Start procedure extra waterberging in De Onlanden


Waterschap Noorderzijlvest wil extra waterberging realiseren in De Onlanden met het doel wateroverlast in de regio zoveel mogelijk voorkomen en inspelen op toekomstige klimaatscenario’s. Om dit ruimtelijk mogelijk te maken heeft het waterschap provincie Drenthe gevraagd een projectprocedure te doorlopen en een procedure voor een milieueffectrapportage. Gedeputeerde Staten hebben hiermee ingestemd en starten een projectbesluit onder de nieuwe Omgevingswet.

Dit projectbesluit kent verschillende stappen en is de opvolger van het huidige provinciaal inpassingsplan. Het waterschap en de provincie kiezen voor deze procedure, omdat De Onlanden meerdere gemeenten doorkruist en definitieve besluitvorming naar verwachting valt onder de nieuwe Omgevingswet. Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor het projectbesluit en met de  instemming voor deze procedure is de eerste stap in dit proces gezet. Het gaat om het publiceren van een kennisgeving met het document ‘Toelichting projectbesluit en milieueffectrapportage’. Dit document ligt vanaf vrijdag 11 maart acht weken voor iedereen ter inzage.

Reageren op het plan

Tijdens deze acht weken kan iedereen die dat wil, een reactie indienen op deze stukken, gericht aan Gedeputeerde Staten. Daarnaast vinden gesprekken plaats met diverse belangenorganisaties in het gebied. Ook houdt het waterschap op 22 maart een digitale bijeenkomst en op 29 maart, 5 en 7 april zijn er fysieke informatiebijeenkomsten in Eelderwolde, Roderwolde en Peize. Hier worden de plannen en mogelijke maatregelen besproken en de procedure uitgelegd. Meer informatie staat op www.noorderzijlvest.nl/optimalisatie-van-de-onlanden/.

Waarom extra waterberging

De Onlanden is een natuurgebied waar bij heftige neerslag, ook water opgevangen wordt. De afgelopen weken is een voorbeeld hiervan. Toen viel er heel veel regen en is de waterberging ingezet om wateroverlast voor de regio te beperken. Klimaatscenario’s voorspellen steeds vaker hevige en langdurige regenval. Daarom is meer ruimte voor water nodig. Er kan nu 7,5 miljoen kuub water in De Onlanden opgevangen worden. De plannen voor de extra waterberging biedt nog eens ruimte aan 5,2 miljoen kuub water. Hierdoor kan er bij extreme situaties tijdelijk (een aantal dagen) meer water opgevangen worden, voordat het naar zee wordt afgevoerd. Daarbij zijn de meest kwetsbare gebieden als laatste aan de beurt om extra water op te vangen. In 2025 moet het gebied klaar zijn om extra water te bergen.

Betrokken partijen

Initiatiefnemer Waterschap Noorderzijlvest en bevoegd gezag Provincie Drenthe werken bij de realisatie van extra waterberging in De Onlanden samen met Provincie Groningen en de gemeenten Tynaarlo en Noordenveld. Ook de terreinbeheerders Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Stichting Het Drentse Landschap praten mee. De besturen van deze partijen besloten afgelopen najaar tot het verder uitwerken van de realisatie van de waterberging binnen de grenzen van De Onlanden, met aandacht voor de kwetsbare natuur. Dat gebeurde nadat duidelijk werd dat alternatieven buiten de grenzen van de Onlanden op de korte termijn niet haalbaar zijn. Ook voor de langere termijn blijven de betrokken partijen met elkaar in gesprek. Er komt een toekomstvisie op het watersysteem buiten De Onlanden, waarin ook andere thema’s als landbouwtransitie en natuurdoelen worden meegenomen.