GS-besluitenlijst 6 februari 2018

Subsidie aan Hoogeveen voor Retailcongres

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het toekennen van € 75.000 aan de gemeente Hoogeveen voor de organisatie van de ‘International City Retail Experience 2018’ (ICRE2018) op 5 april 2018. Dit Europees Retailcongres voor middelgrote Europese steden draait om de vraag: ‘Hoe houden we binnensteden vitaal?’ Het congres is de uitgelezen kans om landelijk en Europees aandacht te vragen voor de complexe transformatieopgave van winkelgebieden in steden en dorpen van Drenthe.

Meer informatie is te vinden op www.icre2018.eu.

Wob-verzoek schadeafhandeling aardbeving Zuidlaren

Op verzoek van RTV-Drenthe zijn in het kader van de Wet openbaarheid bestuur documenten ter beschikking gesteld over de afhandeling van schademeldingen als gevolg van de aardbeving bij Zuidlaren op 23 december 2016.

Statenbrief Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer 2018

Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten in kennis gesteld van de projectenlijst behorende bij het Provinciaal Uitvoeringsprogramma (PUP) Verkeer en Vervoer 2018. Het PUP is onderdeel van het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan en  wordt ieder jaar samen met de partners in het Verkeer- en Vervoersberaad opgesteld. In het PUP zijn alle projecten, activiteiten, maatregelen en studies opgenomen die in 2018 worden voorbereid dan wel uitgevoerd om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in Drenthe te verbeteren. Het PUP is digitaal te raadplegen via de website www.provincie.drenthe.nl/pup.

Besluit mandaat volmacht en machtiging Gedeputeerde Staten 2007

Gedeputeerde Staten hebben besloten om het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Gedeputeerde Staten 2007 in te trekken. Het mandaatbesluit kan komen te vervallen omdat voor een deel de taak door Gedeputeerde Staten zelf zal worden uitgevoerd en voor een ander deel omdat de regeling is achterhaald door nieuwe regelingen.

Vragen van de Statenfractie CDA over Lelystad Airport vliegroutes

Gedeputeerde Staten hebben vragen van de Statenfractie CDA beantwoord over de vliegroutes van Lelystad Airport. De vragen gingen met name over een overleg dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat op 18 december 2017 had met de provincies Fryslân, Overijssel, Gelderland, Flevoland en Drenthe.

Dit overleg was geen besluitvormend overleg. De minister wilde peilen hoe de provincies tegenover de aansluitroutes van Lelystad Airport staan.

Overheveling budgetten 2017 naar 2018

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het overhevelen van in totaal € 6.910.051,-- van 2017 naar 2018. Dit bedrag wordt opgenomen in de jaarstukken 2017, waarover Provinciale Staten finaal beslissen. Overhevelen houdt in dat geld dat voor een bepaald project was bestemd maar niet is gebruikt, in het komende jaar beschikbaar blijft voor hetzelfde doel. Bij de overheveling van 2017 naar 2018 gaat het om de uitvoering van onder andere de aanleg van Breedband, de Bedrijvenregeling Drenthe, het herstructureren van bedrijventerreinen, de gebiedsontwikkeling luchthavenomgeving Groningen Airport Eelde, culturele investeringen, het programma Klimaat en energie en toekomstgerichte landbouw ontwikkelagenda melkveehouderij. Naast de overhevelingen zijn er ook een aantal verrekeningen. Daarbij gaat het om inhoudingen op budgetten van 2018 en verder bij projecten waar in 2017 meer is besteed dan vooraf afgesproken. Het gaat daarbij om een bedrag van € 2.369.163,--.

Schriftelijke vragen Statenfractie D66 over Groningen Airport Eelde

Gedeputeerde Staten hebben de schriftelijke vragen van de D66-fractie betreffende ‘aanloopsteun Groningen Airport Eelde voor lijndiensten’ beantwoord.

De antwoorden zijn te vinden op www.drentsparlement.nl.

Normenkader 2017

Gedeputeerde Staten zijn akkoord gegaan met het Normenkader 2017 naar de stand van 31 december 2017. Een Normenkader is een overzicht van de wet- en regelgeving die de accountant bij de controle van de stukken dient te hanteren. Jaarlijks stellen Gedeputeerde Staten een dergelijk Normenkader vast.

Stand van zaken uitvoering Projectplan Samenwerking, Uniformering en Kwaliteitsborging BRZO+

Door de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe wordt samen met de Regionale Uitvoeringsdienst van en voor Drenthe (RUD), de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) en de Omgevingsdienst Groningen de aanbevelingen uitgewerkt zoals gedaan in het Rekenkamerrapport ‘Provinciale grip op Drentse bedrijven met grote risico's voor hun omgeving’.

De meeste aanbevelingen zijn geïmplementeerd. Twee worden nog nader uitgewerkt.

Uitvoeren Verkenning economische en maatschappelijke effecten Formule 1 in Assen (HB/HJ)

Gedeputeerde Staten van Drenthe en het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Assen hebben besloten een gezamenlijke verkenning te laten uitvoeren naar de economische en maatschappelijke gevolgen van Formule 1-races op het TT-circuit in Assen.

Doel hiervan is het verzamelen van feitelijke informatie zodat een eerste beeld gevormd kan worden van de gevolgen van een Formule 1 in deze provincie.

De verkenning zal naar verwachting in maart dit jaar worden afgerond.

Zie voor meer informatie dit persbericht.