GS-besluitenlijst 17 mei 2022


Subsidieverlening Kop van Drenthe; ondernemers aanhaken op Duitse markt

Gedeputeerde Staten stellen een bijdrage van € 7.500,-- beschikbaar aan de stichting Kop van Drenthe ten behoeve van het in het Duits vertalen van de websites van ondernemers in de vrijetijdssector.

Subsidieverlening Nationale Parken Dwingelderveld en Drents-Friese Wold

Gedeputeerde Staten hebben € 22.507,-- subsidie toegekend aan vier projecten rond de Nationale Parken in Zuidwest Drenthe. De Vereniging Dorpsbelangen Hoogersmilde ontvangt een subsidie voor het verleggen van de Olde Smildeger wandelroute, zodat er meer ruimte is voor natuur in de kern van het Nationaal Park. Staatsbosbeheer ontvangt een subsidie voor monitoring icoonsoort en een subsidie voor onderzoek naar het functioneren van het evenementenloket in het Drents-Friese Wold. IVN ontvangt een subsidie voor een educatieproject rond Ootmaanlanden in samenwerking met de basisschool Uffelte.

Wijziging Subsidieregeling wijk-buurt-dorp initiatieven

Gedeputeerde Staten hebben een wijziging op de "Subsidieregeling wijk-buurt-dorp initiatieven" vastgesteld. Deze regeling sluit hiermee beter aan op bewonersinitiatieven die bijdragen aan het versterken van de leefbaarheid in eigen buurt, wijk of dorp. Het ondersteunen van inwonersinitiatieven past binnen de Sociale Agenda. Zo werken we samen aan een levendig en sociaal Drenthe. De gewijzigde subsidieregeling wijk-buurt-dorp initiatieven treedt in werking op 24 mei 2022.

Meer informatie staat op www.provincie.drenthe.nl/inwonersinitiatieven.

Subsidiëring World Final Horizon Hydrogen Grand Prix (WK Waterstofrace)

Gedeputeerde Staten hebben een incidentele subsidie van € 55.000,-- verleend aan de Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Drenthe voor het organiseren van het WK Waterstofrace 2022.

Het evenement wordt mede georganiseerd door jongeren van het Drenthe College om hen kennis te laten maken met nieuwe energie en hen te enthousiasmeren om te kiezen voor opleiding gericht op energietransitie.

Zie voor meer informatie het persbericht.

Bevindingen financieel toezicht op de waterschappen DOD en Vechtstromen 2022

De provincies Overijssel en Drenthe hebben gezamenlijk de vastgestelde Begrotingen 2022 en Jaarrekeningen 2020 van de waterschappen Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta beoordeeld. De stukken geven geen aanleiding tot het instellen van bestuurlijke interventies. De financiële continuïteit van de waterschappen is gewaarborgd.

Wijziging beleidsregels, mandaatbesluiten en nadere regelgeving in verband met de invoering van de Omgevingswet

Met de komst van de Omgevingswet worden diverse wetten ingetrokken en onder de nieuwe wet opgenomen. Hierdoor wijzigt ook de wettelijke grondslag van verschillende provinciale beleidsregels, mandaatbesluiten en nadere regelgeving, evenals de onderlinge verwijzingen naar regelgeving. Tot slot biedt de Omgevingswet geen ruimte meer voor het verlenen van een ontheffing. Daarom wordt bij de procedures waarin een ontheffing wordt verleend de ontheffing vervangen door een omgevingsvergunning. Deze wijzigingen treden gelijktijdig met de Omgevingswet in werking. Naar verwachting is dit op 1 januari 2023.

Subsidieregeling Gedragsbeïnvloedingsprojecten Verkeersveiligheid Drenthe 2022-2025

Gedeputeerde Staten stellen een bedrag van €2 miljoen beschikbaar voor de uitvoering van de Subsidieregeling Gedragsbeïnvloedingsprojecten Verkeersveiligheid Drenthe voor de periode 2022-2025. De Subsidieregeling Gedragsbeïnvloedingsprojecten Verkeersveiligheid Drenthe bouwt voort op de Subsidieregeling BDU Verkeer en Vervoer en heeft als doel het verbeteren van de verkeersveiligheid in Drenthe.

