GS-besluitenlijst 31 mei 2022


Algemene Inkoopvoorwaarden provincie Drenthe 2022 voor leveringen en diensten

Gedeputeerde Staten hebben de Algemene Inkoopvoorwaarden provincie Drenthe 2022 voor leveringen en diensten vastgesteld. Deze vervangen de Algemene inkoopvoorwaarden provincie Drenthe 2018, die met dit besluit zijn ingetrokken.

Inkoopbeleid provincie Drenthe 2022

Gedeputeerde Staten hebben het geactualiseerde inkoopbeleid 2022 vastgesteld. De provincie Drenthe hanteert het inkoopbeleid bij het realiseren van haar opgaven, door het doen van inkopen en aanbestedingen op tal van terreinen. Het geactualiseerde inkoopbeleid gaat in op diverse beleidsthema’s, waaronder kansen voor het Drentse en regionale mkb en maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) en hoe de sturing op de realisatie hiervan plaatsvindt. Het inkoopbeleid is in overeenstemming met het gestelde in de Aanbestedingswet en Gids Proportionaliteit.

Voornemen tot aanwijzen nieuw provinciaal monument

Gedeputeerde Staten hebben besloten tot het voornemen om het pand Ruinerweg 3 te Echten aan te wijzen als provinciaal monument. De wettelijke procedure tot aanwijzing als provinciaal monument wordt hiermee opgestart. De uitgevoerde cultuurhistorische waardestelling en de daaruit voortgekomen redengevende beschrijving, maken dat het pand hiervoor in aanmerking komt. Dit mede vanwege de regionale functie en de oorsprong van het pand als posthuis met herberg en café, maar ook vanwege de zeldzaamheid van dergelijke voor deze categorie representatieve panden in Drenthe. Het pand en zijn locatie liggen langs één van de belangrijkste en oudste postwegen door Drenthe; dat maakt de stedenbouwkundige waarde van het pand in relatie tot deze ruimtelijke context eveneens van belang.

Reactie van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op onze brief Onderzoek naar cumulatieve effecten van gewasbeschermingsmiddelen

Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen van de reactie van de betrokken ministeries op hun brief waarin zij na een motie van Provinciale Staten zorgen hebben geuit over de cumulatieve effecten van gewasbeschermingsmiddelen. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij gaat in de brief, mede namens het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, in op het Europees en landelijk toelatingsbeleid van gewasbeschermingsmiddelen en hoe daarbij rekening wordt gehouden met het gestapeld gebruik en cumulatie van middelen.

Beantwoording schriftelijke vragen van de CDA-fractie over de veiligheidsrisico’s van de invoer van drugs in Noord-Nederland

Gedeputeerde Staten hebben de vragen van de CDA-fractie over de veiligheidsrisico's van de invoer van drugs in Noord-Nederland beantwoord. De beantwoording wordt geplaatst op www.drentsparlement.nl ​​

Afdoening toezegging gedaan in de vergaderingen van de Statencommissie FCBE van 23 juni 2021 en 27 oktober 2021 over Wet open overheid​

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. In de vergaderingen van de Statencommissie FCBE van 23 juni 2021 en 27 oktober 2021 over de Woo hebben Gedeputeerde Staten toegezegd Provinciale Staten over de implementatie te informeren. Met de brief van 7 december 2021 hebben zij hieraan invulling gegeven. Nu de Woo in werking is getreden, wordt een update gegeven.

Begroting 2022, Jaarverslag en Jaarrekening 2021 Energiefonds Drenthe (voorheen DEO)

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de behaalde resultaten van het Energiefonds Drenthe met de Jaarstukken 2021. Ook is het Jaarplan 2022 van de stichting bijgevoegd met de begroting voor 2022.

Advies MER fase 1/Integrale Effect Analyse en advies Voorkeursalternatief inzake gaswinning VDW

In het kader van de voorgenomen gaswinning uit de velden VDW, stemmen GS in met het advies aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat voor het bepalen van een voorkeursalternatief voor het selecteren van een productielocatie.

Financiële verhoudingen en de financiële positie van de provincies

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de dialoog die de provincies in het kader van de komende Contourennota van de minister van BZK zijn aangegaan met het Rijk over de financiële verhoudingen en de financiële positie van de provincies.

Beantwoording schriftelijke vragen van de PvdA-fractie over gaswinningsplannen in gebied van Koloniën van Weldadigheid

Gedeputeerde Staten hebben Statenvragen van de PvdA over gaswinningsplannen in de Koloniën van Weldadigheid beantwoord. De beantwoording wordt geplaatst op www.drentsparlement.nl ​​

Beantwoording brief LTO Noord inzake samenwerking gebiedsontwikkeling Fochteloërveen

Tijdens de - tot 23 mei a.s. lopende - verkenningsfase “gebiedsproces Fochteloërveen” heeft LTO-Noord een brief gezonden aangaande de onderlinge samenwerking. Hierop heeft bestuurlijk een goed gesprek plaatsgevonden. Met deze brief worden de gemaakte afspraken vastgelegd.

Subsidiëring PPS-project Agroforestry van Wageningen Universiteit en Research

Gedeputeerde Staten hebben besloten om een subsidie van 20.000 euro beschikbaar te stellen aan het PPS-project Agroforestry.

Voortgang Greenwise Campus (voormalige RegioCampus Emmen)

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de naamswijziging van de RegioCampus Emmen in Greenwise Campus.