GS-besluitenlijst 24 mei 2022


Wijziging Subsidieregeling Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit 2021

Gedeputeerde Staten verlengen de termijn tot het indienen van aanvragen voor een subsidie Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit. Aanvragen kunnen nu tot en met 30 september 2022 worden ingediend bij het subsidieloket van de provincie Drenthe.   Zie ook het persbericht

Subsidie culturele gemeente van Drenthe - De Wolden ‘Wide Wold’ 2023-2024

Gedeputeerde Staten hebben besloten om een subsidie van € 90.000,-- toe te kennen aan de gemeente De Wolden als culturele gemeente van Drenthe 2023-2024. Gedurende deze twee jaren zullen in de gemeente de drie hoofdonderdelen van het programma worden uitgevoerd. Centrale thema in het programma is de toekomst van het platteland. In 2024 komen vele projecten samen in het nieuw te bouwen WIDE WOLD, het centrale festivalhart van de gemeente. Ieder jaar draagt een andere gemeente in de provincie de titel ‘culturele gemeente van Drenthe’. Zie ook het persbericht

Subsidieverlening gemeenten compensatie wandelknooppuntennetwerk

Gedeputeerde Staten hebben € 124.584,- subsidie verleend ten behoeve van het project wandelknooppuntennetwerk Drenthe.

Cofinanciering 3D Printkompas Noord-Nederland

Gedeputeerde Staten hebben besloten een cofinancieringsbijdrage van € 158.188,-- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het OP-EFRO-project 3D Print Kompas Noord-Nederland. Sinds 2021 werken in dit project verschillende bedrijven en kennisinstellingen samen aan de ontwikkeling van 3D-printen en 3D-elektronica en het overdragen van kennis. Mkb-bedrijven in Noord-Nederland kunnen op een laagdrempelige manier kennismaken met de kansen en mogelijkheden van industriële 3D printtechnologie, waardoor er meer en betere innovatieve toepassingen worden gerealiseerd.

Wijziging Reisregeling provincie Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben besloten om de Reisregeling van de provincie Drenthe n.a.v. de fiscale regels per 1 mei 2022 te wijzigen.

Beantwoording schriftelijke vragen PvdD-fractie over inkoop biologische sierteelt in relatie tot inkoop bloemen in de eigen organisatie

Gedeputeerde Staten hebben de statenvragen van de PvdD over de ‘inkoop van bloemen in de eigen organisatie’ beantwoord. De beantwoording wordt geplaatst op www.drentsparlement.nl/actueel/schriftelijke_vragen

Subsidiëring project Dwarsdiep/Dwarskade in het kader van de regeling Veilig en Bereikbaar Drenthe 2022-2025

Gedeputeerde Staten stellen op basis van de subsidieregeling Veilig en Bereikbaar Drenthe een bedrag van € 598.000,-- beschikbaar aan de gemeente Borger-Odoorn voor het project Dwarsdiep/Dwarskade.

Subsidiëring project Valtherweg/Exloërweg in het kader van de regeling Veilig en Bereikbaar Drenthe 2022-2025

Gedeputeerde Staten stellen op basis van de subsidieregeling Veilig en Bereikbaar Drenthe een bedrag van € 500.000,-- beschikbaar aan de gemeente Borger-Odoorn voor het project Valtherweg/Exloërweg.

Beantwoording schriftelijke vragen FvD-fractie over uithuisplaatsing kinderen

Gedeputeerde Staten hebben de vragen van de fractie Forum van Democratie over de uithuisplaatsing kinderen van ouders getroffen door de "toeslagenaffaire" beantwoord.

De beantwoording wordt geplaatst op www.drentsparlement.nl/actueel/schriftelijke_vragen

Beantwoording schriftelijke vragen CDA-fractie over vermeend verbod op reguliere milieu-inspecties bedrijven

Gedeputeerde Staten beantwoorden schriftelijke vragen van Provinciale Staten over vermeend verbod op reguliere milieuinspecties bedrijven.

De beantwoording wordt geplaatst op www.drentsparlement.nl/actueel/schriftelijke_vragen

Aankondiging toezending aangepast GLB-NSP op of rond 7 juni aan de provincies

Gedeputeerde Staten informeren dat het aangepaste GLB-NSP op of rond 7 juni aan de provincies wordt toegezonden.

Overzicht begrotingswijzigingen Statenvergadering 01 juni 2022

Conform de werkwijze rondom begrotingswijzigingen geven Gedeputeerde Staten in een brief aan Provinciale Staten een overzicht van de begrotingswijzigingen die in de Statenvergadering van 1 juni  2022 voorliggen en het effect daarvan op de vrije bestedingsruimte en eventueel op reserves.

Meerjarendoorkijk volkshuisvesting

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten per brief over de meerjarige woonopgave in Drenthe. Het Rijk geeft de provincies hierin een belangrijke rol. Provincies dienen zich zowel faciliterend als handhavend op te stellen ten opzichte van de woningbouwproductie. De provincie Drenthe doet dit in nauw overleg met gemeenten en corporaties. Met deze brief geven Gedeputeerde Staten aan hoe de provincie bijdraagt aan de oplossing voor het landelijke woningtekort.

Jaarverslag interbestuurlijk toezicht (IBT) 2021 Wabo

Gedeputeerde Staten hebben het Jaarverslag 2021 interbestuurlijk toezicht Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vastgesteld en zenden dit toe aan de Drentse gemeenten en het waterschap Drents Overijsselse Delta. De provincie ziet toe op de uitvoering van de wet en geeft in het verslag aanbevelingen voor verbetering daarvan.