1,3 miljoen voor agrarisch waterbeheer

Gedeputeerde Staten willen samen met waterschap Vechtstromen 1,3 miljoen euro subsidie beschikbaar stellen voor de gebiedsaanpak Nieuwe Drostendiep (ruim 843.000 euro) en projecten binnen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer in Zuidoost-Drenthe (bijna 500.000 euro). In beide gevallen gaat het om projecten die bijdragen aan schoner water, met ontwikkelingsperspectief voor de landbouw. Provinciale Staten kunnen nog bedenkingen indienen tegen de subsidieverlening. Het bestuur van waterschap Vechtstromen heeft inmiddels met de subsidie ingestemd.

Gedeputeerde Cees Bijl van de provincie Drenthe: “Om te voldoen aan de landelijke Kaderrichtlijn Water zijn maatregelen nodig. Het college geeft met deze subsidie ruimte aan LTO-Noord en agrarische ondernemers om gezamenlijk projecten te ontwikkelen en met initiatieven te komen.” “Waterschap Vechtstromen stelt 650.000 euro beschikbaar voor deze regeling,” aldus dagelijks bestuurslid Ria Broeze van het waterschap. “Als overheden en ondernemers samen optrekken creëren we een win-win situatie voor schoon water en landbouw. De DAW- coördinatoren gaan graag in gesprek met geïnteresseerde agrariërs.”

Over de projecten

In de gebiedsaanpak Nieuwe Drostendiep werken natuurbeheerders, agrariërs en waterschap samen aan een klimaatbestendig stroomgebied. Zij kijken hoe ze knelpunten als wateroverlast, droogte en het terechtkomen van mest en andere schadelijke stoffen in water kunnen oplossen, terwijl de verschillende functies van het gebied optimaal bediend worden.

In Zuidoost-Drenthe gaat het om innovatieve projecten om de af- en uitspoeling van schadelijke stoffen terug te brengen. Agrariërs kunnen erfscans en bedrijfswaterplannen laten opstellen om te voldoen aan de normen van de Kaderrichtlijn Water. Zij krijgen hierbij technische begeleiding en testfaciliteiten.

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Beide project dragen bij aan het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Dit is een initiatief van LTO Nederland, op uitnodiging van de Rijksoverheid. Het doel is een bijdrage te leveren aan de wateropgaven in agrarische gebieden en het realiseren van een economisch sterke en duurzame landbouw. Kijk voor meer informatie op: agrarischwaterbeheer.nl