GS-besluitenlijst 12 september 2017

Vaststelling definitieve puntwaarde landinrichting Zuidwolde, blok West

Gedeputeerde Staten hebben de zogeheten correctiefactor van de Lijst Geldelijke Regelingen landinrichting Zuidwolde, blok West definitief vastgesteld. Op basis van deze correctie vindt de definitieve afrekening van de landinrichting plaats. Doordat de uitvoeringskosten lager zijn uitgevallen dan begroot, betalen de eigenaren uiteindelijk minder landinrichtingskosten.

Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde van de fracties van de PvdA en Groen Links over het niet welkom zijn van het edelhert

Gedeputeerde Staten hebben de vragen van de fracties van de PvdA en GroenLinks over het niet welkom zijn van het edelhert beantwoord. Dit onderwerp wordt in het najaar besproken in de Commissievergadering OGB. U kunt de antwoorden vinden op www.drentsparlement.nl

Aanpassing vergunning stortplaats Wijster

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de gevraagde aanpassing van de stortplaats Wijster. Op de stortplaats wordt een langgerekte wal gerealiseerd. Dit wordt het ‘Dak van Drenthe’ genoemd. In 2020 is het dak gerealiseerd. Daarna zal het worden ingericht om recreatief medegebruik op dit deel van de stortplaats mogelijk te maken.

De omgevingsvergunning waarin de veranderingen zijn opgenomen ligt in ontwerp ter inzage van 13 september tot en met 24 oktober.

Openstelling Reductie erfemissie beheergebied Waterschap Noorderzijlvest

De Provincie Drenthe en Waterschap Noorderzijlvest stellen in totaal € 475.000,-- subsidie beschikbaar voor maatregelen die voorkomen dat spoelwater en hemelwater, dat op het verharde erf in contact komt met voer(resten), mest(resten), perssappen en percolaat, rechtstreeks afstromen naar het oppervlaktewater.

Provincie en Waterschap nodigen met de openstelling landbouwbedrijven uit om subsidie aan te vragen voor projecten ten behoeve van reductie van erfemissies. De bedrijven kunnen de aanvragen bij de provincie indienen vanaf 1 oktober tot 1 december 2017 via het provinciale subsidieloket: https://www.provincie.drenthe.nl/loket/subsidieloket/.

Advies Commissie Rechtsbescherming

Gedeputeerde Staten volgen het advies op van de Commissie Rechtsbescherming inzake een klacht van een inwoner van Uffelte. De klacht is ongegrond verklaard.

Subsidieaanvraag Noordelijke Innovation Board

Gedeputeerde Staten stellen maximaal 100.000 euro beschikbaar voor het tweede jaar van de Noordelijke Innovation Board (NIB). De NIB is een samenwerkingsverband waarin ondernemers, kennisinstellingen en overheden gezamenlijk proberen een versnelling aan te brengen in de economische groei van Noord-Nederland. Dat gebeurt onder meer door kansrijke nieuwe ontwikkelingen aan te jagen.