GS-besluitenlijst 18 april 2017

Aanbieding boekje laaggeletterdheid

Gedeputeerde Staten bieden Provinciale Staten het boekje "Lokale liefde” over het thema laaggeletterdheid aan dat onlangs is verschenen op initiatief van het Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe.

Jaarrekening 2016 fonds ‘Nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe’

Gedeputeerde Staten, in hoedanigheid als Algemeen Bestuur van het ‘Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe’, zijn akkoord gegaan met de jaarrekening 2016 van het ‘Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe’. In het nazorgfonds sparen de stortplaatseigenaren jaarlijks voor het eeuwigdurende beheer en onderhoud van de stortplaatsen nadat deze zijn gesloten. Met de goedkeuring van de jaarrekening heeft het Dagelijks Bestuur verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid van het nazorgfonds in 2016.

Revisie Omgevingsvisie; Notitie Reikwijdte en Detailniveau

De provincie Drenthe is gestart met een revisie van de Omgevingsvisie. Voor deze revisie wordt er een zogeheten milieueffectrapportage (m.e.r.) uitgevoerd. Als eerste stap in de m.e.r.-procedure hebben Gedeputeerde Staten de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) vastgesteld. Deze NRD wordt vanaf 26 april 2017 gedurende 6 weken ter inzage gelegd. De bekendmaking hiervan wordt op die zelfde dag gepubliceerd.

Provincie Drenthe levert een financiële bijdrage aan project ‘Toekomstbestendig technisch vakmanschap’ van het Alfa College en de Rijksuniversiteit Groningen.

Gedeputeerde Staten hebben besloten een eenmalige bijdrage van € 107.290,-- toe te kennen aan het project ‘Toekomstbestendig technisch vakmanschap’ van het Alfa College en de Rijksuniversiteit Groningen. In nauwe samenwerking met het regionale bedrijfsleven uit Drenthe en Groningen worden innovatieve onderwijsinstrumenten en methodieken ontwikkeld om Publiek Private Samenwerkingen (PPS) op het gebied van 'Energie en Duurzaamheid’ te versterken. Door dit project te steunen investeert de provincie Drenthe in de versterking van de Drentse beroepsbevolking en een betere aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in kwalitatieve en kwantitatieve zin

GR RUD Drenthe; Jaarverslag & Jaarrekening 2016, Ontwerp-Begrotingswijziging 2017 en Ontwerp-Programmabegroting 2018 (inclusief de meerjarenraming 2019-2021) RUD Drenthe en Kaderbrief 2018

Gedeputeerde Staten hebben voor een zienswijze het Jaarverslag & Jaarrekening 2016, Ontwerp-Begrotingswijziging 2017 en Ontwerp- Programmabegroting 2018 (inclusief de meerjarenraming 2019-2021) van de RUD Drenthe aan de Staten voorgelegd.

Uitvoeringsregeling Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de Uitvoeringsregeling Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. De ruim 8 miljoen euro die de provincie en de waterschappen Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest, Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta samen beschikbaar stellen, zijn bedoeld voor projecten op het boerenbedrijf. Het gaat hierbij om het verbeteren van de waterkwaliteit en voldoende zoetwater, waarbij maatwerk per gebied een belangrijk uitgangspunt is. Inzet van regionale middelen is voor het Rijk een voorwaarde om ook 8 miljoen euro aan subsidie uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) beschikbaar te stellen voor waterdoeleinden in Drenthe. De Uitvoeringsregeling vloeit voort uit de in het najaar van 2016 ondertekende bestuursovereenkomst tussen de Drentse waterschappen, LTO noord en de provincie Drenthe. De middelen zijn vooral bedoeld voor activiteiten en initiatieven die de agrariërs zelf ondernemen en die bijdragen aan de gestelde doelen. De Uitvoeringsregeling Deltaplan Agrarisch Waterbeheer biedt het kader voor het subsidiëren van activiteiten van en door boeren. Concrete aanvragen kunnen pas gedaan worden na de openstellingen van de subsidieregelingen via de waterschappen.

Wegenlegger gemeente Meppel

Gedeputeerde Staten hebben besloten de ontwerp-wegenlegger van de gemeente Meppel, met ontwerp-wijzigingen, vast te stellen. Een wegenlegger is een openbaar register dat dient om zekerheid te geven over de openbaarheid en de onderhoudsplicht van wegen gelegen buiten de gemeentelijke bebouwde kom. De gemeente Meppel heeft Gedeputeerde Staten voor de vaststelling een ontwerp-wegenlegger toegezonden. Gedeputeerde Staten zijn voornemens af te wijken van het opgestelde ontwerp om zodoende te kunnen voldoen aan de voorschriften uit de Wegenwet en het Wegenleggerbesluit. In verband hiermee liggen de desbetreffende stukken voor zes weken ter inzage bij de gemeente Meppel.

