GS-besluitenlijst 13 maart 2018


Gebiedsgericht grondwaterbeheer Hoogeveen

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met een gebiedsgerichte aanpak van het grondwaterbeheer in Hoogeveen. Het gebiedsplan en het uitvoeringsplan zijn voorlopig vastgesteld en worden in procedure gebracht. Industriële activiteiten in het verleden hebben in het stedelijke gebied van Hoogeveen geleid tot verontreiniging van het grondwater. De vervuiling verspreidt zich met het grondwater en moet worden gesaneerd en beheerst. Provincie Drenthe, gemeente Hoogeveen en de WMD hebben samen een aanpak voor Gebiedsgericht Grondwaterbeheer (GGb) uitgewerkt. Kernpunten hiervan zijn het zoveel mogelijk voorkomen van de risico’s van verspreiding van verontreiniging en de bescherming van bestaande functies (onder meer waterwinning WMD) en beoogde functies binnen het aangewezen gebied. De provincie is verantwoordelijk voor de aanpak van de verontreiniging, omdat bedrijven niet meer bestaan of vervuilers niet meer zijn te achterhalen.

Ontwerp actualisatie Provinciale Omgevingsverordening Drenthe (POV) 2018

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het ontwerp van de geactualiseerde Provinciale Omgevingsverordening Drenthe (POV) 2018. In dit ontwerp is de POV aangepast aan de Revisie Omgevingsvisie Drenthe. De POV is een instrument om het omgevingsbeleid uit de provinciale omgevingsvisie uit te kunnen voeren. Gemeenten en waterschappen moeten aan de regels uit deze verordening voldoen bij het opstellen van hun ruimtelijke plannen. Gedeputeerde Staten willen gemeenten en waterschappen zoveel mogelijk ruimte geven om binnen die regels eigen ruimtelijk beleid te maken. Overbodige regels zijn daarom geschrapt. Het ontwerp van de POV zal van 5 april tot en met 16 mei 2018 ter inzage liggen waarbij door een ieder zienswijzen kunnen worden ingediend.

Herzien Statenstuk 2018-826 Omgevingsvisie Drenthe 2018 en Milieueffectrapport

Gedeputeerde Staten leggen een aangepaste ontwerp-Revisie Omgevingsvisie voor aan Provinciale Staten voor het starten van de inspraakprocedure. Provinciale Staten behandelen de ontwerp-Revisie Omgevingsvisie en het Milieueffectrapport op 28 maart 2018. Na de inspraakprocedure volgt in het najaar van 2018 de definitieve vaststelling van de gereviseerde Omgevingsvisie door Provinciale Staten.

Verzoek gemeente Assen om planologische medewerking aan de OutleTT

Gedeputeerde Staten hebben een besluit genomen op het verzoek van de gemeente Assen om een OutleTT (voorheen FOC) planologisch mogelijk te maken. Gedeputeerde Staten vinden dat de plannen en intenties te weinig veranderd zijn ten opzichte van een eerder ingetrokken verzoek van de gemeente. De detailhandel is dominant en Gedeputeerde Staten zien een OutleTT niet als voorwaarde voor de ontwikkeling van een Toeristisch Recreatieve Zone (TRZ) langs het TT-circuit. Daarom legt het college het verzoek niet opnieuw aan Provinciale Staten voor.

Zie voor meer informatie dit persbericht.

Voortgangsrapportage Investeringsagenda

Gedeputeerde Staten hebben de Voortgangsrapportage Investeringsagenda voorjaar 2018 vastgesteld en naar Provinciale Staten gestuurd. Bijna de helft van de toegewezen middelen (€ 48 miljoen) is nu uitgezet en de eerste resultaten zijn geboekt. Ook de beoogde cofinanciering trekt aan; inmiddels is ruim € 179 miljoen door derden gerealiseerd. Dit betekent dat voor iedere euro die de provincie investeert, andere partijen nu al bijna vier euro bijleggen.

Beantwoording vragen Statenfractie SP inzake schuldhulp

Gedeputeerde Staten beantwoorden de vragen van de SP-statenfractie over het onderwerp schuldhulpverlening GKB Drenthe.

Samenwerking Ruimtelijke Agenda Meppel-Provincie Drenthe

Gedeputeerde Staten bevestigen in een brief de samenwerking met de gemeente Meppel aan de Ruimtelijke Agenda. Beide partijen zien de huidige werkwijze als een goede manier om tot een toekomstgerichte stad te komen met een eigen identiteit binnen de provincie Drenthe.

Continuering Lifelines

Gedeputeerde Staten sturen een brief aan het UMCG/RUG om hun commitment uit te spreken voor continuering van Lifelines voor de periode 2018-2023.

Lifelines biedt Noord-Nederland een unieke infrastructuur voor bevolkingsonderzoek waaraan bijna 168.000 inwoners uit Drenthe, Groningen en Fryslân deelnemen. Lifelines is hiermee zowel regionaal, nationaal als internationaal een bron van informatie voor onderzoek naar de invloed van leefstijl op gezondheid en een belangrijke bouwsteen om te werken aan effectieve preventie. Drentse bedrijven en kennis- en zorginstellingen kunnen hiervan profiteren.

Kwalitatieve verplichting Oranjekanaal

Na een steekproefconctrole is gebleken dat een ondernemer niet had voldaan aan een herplantplicht voor bomen. Na het voeren van diverse gesprekken is een afspraak tot herplanting gemaakt en is dit schriftelijk bevestigd.

Openstellingsbesluit POP3

Gedeputeerde Staten hebben de openstelling “Samenwerking in het kader van het Europees Innovatie Partnerschap (EIP) 2018” vastgesteld. Met deze openstellingen wordt het mogelijk gemaakt om POP3-subsidies te verlenen voor het realiseren van de doelen: versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht van de landbouw.

Zie voor meer informatie dit persbericht.

Bestuurlijke reactie NRK rapport breedbandinternet

De Noordelijke Rekenkamer heeft een onderzoek uitgevoerd naar de rol die bewonersinitiatieven in Drenthe spelen bij het realiseren van breedbandinternet en de wijze waarop de provincie die bewonersinitiatieven ondersteunt. Gedeputeerde Staten hebben in een bestuurlijke reactie gereageerd op de conclusies en aanbevelingen van de Noordelijke Rekenkamer.