GS-besluitenlijst 8 maart 2022


Verlenging subsidiebeschikking Herstructureringsfonds 'Het Vledder' gemeente Meppel

Gedeputeerde Staten verlengen de subsidietermijn voor het project ’Het Vledder’ te Meppel vanwege de opgelopen vertraging in de planontwikkeling. Het project dient uiterlijk 31 december 2023 te zijn afgerond.

Openstellingsbesluit POP3+ Samenwerking voor innovaties Veenkoloniën 2022

Gedeputeerde Staten hebben bovengenoemd openstellingsbesluit vastgesteld. In de periode van 1 april 2022 tot en met 12 mei 2022 kunnen de in het openstellingsbesluit genoemde aanvragers subsidie aanvragen.

Brief aan de minister voor Energie en Klimaat over netcongestie

Gedeputeerde Staten besluiten om een brief te sturen naar de minister voor Energie en Klimaat over de Drentse aanpak voor de netcongestieproblematiek. Hiermee vragen wij aandacht voor de situatie en werkwijze in Drenthe. Deze aanpak kan als voorbeeld dienen voor het landelijke vraagstuk waar de minister oplossingen voor zoekt.

Beantwoording schriftelijke vragen ChristenUnie-fractie over OV-abonnementen

Gedeputeerde Staten hebben de vragen van de ChristenUnie-fractie over de wens voor aangepaste abonnementsvormen door veranderd reisgedrag na corona beantwoord. De beantwoording wordt geplaatst op www.drentsparlement.nl.

Beantwoording schriftelijke vragen PvdD-fractie over bomenkap en soortenbescherming

Gedeputeerde Staten beantwoorden de statenvragen van de fractie van PvdD over bomenkap en soortenbescherming. De beantwoording wordt geplaatst op www.drentsparlement.nl.

Beantwoording schriftelijke vragen PvdA-fractie over Navigatie dwars door de dorpen vanaf de N34

Gedeputeerde Staten beantwoorden schriftelijke vragen van de fractie van PvdA betreffende ‘navigatie dwars door dorpen vanaf de N34’.

De beantwoording wordt geplaatst op www.drentsparlement.nl.

Beantwoording schriftelijke vragen VVD-fractie over cofinanciering

Gedeputeerde Staten hebben de vragen van de VVD-fractie over cofinanciering beantwoord.

De beantwoording wordt geplaatst op www.drentsparlement.nl.

Beantwoording schriftelijke vragen JA21-fractie over provinciale tekorten en verhogen motorrijtuigenbelasting

Gedeputeerde Staten hebben de vragen van de JA21-fractie over provinciale tekorten en verhogen motorrijtuigenbelasting beantwoord. De beantwoording wordt geplaatst op www.drentsparlement.nl.

Beantwoording schriftelijke vragen van de ChristenUnie-fractie over het Harmoniummuseum

Gedeputeerde Staten hebben schriftelijke vragen beantwoord van de fractie van de ChristenUnie over het Harmoniummuseum. De beantwoording wordt geplaatst op www.drentsparlement.nl.

Publicatie van de integrale kennisgeving van het voornemen, de participatie en de milieueffectrapportage van de optimalisatie waterberging De Onlanden

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de integrale kennisgeving voor het doorlopen van een projectbesluit voor de optimalisatie van waterberging in De Onlanden door het waterschap Noorderzijlvest en leggen deze voor iedereen ter inzage. De integrale kennisgeving omvat het voornemen voor de waterberging, participatie met de omgeving, en de milieueffectrapportage. Naast de integrale kennisgeving ligt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (genaamd: Toelichting projectbesluit en milieueffectrapportage) voor eenieder acht weken ter inzage.

Het projectbesluit is de opvolger van het provinciaal inpassingsplan en valt onder de nieuwe Omgevingswet. Betrokken partijen kiezen voor deze procedure omdat meerdere gemeenten betrokken zijn en naar verwachting definitieve besluitvorming plaatsvindt als de Omgevingswet in werking is getreden.
Zie voor meer informatie het persbericht.

Subsidie waterstofleiding door Hynetwork Services B.V. tussen GZI-next en Getec te Emmen

Gedeputeerde Staten hebben uitgesproken dat zij, indien nodig, een deel van het financiële risico willen dragen voor de aanleg van een waterstofleiding tussen het GZI Next terrein en GETEC-bedrijvenpark. Deze bereidheid is meegedeeld in een brief aan Hynetwork Services B.V. Met deze steun kan Hynetwork Services B.V. de aanleg van de beoogde waterstofleiding combineren met de aanleg van een hoogcalorische gasleiding, die eind 2022 gerealiseerd dient te zijn.

