GS-besluitenlijst 9 januari 2018

Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) Groningen Airport Eelde (GAE)

Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen van de agenda van de aandeelhoudersvergadering GAE van 22 december 2017 en hebben gedeputeerde Bijl gemachtigd als aandeelhouder op te treden.

Statenbrief over Chemport Europe

De provincie Drenthe heeft de laatste jaren belangrijke stappen gezet op het vlak van de groene chemie/biobased economy. De provincies Drenthe en Groningen hebben – samen met andere partijen - besloten hun krachten te bundelen om gezamenlijk de groene chemieclusters in Emmen en Delfzijl en biobased activiteiten verder te brengen. Daartoe is Chemport Europe opgericht. Chemport Europe richt zich op gezamenlijke promotie/branding en gerichte acquisitie. De provincie Drenthe zet verder in op vergroening en heeft besloten tot financiële participatie in Chemport Europe.

Bijdrage provincie Drenthe aan het Interprovinciaal Overleg voor het kennisprogramma 2018 van het Kennisplatform Verkeer en Vervoer

Gedeputeerde Staten hebben besloten gedeputeerde Gräper-van Koolwijk te machtigen om namens het Interprovinciaal Overleg een overeenkomst  met het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (een dochter van CROW) te sluiten voor het uitvoeren van het kennisprogramma 2018. Hiermee stelt de provincie Drenthe een bijdrage beschikbaar van ruim 73 duizend euro.

Subsidieregeling Vrijetijdseconomie Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben de Subsidieregeling Vrijetijdseconomie Drenthe vastgesteld. De regeling beoogt nieuwe, onderscheidende toeristische projecten in de dag- en verblijfsrecreatie te stimuleren en ondersteunen. Het subsidieplafond is voor het jaar 2018 vastgesteld op € 500.000,--. Zie dit persbericht.