Schriftelijke vragen ex artikel 41 (RvO) Statenfractie Groen Links over Uitwerking motie Bibliotheekfunctie M 2016-25

Gedeputeerde Staten hebben per brief vragen van de GroenLinks fractie beantwoord over de uitwerking van de motie Bibliotheekfunctie (M 2016-25). De antwoorden kunt u vinden op Drents parlement | Schriftelijke vragen

SNN concept jaarstukken 2016 en SNN concept begroting 2018 (begroting na wijziging 2017 en meerjarenraming 2019-2021)

Gedeputeerde Staten hebben voor een zienswijze de SNN jaarstukken 2016  en SNN  concept 2018 (inclusief begroting na wijziging 2017 en meerjarenraming 2019-2021) aan de Staten voorgelegd.

Beslissing op Wob-verzoek dossier TCE GoFour

Gedeputeerde Staten hebben een beslissing genomen op een verzoek om informatie. Ondernemer TCE GoFour heeft met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur stukken opgevraagd omtrent correspondentie tussen partijen over de eigen onderneming met betrekking tot Bio Product Processor.

Aanwijzen zwemwaterlocaties voor het zwemseizoen 2017 in de provincie Drenthe.

De provincie Drenthe wijst ieder jaar zwemlocaties aan op haar grondgebied die tijdens het zwemseizoen gebruikt kunnen worden. Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het "Besluit aangewezen zwemwateren in de provincie Drenthe voor het zwemseizoen 2017” met de daarbij behorende “Lijst aangewezen zwemwateren in de provincie Drenthe in 2017”.

Besluitprocedure bovenregionale kunstijsvoorziening in Drenthe

Het college van Gedeputeerde Staten heeft een brief aan Provinciale Staten gestuurd met de besluitvormingsprocedure zoals Gedeputeerde Staten die heeft vastgesteld voor de realisatie van een bovenregionale kunstijsvoorziening in Drenthe. De colleges van B&W in Assen en Hoogeveen, Koenen Bouw/Volker Wessels, Stichting Kunstijsbaan Hoogeveen e.o., als ook de KNSB zijn ook geïnformeerd hierover.

Aangepaste aanpak van beekdalen in Drenthe

Beekdalen vervullen een belangrijke functie in het waterbeheer in de provincie Drenthe. Daarnaast zijn ze van belang als landbouw- en natuurgebieden. Uit het in 2014 geformuleerde Beekdalenbeleid kwamen twee pilots naar voren om te onderzoeken op welke manier de Drentse beekdalen toekomstbestendig gemaakt zouden kunnen worden. De pilots hebben laten zien dat elk beekdal z’n eigen uitdagingen, kansen en gebruikers kent. Daarom werkt de provincie samen met waterschappen, LTO Noord en andere partners aan een nieuwe aanpak waarin het gaat om maatwerk waarin de praktijk leidend is. Over deze nieuwe aanpak informeren Gedeputeerde Staten Provinciale Staten per brief.

Voortgangsrapportage 2017, jaarverslag 2016 en planning 2017 van de Samenwerkingsagenda Zuidwest Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van de resultaten van de  Samenwerkingsagenda Zuidwest Drenthe en sturen deze resultaten ter informatie aan Provinciale Staten. In 2016 is de pilot Landschapsonderhoud succesvol afgesloten. Het bestuurlijk overleg heeft in 2016 gereflecteerd op de samenwerking en komt tot de conclusie dat het platform in een behoefte voorziet. Resultaten zoals in de pilot Landschapsonderhoud zouden zonder het overleg moeizamer of niet tot stand komen.

Green Deal RIKA Greenpark Wijster B.V.

Gedeputeerde Staten hebben besloten een subsidie te verstrekken aan RIKA Greenpark Wijster B.V. Het college stelt € 149.000,- beschikbaar voor de productie van groen gas uit kippenmest. Hiervoor wordt een innovatieve technologie gebruikt waarmee jaarlijks zo’n 14 miljoen m3 groen gas geproduceerd gaat worden. Hiermee kan een duurzame verwerking van kippenmest worden gerealiseerd.

Vaststelling Beleidsregel Bibob provincie Drenthe 2017

Gedeputeerde Staten hebben besloten tot vaststelling van de beleidsregel Bibob provincie Drenthe 2017.

Laatst bijgewerkt op 18 april 2017.