Subsidieaanvraag project Herstellen en afmaken natuurlijke poel te Zweeloo

Gedeputeerde Staten hebben de subsidieaanvraag voor het project Herstellen en afmaken van een natuurlijke poel op particuliere grond afgewezen.

Schoolpleinen van de toekomst

Naar aanleiding van de motie Schoolpleinen van de toekomst (M 2021-39) hebben Gedeputeerde Staten Provinciale Staten voorgesteld € 800.000,-- uit de Financieringsreserve beschikbaar te stellen om schoolpleinen om te vormen van versteende schoolpleinen naar pleinen waar bewegen, natuur en kunst & cultuur samenkomen.

Beantwoording schriftelijke vragen PvdA-fractie over Drentse musea

Gedeputeerde Staten hebben schriftelijke vragen beantwoord van de fractie van de Partij van de Arbeid over de Drentse musea.

De beantwoording wordt geplaatst op www.drentsparlement.nl/actueel/schriftelijke_vragen.

Samenwerkingsovereenkomst Mobiliteitsraad Drenthe (voorheen Verkeer- en Vervoerberaad Drenthe)

In verband met de nieuwe Omgevingswet en gewijzigde taken van de Mobiliteitsraad Drenthe (voorheen Verkeer- en Vervoerberaad) vervalt één van de wettelijke fundamenten van de samenwerking in de Mobiliteitsraad Drenthe (de planwet verkeer en vervoer). Omdat alle betrokken overheden in Drenthe aangegeven hebben op dezelfde wijze de samenwerking te willen voortzetten is een nieuw instrument nodig, de samenwerkingsovereenkomst. Gedeputeerde Staten is voornemens Provinciale Staten te vragen de verordening in te trekken en met de Drentse overheden een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan. Hierbij wil het college de huidige wijze van samenwerking gewoon voortzetten.

Beschikbaarstelling middelen voor ontwikkeling Veenhuizen en verlening subsidie aan Stichting de Nieuwe Rentmeester Veenhuizen

Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten om de gereserveerde middelen ten behoeve van het programma ‘Werken aan de toekomst van Veenhuizen’ uit de Investeringsagenda 2016-2019 van € 750.000,-- beschikbaar te stellen. Ook stellen Gedeputeerde Staten voor om vanuit deze middelen een subsidie van € 300.000,-- toe te kennen aan de Stichting de Nieuwe Rentmeester Veenhuizen en de Begroting 2022 overeenkomstig te wijzigen.

Vaststelling Omgevingsverordening Drenthe en Delegatiebesluit Omgevingsverordening Drenthe 2023

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de Omgevingsverordening Drenthe 2023 en het bijbehorende delegatiebesluit. De Omgevingsverordening bevat de regels van de provincie met betrekking tot de fysieke leefomgeving voor de Omgevingswet die op 1 januari in werking treedt. Het delegatiebesluit bepaalt in welke gevallen en voor welk gedeelte Gedeputeerde Staten de Omgevingsverordening mogen aanpassen.

Gaswinningsbesluit Groningen 2022-2023

Gedeputeerde Staten besluiten in te stemmen met het advies ter voorbereiding op het vaststellingsbesluit gaswinning Groningenveld voor het gasjaar 2022-2023.

Het college stemt in met het advies aan staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) met betrekking tot de voorgestelde operationele strategie Groningerveld gasjaar 2022-2023.​

Subsidieverlening Stichting Nederlandse Geocache Organisatie voor het organiseren van een Geocache-evenement

Gedeputeerde Staten stellen een bijdrage van € 20.000,-- beschikbaar aan de Stichting Nederlandse Geocache Organisatie ten behoeve van het organiseren van een meerdaags Geocache-evenement.