GS-besluitenlijst 15 mei 2018


Kadernota weerstandsvermogen en risicomanagement

Gedeputeerde Staten hebben de handreiking risicomanagement vastgesteld en leggen de kadernota weerstandsvermogen en risicomanagement ter vaststelling voor aan Provinciale Staten. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de adviezen van onze huisaccountant en onze financieel toezichthouder om risicomanagement verder te professionaliseren.

NEDAB en Routefonds GAE

De aandeelhouders van Groningen Airport Eelde (GAE) hebben de provincie Groningen gevraagd om namens deze overheden beschikkingen inzake NEDAB-vergoedingen en het routefonds toe te kennen. Dit uit het oogpunt van doelmatig bestuur en om de administratieve lastendruk bij de betreffende organisaties te verminderen. Provinciale Staten worden tevens geïnformeerd over de hoogte van de Drentse provinciale bijdrage.

OV-bureau Dienstregeling 2019

Het dagelijks bestuur van het OV-bureau Groningen Drenthe heeft  de ontwerp-dienstregeling 2019 vastgesteld.  Provinciale Staten van Drenthe en Groningen en de raad van de gemeenete Groningen worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze te geven over de ontwerp-dienstregeling. Het dagelijks bestuur van het OV-bureau stelt de nieuwe dienstregeling 2019 eind juni 2018 vast. Zie voor meer informatie de website van het OV-bureau.

Jaarverslag IBT WABO 2017

Gedeputeerde Staten hebben het jaarverslag vastgesteld voor het interbestuurlijk toezicht Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 2017 en zenden dit toe aan de Drentse gemeenten en het Waterschap Drents Overijsselse Delta

Aanpak Popcultuur Drenthe 2018-2021

Gedeputeerde Staten hebben de Aanpak Popcultuur Drenthe 2018-2021 vastgesteld. Het gaat hierbij om een meerjarentraject waarin de provincie talentontwikkeling van jongeren in de popcultuur stimuleert.

Prolander: Jaarverslag en Jaarrekening 2017, Ontwerp-Programmabegroting 2019 en Evaluatie 2016/2017

Gedeputeerde Staten hebben voor een zienswijze de Prolander Jaarrekening 2017, het Jaarverslag 2017 en Ontwerp- Programmabegroting 2019 aan Provinciale Staten voorgelegd. Ook is het rapport Evaluatie Prolander 2016-2017 ter kennisname aangeboden.

RUD: Jaarverslag en Jaarrekening 2017, Ontwerp-Begrotingswijziging 2018, Ontwerp-Programmabegroting 2019 en Kaderbrief 2019

Gedeputeerde Staten hebben voor een zienswijze de Ontwerp-Begrotingswijziging 2018 en Ontwerp-Programmabegroting 2019 (inclusief de meerjarenraming 2020-2022) van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) voor een zienswijze aan Provinciale Staten voorgelegd.

Jaarverslag RUD 2017

Gedeputeerde Staten hebben besloten de jaarrapportage over 2017 van de RUD Drenthe aan Provinciale Staten te sturen. De jaarrapportage omvat tevens de bodemtaken, de luchtvaarttaken en de vanuit de Omgevingsdienst Groningen gecoördineerde BRZO taken.

Onderzoeksrapport naar de staat van het Drents

Het Drents Panel heeft het onderzoek naar de staat van het Drents en de bekendheid met het Huus van de Taol afgerond. Gedeputeerde Staten stellen de resultaten beschikbaar aan Provinciale Staten.

Beantwoording schriftelijke vragen CU-fractie over chemisch drugsafval

Gedeputeerde Staten hebben schriftelijke vragen van de CU-fractie over chemisch drugsafval beantwoord.

Beantwoorden schriftelijke vragen CDA- en VVD-fractie over Attero

Gedeputeerde Staten antwoorden op de schriftelijke vragen van de CDA- en VVD-fractie dat de overname van Attero geen gevolgen heeft voor de beheersing van verwerkte afvalstoffen en het Nazorgfonds gesloten stortplaatsen.

Beantwoording vragen VVD over gevolgen gasbesluit

Gedeputeerde Staten hebben de vragen van de VVD-fractie over de gevolgen van het gasbesluit van de regering beantwoord.

Adviescommissie Jansen over kwestie Zeeland

Gedeputeerde Staten delen aan Provinciale Staten het voorgenomen besluit mee om in de begrotingsjaren 2018, 2019 en 2020 een tijdelijke financiële bijdrage van € 100.000,-- per jaar te leveren aan de provincie Zeeland ter aanvulling op de uitkering Provinciefonds voor Zeeland. Een en ander gebeurt op basis van de conclusies van de Commissie Jansen over de financiële positie van de provincie Zeeland.