GS-besluitenlijst 13 februari 2018

Subsidieverstrekking Binnenstadfonds aan Coevorden

Gedeputeerde Staten hebben het voornemen om de aanvraag van de gemeente Coevorden  (€ 1.500.000) voor een bijdrage uit het Binnenstadfonds toe te kennen. Provinciale Staten kunnen hierop nog hun wensen of bedenkingen inbrengen.

Wijziging openstellingsbesluit POP3 uitvoering van LEADER 2017 en 2018

Gedeputeerde Staten hebben een kleine wijziging aangebracht in het openstellingsbesluit POP3 uitvoering van LEADER 2017 en 2018. De wijziging heeft betrekking op de subsidiering van bijdragen in natura.

MKB Fonds Drenthe-herbenoeming Investeringscommissie

Gedeputeerde Staten hebben als Aandeelhouder van MKB Fonds Drenthe ingestemd met de herbenoeming van de Investeringscommissie van het fonds. Dit betekent dat de drie huidige leden hun werk voor het fonds voortzetten tot 2021. De investeringscommissie brengt onafhankelijk advies uit aan de directie van het fonds over investeringsvoorstellen. Meer informatie is te vinden op: www.mkbfondsdrenthe.nl

Subsidie Centrumvernieuwing Schoonebeek

Gedeputeerde Staten hebben het voornemen uitgesproken een bijdrage van € 500.000,- beschikaar te stellen voor het project ‘Centrumvernieuwing Schoonebeek’ (2e fase). Dit project is bedacht door inwoners in samenwerking met de Gemeente Emmen. Het draagt bij aan een verbetering van de leefbaarheid in het dorp. Provinciale Staten worden in de gelegenheid gesteld hierop wensen of bedenkingen aan te geven.

Zie voor meer informatie dit persbericht.

IPO-VNG-brief over verkeersveiligheid, voor Nationaal strategisch Plan Verkeersveiligheid (HB)

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging Nederlandse gemeenten (VNG) hebben samen een brief opgesteld voor de projectorganisatie van het (nieuwe) Nationaal Strategisch Plan Verkeersveiligheid. Daarin geven de provincies en gemeenten aan dat verkeersveiligheid een nationale prioriteit is die gezien de ongunstige ontwikkeling in de slachtofferaantallen sinds 2015 nog belangrijker is geworden. Gedeputeerde Staten hebben besloten de brief ook ter kennisname naar Provinciale Staten te sturen. Daarnaast hebben Gedeputeerde Staten besloten hun beleidsvisie verkeersveiligheid 2015-2019 ter kennisname naar zowel de projectorganisatie als Provinciale Staten te sturen.

Beantwoording vragen CU-fractie over Norgerhaven

Gedeputeerde Staten hebben de schriftelijke vragen van ChristenUnie over Norgerhaven beantwoord en zijn voornemens om in gesprek te gaan met Minister Dekker over de toekomst van de Penitentiaire Inrichting in Veenhuizen.

Statenbrief transitie Groningen Airport Eelde

Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten geïnformeerd over het gezamenlijk standpunt van de aandeelhouders van Groningen Airport Eelde naar aanleiding van de besluitvorming van de gemeente Groningen. Daarnaast hebben Gedeputeerde Staten een update aan Provinciale Staten gegeven over de financiële stand van zaken gerelateerd aan de ontwikkeling van Groningen Airport Eelde.

Verbeteringen rapportage Investeringsagenda

Gedeputeerde Staten stellen voor om de rapportages over de Investeringsagenda aan te passen. Dit naar aanleiding van de inhoudelijke reflectie op de stand van zaken in het najaar van 2017 en de wensen van Provinciale Staten. In de voorstellen wordt enerzijds meer inbedding gerealiseerd in de Planning & Control-cyclus, anderzijds wordt de monitoring/rapportage op doelbereik en financiële realisatie meer specifiek.

Schriftelijke vragen Statenfractie D66 over Groningen Airport Eelde

Gedeputeerde Staten hebben de schriftelijke vragen van de D66-fractie betreffende ‘aanloopsteun Groningen Airport Eelde voor lijndiensten’ beantwoord.

Antwoorden zijn te vinden op www.drentsparlement.nl

Cofinanciering E&P Agro INTERREG A Nederland-Duitsland

Gedeputeerde Staten hebben besloten een cofinancieringsbijdrage beschikbaar te stellen van € 41.863,92 voor de uitvoering van het project E&P agro e-Mobiliteit en precisie in machines voor de landbouw en de openbare ruimte binnen het INTERREG programma Nederland-Duitsland. Het project richt zich op  het ontwikkelen van nieuwe technologieën voor machines in de land-/tuinbouw en voor onderhoud aan de openbare ruimte.