GS-besluitenlijst 17 mei 2018


Toepassing voorhangprocedure ASV bij subsidieregelingen

Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor een viertal regelingen uit de voorhangprocedure uit de Algemene subsidieverordening Drenthe niet meer toe te passen. Dit betekent dat Gedeputeerde Staten op basis van deze regelingen ook subsidies groter dan € 150.000, -- mogen verlenen zonder procedure van wensen en bedenkingen van Provinciale Staten.

Wob-verzoek NRC

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een Wob-verzoek van NRC besloten informatie te verstrekken over integriteitsonderzoeken die vanaf september 2016 in opdracht van de provincie zijn uitgevoerd.

Subsidieverstrekking Binnenstadsfonds Assen en MD DEF

Gedeputeerde Staten hebben het voornemen om de aanvragen van de gemeente Midden-Drenthe (€ 750.000,--) en gemeente Assen (€ 3.000.000,--) voor een bijdrage uit het Binnenstadfonds toe te kennen. Provinciale Staten kunnen hierop nog hun wensen of bedenkingen inbrengen.

Startnotitie Roadmap Circulair Drenthe 2050

Deze notitie beschrijft de aanleiding, ambitie en strategie van de Provincie Drenthe met betrekking tot het versnellen van de transitie naar een circulaire economie.
Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de startnotitie. Provinciale Staten worden ook ingelicht over de 'Roadmap Circulair Drenthe 2050'.

Toekenning subsidie aan de stichting gezondheidscentrum Gieten

Gedeputeerde Staten hebben besloten een bijdrage van € 250.000,- beschikbaar te stellen voor de herontwikkeling van het oude Waterschapshuis in Gieten tot een eerstelijns gezondheidscentrum. De herontwikkeling past binnen de doelen die met de Uitvoeringsregeling Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit nagestreefd worden en wordt dan ook uit deze regeling betaald. Omdat het gat over het bedrag hoger is dan € 150.000,- kunnen Provinciale Staten nog hun bedenkingen kenbaar maken.

Uitvoering statenmotie inzake medicinale cannabisolie

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de uitvoering van een in de Statenvergadering van 28 maart 2018 aangenomen motie over medicinale cannabisolie. Ter uitvoering van de motie hebben Gedeputeerde Staten brieven gestuurd aan de minister voor Medische Zorg en Sport en aan de Tweede Kamer.

Informeren over de voortgang van het IBP

Provinciale Staten zijn geïnformeerd over de voortgang van het Interbestuurlijk Programma (IBP).