Oproep: Kandidaten Drentse en Groene Anjer Prijs 2022


Het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe doet een oproep om kandidaten voor te dragen voor zowel de Drentse als de Groene Anjer Prijs 2022.

De prijs voor de Drentse Anjer Prijs bestaat uit een bedrag van € 5.000 en die van de Groene Anjer Prijs uit €3.000. De prijzen zullen dit jaar voor het eerst gezamenlijk worden uitgereikt op vrijdag 16 september 2022.

Drentse Anjer Prijs

Criteria Drentse Anjer Prijs

De Drentse Anjer Prijs wordt jaarlijks toegekend aan een instelling of groep die een opvallende impuls geeft aan het Drentse culturele klimaat. Alle vormen van cultuur komen in aanmerking: muziek, dans, toneel, theater, mime, popmuziek, beeldende kunst, architectuur, erfgoed,  literatuur, film, nieuwe media.

 1. Er is een uitzonderlijke prestatie geleverd in het voorgaande seizoen(en), waarbij gelet wordt op kwaliteit en een breed bereik.
 2. De groep is gedreven om zich verder te ontwikkelen ten behoeve van het culturele klimaat in Drenthe.
 3. De groep hoeft niet in Drenthe gevestigd te zijn, maar wel een duidelijke binding met of een belang voor Drenthe hebben of iets hebben gepresteerd in Drenthe.

Met betrekking tot het tweede criterium wordt aan drie door de jury gekozen genomineerden gevraagd om hun ambitie te omschrijven in max. 1000 woorden of te verbeelden in een filmpje. Hierin moet de instelling of groep aangeven hoe zij het prijzengeld van € 5.000 zouden willen gaan inzetten om zich verder te ontwikkelen en/of om hun ambitie waar te maken (bijvoorbeeld een coaching van een bijzondere dirigent, een voorstelling op een bijzonder festival, de aanschaf van apparatuur of instrument, een CD-opname, uitgave van een boek, digitale registratie van een dansact etc).

De winnaar wordt geacht om zich een goede ambassadeur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe te betonen.

Doelstelling Drentse Anjer Prijs

 • Het belonen en onderstrepen van uitzonderlijke prestaties, instellingen of groepen die een opvallende impuls geven aan het Drentse culturele klimaat.
 • Het in de schijnwerpers zetten van groepen of instellingen die zich in Drenthe bijzonder verdienstelijk maken op het gebied van kunst en cultuur.
 • Profilering en promotie van de doelen van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe c.q. de deelname aan de jaarlijkse Anjeractie, mecenaat en andere wervingsacties.
 • De culturele sector inspireren tot méér en beter.

Groene Anjer Prijs

Criteria Groene Anjer Prijs

De prijs is gericht op vrijwilligersgroepen die zich inzetten voor natuur, landschap en biodiversiteit in Drenthe, voor het behoud van de schoonheid van de provincie Drenthe. Met de Groene Anjer Prijs wil Cultuurfonds Drenthe duurzame initiatieven onder de aandacht brengen, nieuwe vrijwilligersgroepen inspireren en hen aanmoedigen om ook een groen initiatief te beginnen. Aan het winnen van de Groene Anjer Prijs is € 3.000 prijzengeld verbonden. Twee andere genomineerden (nummer 2 en 3) ontvangen elk € 1.000.

De Groene Anjer is een inspiratieprijs, geen projectbijdrage, en wordt jaarlijks toegekend.

Er is een uitzonderlijke prestatie geleverd, in het afgelopen jaar of de afgelopen jaren, waarbij gelet wordt op kwaliteit en bereik. Prestatie, historie, belang en binding met de provincie Drenthe.

Gedrevenheid tot verdere ontwikkeling ten behoeve van natuur, landschap en biodiversiteit.

Naast een opvallende impuls aan behoud en ontwikkeling kunnen relaties met educatie, milieu, duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en monumentaal erfgoed ook van betekenis zijn.

Doelstelling Groene Anjer Prijs

 • Het belonen en onderstrepen van uitzonderlijke prestaties, instellingen of groepen die een opvallende impuls geven aan behoud van natuur, landschap en biodiversiteit in Drenthe.
 • Het in de schijnwerpers zetten van groepen of instellingen die zich in Drenthe bijzonder verdienstelijk maken op het gebied van natuur en landschap.
 • De donkergroene natuursector inspireren tot méér en beter.

Aanmeldingscriteria voor zowel de Drentse als de Groene Anjer Prijs

 • Alleen rechtspersonen zonder winstoogmerk komen in aanmerking voor de prijzen. Uit hun statuten moet blijken dat zij werkzaam zijn op het culturele/natuur- landschap werkterrein.
 • Voor 1 mei 2022 kunnen kandidaten aangemeld worden via een voordrachtformulier.
 • Ieder die denkt aan de criteria te voldoen kan zichzelf of een ander aanmelden.
 • De omschrijvingen en het aanmeldformulieren zijn te vinden op:

https://www.cultuurfonds.nl/drentse-anjer-prijs

https://www.cultuurfonds.nl/groene-anjer-prijs-cultuurfonds-drenthe

Genomineerden

Voor beoordeling van alle aanmeldingen stelt het Cultuurfonds een jury samen. De jury toetst de voordrachten aan de criteria, legt zo nodig werkbezoeken af, en stelt een top 3 samen. Op 15 juni worden voor beide prijzen de drie genomineerden bekendgemaakt en verzocht hun ambitieplan te omschrijven c.q. te verbeelden en uiterlijk 15 juli aan te leveren per mail.