Geen voorstel voor OutleTT aan Staten


Gedeputeerde Staten (GS) leggen Provinciale Staten (PS) geen voorstel voor tot planologische medewerking aan een Factory Outlet Centrum (FOC). Daarmee komt wat het college betreft een eind aan de discussie over de vestiging van een FOC.

De gemeente Assen deed dit verzoek in februari voor de tweede keer aan de provincie. In 2016 gaf gedeputeerde Tjisse Stelpstra (CU) al eerder aan met een gelijkluidend plan niet nogmaals naar PS te gaan. De gemeente Assen trok het verzoek destijds in toen bleek dat er politiek veel verdeeldheid was en mogelijk te weinig draagvlak voor een besluit tot medewerking aan de FOC.

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra vindt het positief dat de gemeente meerdere partijen bijeen heeft gebracht om tot een bredere visie te komen op de ontwikkeling van de toeristisch-recreatieve zone (TRZ) langs het TT-circuit. “Wij zijn ook graag bereid mee te denken hoe we die ontwikkeling op gang krijgen,” aldus de gedeputeerde. “Maar het college van GS constateert dat grootschalige detailhandel dominant is in de plannen. De rest van de visie berust voor het grootste deel op intenties die nog lang niet op uitvoering gericht zijn. Kortom: er is te weinig veranderd,” zo licht Stelpstra het besluit toe.”

Het college van GS schrijft in de brief aan het college van B&W van de gemeente Assen dat grootschalige detailhandel ook in het ontwerp voor de revisie van de omgevingsvisie ongewijzigd is. Op 28 maart a.s. besluiten PS over de terinzagelegging van het ontwerp. “Komende periode kan iedereen zijn zienswijze indienen op het ontwerp. Die zienswijzen betrekken wij bij de besluitvorming over de omgevingsvisie. Als het anders moet, dan hoor ik dat,” aldus de portefeuillehouder ruimtelijke ordening.