Juni themamaand van de natuurinclusieve landbouw in Noord-Nederland


Noord-Nederland is volop bezig met het toekomstbestendig maken van de landbouw. Om te laten zien wat er allemaal gebeurt, kennis te delen en van elkaar te leren, is de maand juni uitgeroepen tot themamaand van de natuurinclusieve landbouw.

In de provincies worden tal van activiteiten georganiseerd. Zo is er op 16 juni een bustour voor bestuurders en betrokkenen in Groningen naar de Midwolder Bouwten, één van de voorbeeldprojecten in de Regio Deal. Op 17 juni is er in Pingjum (Fryslân) een mini-symposium rondom de landbouw en op 18 juni een bijeenkomst 'Over de vloer bij boer Johan' in Roden (Drenthe). Er zijn veldbijeenkomsten en excursies, zoals de excursie regeneratieve maïsteelt in Drenthe, een weidevogelexcursie en het Weidevogelfestival in Workum. En er wordt aangesloten bij de open dagen van de proefboerderijen Ebelsheerd in Nieuw Beerta en Kollumerwaard in Munnekezijl. Een overzicht van alle activiteiten en aanmeldmogelijkheden is te vinden op www.regiodealnatuurinclusievelandbouw.nl.

Omslag noodzakelijk

Met het ondertekenen van de Regio Deal Natuurinclusieve landbouw eind 2019, is 20 miljoen euro beschikbaar gekomen. Doel is een landbouw die topvoedsel produceert en bijdraagt aan de biodiversiteit, een gezonde bodem en een gevarieerd en (be)leefbaar platteland. Dit vanuit het besef dat een omslag noodzakelijk is om de sector op de lange termijn gezond, concurrerend en rendabel te laten zijn. Er wordt gepionierd in Schiermonnikoog, de Friese Veen- en Kleiweide, de Fries-Groningse Kleischil, Veenkoloniën, Westerwolde, het Oldambt en het Drents Plateau. Deze acht gebieden verschillen in grondsoort, landbouw en cultuur. Samen vormen ze een proeftuin voor natuurinclusieve gebiedsaanpakken.

Kennis en monitoring

Kennis en monitoring zijn belangrijke onderdelen in deze Regio Deal. Een unieke samenwerking met twee universiteiten, Hogeschool van Hall Larenstein, Terra en Aeres vanuit het groene onderwijs en de Proefboerderij SPNA en Kadaster leveren kennis voor vragen uit de gebieden. Ook adviseren ze over projecten en het monitoren van effecten. Nadat in alle gebieden samen met betrokkenen streefbeelden en actieplannen zijn opgesteld, wordt er nu volop gewerkt aan het uitvoeren ervan.

Op de foto: De stuurgroep van de Regio Deal trapt symbolisch de themamaand af en presenteert de kaart met projecten op het gebied van natuurinclusieve landbouw in Groningen, Fryslân en Drenthe.

v.l.n.r. Franc van der Steen (Ministerie van LNV), Johan Hamster (gedeputeerde provincie Groningen) en Klaas Fokkinga (gedeputeerde provincie Fryslân).