Subsidieregeling wijk-buurt-dorp initiatieven

Gedeputeerde Staten hebben de "Subsidieregeling wijk-buurt-dorp initiatieven" vastgesteld. Deze regeling is bedoeld voor groepen inwoners uit Drenthe die vanuit vrijwillige inzet bij willen dragen aan het versterken van de leefbaarheid in eigen wijk, buurt of dorp. Het gaat om inwonersinitiatieven zoals beweegactiviteiten voor ouderen, groenonderhoud, het opzetten van een cultuurpodium, het vormen van een dorpscoöperatie of het organiseren van vrijwillige thuiszorg. Al deze bewonersinitiatieven die bijdragen aan de thema’s van de Sociale Agenda kunnen een beroep doen op deze regeling. Het ondersteunen van inwonersinitiatieven past binnen de Sociale Agenda. Zo werken we samen aan een levendig en sociaal Drenthe. De subsidieregeling wordt op 14 maart 2022 opengesteld.

Zie voor meer informatie het persbericht en www.provincie.drenthe.nl/inwonersinitiatieven.

Inbreng provincie Drenthe bij de voorbereiding van het Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering van het Rijk

Het Rijk geeft in een hoog tempo invulling aan het Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering. Gedeputeerde Staten informeren met deze brief Provinciale Staten over wat de inbreng vanuit de provincie Drenthe is tijdens die voorbereiding.

Kamerbrief over de beantwoording schriftelijke vragen met betrekking tot de kazerne in Assen

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de antwoorden op schriftelijke Kamervragen over het vastgoed van defensie.

Subsidieregelingen MIT Haalbaarheid 2022 en MIT R&D Samenwerking 2022

Gedeputeerde Staten stellen een bedrag van € 884.905, -- beschikbaar voor de uitvoering van de MIT Haalbaarheid en MIT R&D Samenwerking. Dit bedrag is bedoeld als cofinanciering van de bijdrage van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vanuit deze regeling kunnen Drentse ondernemers ondersteuning krijgen voor haalbaarheids- en innovatieadvies en R&D samenwerkingsprojecten. De regeling wordt uitgevoerd door het SNN.

Zie voor meer informatie het persbericht.

Regionale Adaptatie Strategie (RAS) Groningen en Noord-Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben de Regionale Adaptatie Strategie van de werkregio Groningen en Noord-Drenthe vastgesteld. Hierin staat beschreven hoe samen met de betrokken gemeenten, waterschappen, waterbedrijven, veiligheidsregio’s en provincie Groningen omgegaan wordt met het veranderende klimaat. Gezamenlijk is een strategie opgesteld die moet leiden tot een klimaatveerkrachtig Groningen en Noord-Drenthe.

Gezamenlijke analyse Deltaplan Noordelijk Nederland deel B

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de uitkomsten van onderzoek naar de Bouwstenen voor het Deltaplan voor het Noorden.

Wob-verzoek inzake Roden-Zuid

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een Wob-verzoek besloten documenten inzake de planvorming in Roden-Zuid openbaar te maken.

Brief aan gemeente Tynaarlo over bestemmingsplanprocedure project Noordma

De provincie Drenthe heeft een kavelruil gerealiseerd in de gemeente Tynaarlo waarmee twee kavels in Noordma beschikbaar komen voor het inrichten van natuur. Gedeputeerde Staten informeren de gemeente Tynaarlo schriftelijk over deze ontwikkelingen.

Regionaal Mobiliteitsplan Drenthe

Gedeputeerde Staten stellen het definitief Regionale Mobiliteitsplan (RMP) Drenthe 1.0 vast als kader voor de regionale samenwerking aan de afspraken uit het Klimaatakkoord voor mobiliteit in Drenthe. Zie voor meer informatie het persbericht.

Afronding EFRO-project DroneHub Groningen Airport Eelde

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het afronden van het project DroneHub Groningen Airport Eelde. Mede vanwege het achterblijvende juridische kader heeft de dronemarkt zich minder hard ontwikkeld dan gedacht en is het niet realistisch dat de Stichting DroneHub GAE op eigen benen kan staan. De activiteiten krijgen onder de noemer DroneHub Noord-Nederland een vervolg binnen het @north, het gezamenlijke autonome vervoerprogramma van de drie noordelijke provincies.

Voorstel Bufferzones UNESCO Werelderfgoed Koloniën van Weldadigheid, Ned. Deel

Gedeputeerde Staten hebben in de rol van siteholder van het Werelderfgoed Koloniën van Weldadigheid een voorstel voor bufferzones vastgesteld en toegezonden aan de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en de Nederlandse partners in het Werelderfgoed. Dit voorstel is samen met de gemeenten en via hen in afstemming met de stakeholders in de Koloniën van Weldadigheid tot stand gekomen. Bij de inschrijving als Werelderfgoed heeft UNESCO het indienen van bufferzones als voorwaarde gesteld. Deze zones beschermen het Werelderfgoed vanwege hun attentiewaarde. Er worden geen ruimtelijke regels toegevoegd. De leden 4 en 5 van artikel 3.28 van de Omgevingsverordening Drenthe 2022 worden daarom geschrapt. Daarnaast worden de leden 1 tot en met 3 van artikel 3.28 van de Omgevingsverordening 2022 vastgesteld.