GS-besluitenlijst 14 februari 2017

Provinciaal Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer 2017

Gedeputeerde Staten brengen Provinciale Staten op de hoogte van de projectenlijst van het Provinciaal Uitvoeringsprogramma (PUP) Verkeer en Vervoer 2017. In het PUP zijn alle projecten, activiteiten, maatregelen en studies opgenomen, die in 2017/2018 worden voorbereid of uitgevoerd om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in Drenthe te verbeteren. Het gaat daarbij om projecten van alle overheden in Drenthe gericht op beleidsvoorbereiding, infrastructuur, permanente verkeerseducatie, verkeershandhaving en fietsverkeer. Enkele voorbeelden zijn de korte en lange termijn maatregelen voor de rotonde Gieten en de aanleg van rotondes bij de op- en afritten van de N34 bij Annen. Het PUP is digitaal te raadplegen via de website www.provincie.drenthe.nl/pup .

Ontwerp Nota van Uitgangspunten aanbesteding openbaar busvervoer Groningen en Drenthe 2020-2029

Gedeputeerde Staten bieden Provinciale Staten de Nota van Uitgangspunten voor de aanbesteding van het openbaar busvervoer in de provincies Groningen en Drenthe aan en stellen Provinciale Staten in de gelegenheid hierop te reageren. De Nota van Uitgangspunten is eind 2015 al met Provinciale Staten besproken. Omdat de aanbesteding twee jaar is uitgesteld (de busconsessie van de Provincie Groningen kon van december 2017 tot december 2019 worden verlengd), ligt de geactualiseerde Nota nu weer voor. De belangrijkste wijzigingen zijn: versnelde verduurzaming van de busvloot; extra aandacht maatschappelijk verantwoord ondernemen en beperken van exploitatiekosten. De concessie wordt aanbesteed voor een periode van 10 jaar voor de dienstregeling 2020 -2029. Het OV-bureau Groningen Drenthe is de aanbestedende dienst voor beide provincies.

Stichting Bodembeheer Schoonebeek - jaarrapport 2015 en meerjarenprogramma 2017 – 2021

Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen van het jaarrapport 2015 en het meerjarenprogramma van de Stichting Bodembeheer Schoonebeek. De stichting is een ‘verbonden partij’ en verantwoordelijk voor het bodembeheer in het landinrichtingsgebied Schoonebeek.

Bedrijvenregeling Vierkant voor Werk

De provincie heeft de Bedrijvenregeling Vierkant voor Werk vastgesteld en de uitvoering voor Bedrijvenregeling Vierkant voor Werk geregeld. De regeling heeft als doel om Midden- en grootbedrijf in de regio Vierkant voor Werk te stimuleren om zich te vestigen, uit te breiden en te innoveren om bij te dragen aan de economische structuurversterking van de regio. Aanvragen kunnen met ingang van 1 maart as. worden ingediend bij het SNN.

Uitvoering initiatiefvoorstel ‘Sport en duurzaamheid’

Gedeputeerde Staten hebben voor het uitvoeren van de voorlichting een bedrag van€ 15.000 aan Achilles 1894 toegekend. Sportclubs met eigen accommodaties kampen met hoge energielasten. Om deze clubs te ondersteunen bij het verlagen van de energiekosten hebben Provinciale Staten op 13 april 2016 het initiatiefvoorstel ‘Sport en duurzaamheid’ ingediend.Onder begeleiding van Sport Drenthe worden energiescans uitgevoerd, waardoor sportverenigingen beter inzicht krijgen in besparingsmogelijkheden. Voetbalclub Achilles 1894 uit Assen zal investeren in de aanschaf van LED-veldverlichting. Met de opgedane ervaringen zal zij de sportverenigingen in Drenthe de komende jaren actief voorlichten over het gebruik van LED-veldverlichting op de sportvelden.

Subsidieregeling drainagebuizen en beregeningsputten

Gedeputeerde Staten hebben de subsidieregeling Drainagebuizen en beregeningsputten verlengd. Agrarische ondernemers die een voortoets moeten laten uitvoeren naar de effecten van drainage of beregening uit grondwater rondom Natura-2000 gebieden, kunnen hiervoor ook in 2017, 2018 en 2019 subsidie aanvragen. Daarvoor hebben Gedeputeerde Staten voor elk jaar 50.000 euro beschikbaar gesteld.

Integrale Gebiedsontwikkeling Frederiksoord en omgeving

Gedeputeerde Staten hebben er kennis van genomen dat de provincie Drenthe, gemeente Westerveld en de Maatschappij van Weldadigheid langjarig samenwerken in de Integrale gebiedsontwikkeling Frederiksoord e.o. Gedeputeerde Bijl neemt deel aan de Stuurgroep van deze Integrale Gebiedsontwikkeling. De stuurgroep heeft haar afspraken vastgelegd in de inmiddels ondertekende Intentieverklaring.

Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde van de ChristenUnie-fractie over drugsafval

Gedeputeerde Staten hebben vragen van de ChristenUnie-fractie over drugsafval beantwoord. De problematiek in Drenthe is beperkt. Er zijn enkele dumpingen van drugsafval bekend. Deze week heeft GS ook een regeling voor de vergoeding van kosten verbonden aan het opruimen van chemisch drugsafval vastgesteld. Meer hierover kunt u lezen in de Uitvoeringsregeling opruimen drugsafval.

Aanwijzen zwemwaterlocaties voor het zwemseizoen 2017 in de provincie Drenthe

De provincie Drenthe wijst ieder jaar zwemwaterlocaties aan op haar grondgebied. Bij de aangewezen locaties wordt gedurende het seizoen de kwaliteit van het water regelmatig gecontroleerd. Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met een voorlopige lijst met daarop 40 zwemwaterlocaties. Deze voorlopige lijst kunt u inzien via www.provincie.drenthe.nl/zwemwater.

U kunt reageren op de lijst van 15 februari t/m 29 maart.

Uitvoeringsregeling opruimen drugsafval

Gedeputeerde Staten hebben een uitvoeringsregeling opgesteld om terreineigenaren die getroffen zijn door een dumping van chemisch drugsafval tegemoet te komen in de kosten voor het opruimen van het afval.

Deze regeling geldt met terugwerkende kracht ook voor 2015 ondanks dat tot heden nog geen verzoeken over 2015 aangekondigd zijn van de terreinbeherende organisaties en gemeenten.

POP3 maatregelen LEADER

Gedeputeerde Staten hebben de Openstellingsbesluiten uitvoering vastgesteld. In 2017 en 2018 kunnen voor de Leader gebieden Zuidoost- en Zuidwest-Drenthe in bepaalde perioden projecten worden ingediend. Voor meer informatie zie http://www.provincie.drenthe.nl/pop3

Ook heeft Gedeputeerde Staten de gewijzigde LOS-sen van Zuidoost-Drenthe en Zuidwest-Drenthe vastgesteld.

Uitbreiding Bestuurlijke Voorbereidingscommissie Drentsche Aa

Gedeputeerde Staten hebben de Bestuurlijke Voorbereidingscommissie (BVC) Drentsche Aa met één lid uitgebreid. De BVC heeft een Werkgroep Grond ingesteld. De voorzitter van deze werkgroep de heer Broertjes wordt lid van de BVC.

Laatst bijgewerkt op 14 februari 2017.