Uitvoeringsagenda krimp en leefbaarheid 2018 vastgesteld


Gedeputeerde Staten hebben de uitvoeringsagenda ‘Krimp en Leefbaarheid 2018’ vastgesteld. De uitvoeringsagenda bevat een tweede concrete uitwerking van de ambities, zoals verwoord in de visie op krimp en leefbaarheid 2016-2020. De uitwerking is samen met Drentse gemeenten, sociale instellingen, woningbouwcorporaties en andere partners opgesteld.

Gedeputeerde Henk Jumelet: “Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe is ook in 2018 nog steeds ons motto. Samen met partners hebben we oog voor maatschappelijke issues en trekken gezamenlijk op om hier iets aan te doen. De uitvoeringsagenda is niet in beton gegoten, we willen ruimte houden voor nieuwe projecten, zodat we ook kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen. Daarom heeft het College naast de uitvoeringsagenda ook ingestemd met een nieuwe subsidieregeling.”

Speerpunten 2018:

  • Voortzetting van de integrale aanpak Krimp in Zuidoost-Drenthe waarvoor onlangs in de Tweede Kamer een motie is aangenomen en we ons recent hebben aangesloten bij de 5 krimpregio’s.
  • Het inrichten van preventiecoalities in het kader van de werkagenda van Drents Zorglandschap en het programma Drenthe Beweegt
  • Het experimenteren met dorp hubs waarbij de kracht van inwoners een belangrijk uitgangspunt is voor het bereikbaar houden van voorzieningen.
  • Met Bondgenootschap en Maurice de Greef onderzoek en monitoring laaggeletterdheid
  • Aandacht voor Zorginfrastructuur in Drenthe: hoe houden we de zorg beschikbaar voor iedereen? We organiseren een zorgtafel om hierover in gesprek te gaan.
  • Eerste opbrengsten onderzoek overerfbare armoede
  • Een ander voorbeeld is een startsubsidie voor het Odensehuis in Assen, een laagdrempelig inloophuis voor mensen met beginnende dementie of geheugenverlies en hun naasten om ervaringen met elkaar te delen en informatie uit te wisselen
  • Energiecoaches en veiligheidscoaches: Om gemeenten te ondersteunen bij het armoedebeleid worden energiecoaches opgeleid, die aan de keukentafel bij de mensen thuis laten zien hoe op de energierekening te kunnen besparen.

Nieuwe subsidieregeling

Naast het reguliere budget voor onder andere de sociale instellingen heeft het College een nieuwe subsidieregeling vastgesteld. Met de subsidie Krimp en Leefbaarheid is in 2018 500.000 euro beschikbaar voor innovatieve projecten die de leefbaarheid van Drenthe vergroten.

Meer informatie staat op www.provincie.drenthe.nl/subsidiekrimpleefbaarheid.

Bij het uitvoeren van projecten wordt nauw samengewerkt met gemeenten, onderwijs en andere stakeholders.