27 juli 2018. Dit besluit is van belang voor gecertificeerde grondeigenaren in de Natura 2000-gebieden.

Daarnaast hebben Gedeputeerde Staten besloten de SKNL open te stellen voor de realisatie van natuurbeheertypen die een functieverandering hebben ondergaan. Hierdoor kan de waardedaling van grond ten gevolge van de omzetting van landbouwgrond in natuurterrein worden opgevangen. De aanvraagperiode is van 15 juni 2018 tot en met 15 augustus 2018. Dit besluit is van belang voor grondeigenaren die hun percelen willen omvormen naar natuur.

Om beide openstellingsbesluiten uit te kunnen voeren, is de SKNL op een paar punten aangepast.

Subsidie aan Maatschappij van Weldadigheid

Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor om de Maatschappij van Weldadigheid een subsidie te verlenen van € 325.000,--. Enerzijds als extra bijdrage voor de verbouwing van het Huis van Weldadigheid en anderzijds als extra bijdrage voor de inrichting van het museum/bezoekerscentrum.

Beantwoording vragen PvdA over stijging gebruik zonnepanelen door particulieren

Gedeputeerde Staten beantwoorden schriftelijke vragen van de PvdA-fractie over de stijging van gebruik van zonnepanelen door particulieren.

Wob-verzoek inzake bijdrage Regio Groningen-Assen voor NEDAB 2017

Er is een verzoek om informatie te verstrekken over de bijdrage aan Groningen Airport Eelde (GAE)  in de kosten Niet-Economische Diensten van Algemeen Belang (NEDAB) ingediend op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Gedeputeerde staten hebben dit verzoek beantwoord. De aan verzoeker beschikbaar gestelde documenten zijn te vinden op de website van de provincie (www.provincie-drenthe.nl/actueel/wob-verzoeken).

Uitvoering Motie Boerenlandvlinders

Gedeputeerde Staten hebben besloten om binnen de bestaande begroting € 65.000 vrij te maken ter versterking van de biodiversiteit in het landelijk gebied. Deze middelen worden ingezet voor een educatieproject en het faciliteren van initiatieven vanuit de samenleving. Provinciale Staten worden geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van de motie.

Cofinancieringsbijdrage Europees Globaliseringsfonds (EGF) ten behoeve van werknemers in de bancaire sector

Samen met de provincies Friesland en Overijssel, de gemeente Leeuwarden (penvoerder) en het UWV heeft Drenthe een projectaanvraag ingediend bij het Europees Globaliseringsfonds. Met dit project zullen mensen die als gevolg van de financiële crisis en de snel ontwikkelende digitalisering en automatisering in de bankensector versneld begeleid worden naar werk of naar zelfstandig ondernemerschap door onder andere trainingen, opleidingen en een mobiliteitspool. De financiële dienstverlening is één van de meest vergrijsde sectoren in Drenthe. De looptijd van het project is twee jaar.