GS-besluitenlijst 29 maart 2022


Subsidie Moedige Dialoog Drenthe

Gedeputeerde Staten verlenen een subsidie van € 18.000,-- aan de Moedige Dialoog Drenthe (MDD). De MDD is een afgeleid Drents initiatief van Moedige Dialoog Nederland en is een samenwerking (netwerkorganisatie) tussen Drentse bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen en maatschappelijke instellingen. Doel van MDD is het terugdringen van armoede onder de Drentse inwoners. Dit wil men onder andere bereiken door het verbinden van organisaties en initiatieven zichtbaar te maken, zodat zij elkaar kunnen ontmoeten, elkaar kunnen inspireren en kennis kunnen delen. Op deze manier probeert men te bereiken dat mensen financieel redzamer worden en minder in financiële problemen komen of om ervoor te zorgen dat zij uit schulden geholpen kunnen worden. De activiteiten van MDD dragen daardoor bij aan het bereiken van de doelstellingen uit de Sociale Agenda.

Subsidie presentatiebijeenkomst boek architect Sterenberg

Gedeputeerde Staten verlenen een subsidie voor een congresdag / boekpresentatie over het werk van de architect Jan Sterenberg in Emmen.

Cofinanciering coördinatie Drents Zorglandschap aan VDG en vaststellen werkplan

Gedeputeerde Staten hebben besloten een subsidie van € 40.000,-- te verstrekken aan de Vereniging van Drentse Gemeenten (VDG) ten behoeve van de coördinatie van het Drents Zorglandschap voor het jaar 2022. De provincie ondersteunt het Drents Zorglandschap vanuit de Sociale Agenda om zo de regionale samenwerking op het gebied van bereikbare en betaalbare zorg in Drenthe te versterken.

Wijzigingen POP3 Openstellingsbesluit Investeringen in infrastructuur landbouwbedrijven 2022

Gedeputeerde staten hebben het Openstellingsbesluit POP3 Investeringen in infrastructuur landbouwbedrijven 2022 gewijzigd, zodat de doelgroep voor het onderdeel glastuinbouw is verbreed. De termijn voor het indienen van een aanvraag is verlengd en het onderscheid tussen de subsidiabele kosten voor de onderdelen kavelruil en glastuinbouw is verduidelijkt. Daarnaast hebben Gedeputeerde Staten het Openstellingsbesluit POP3+ Samenwerking voor innovaties Veenkoloniën gewijzigd zodat de correcte percentages aan de hoogte van de subsidie zijn gekoppeld.

Beantwoording schriftelijke vragen JA21-fractie over ‘Onder dwang van het gas af’

​Gedeputeerde Staten beantwoorden schriftelijke vragen van JA21 over ‘Onder dwang van het gas af’.

De beantwoording wordt geplaatst op www.drentsparlement.nl/actueel/schriftelijke_vragen

Subsidieverlening Kwaliteitsverbetering Recreatieve Fietspaden; project Borger-Exloo

Gedeputeerde Staten stellen € 400.000,-- beschikbaar ten behoeve van het project Toeristische e-bike-route Borger-Exloo. De route verbindt dorpen en grote vakantieparken aan grote attracties zoals Wildlands. Provinciale Staten worden gevraagd eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

Wijziging van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de wijziging van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018 en leggen deze aan Provinciale Staten ter vaststelling voor. Met het voorstel wordt het voor gemeenten mogelijk om de bouwvlakken voor intensieve veehouderijen te vergroten omwille van het dierenwelzijn.

Investeringsbudget inrichting IT Hub Hoogeveen

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor een investeringsbudget van € 700.000,- beschikbaar te stellen vanuit de hiervoor reeds beschikbaar gestelde budgetten voor de inrichting van de IT Hub in Hoogeveen. Het pand is nagenoeg gereed, maar moet nog aangekleed en ingericht worden. De IT Hub is een samenwerkingsverband tussen kennisinstellingen, bedrijven en overheden.

Knelpuntenpot Wonen (motie 2021-38)

Gedeputeerde Staten voeren de motie ‘Instelling Knelpuntenpot Wonen’ van Provinciale Staten uit. Om dit te kunnen doen vraagt het college aan Provinciale Staten om 1 miljoen euro vrij te maken. Vanuit de knelpuntenpot gaat de provincie extra menskracht aanbieden aan gemeenten om hen te ondersteunen bij het versnellen van woningbouwplannen. Hierdoor kunnen meer woningen beschikbaar komen en werken we samen aan toekomstbestendig wonen in Drenthe.

Het provinciale Impulsteam Wonen is in gesprek met alle Drentse gemeenten om te inventariseren waar de behoefte ligt. Bij de gemeente Aa en Hunze is al een projectleider actief. Uitgangspunt hierbij blijft dat de provincie geen gemeentelijke verantwoordelijkheden overneemt, inhoudelijk blijven de gemeenten in de lead. De provincie zet in op versnelde detaillering van woonplannen zodat uitvoering dichterbij komt.

Gevolgen crisis Oekraïne

Gedeputeerde Staten hebben in een brief aan Provinciale Staten in beeld gebracht wat de (mogelijke) gevolgen van de oorlog in Oekraïne zijn voor de Drentse samenleving en het provinciale beleid. Ook hebben ze antwoord gegeven op vragen zoals die gesteld zijn in motie M 2022-8 over de opvang van Oekraïense vluchtelingen en de contractuele banden tussen de provincie Drenthe en Rusland.

Netcongestie in Drenthe gaat nieuwe fase in, dreigende afname-schaarste aangekondigd door Enexis

Enexis kondigt per 4 april 2022 een dreigende afname-schaarste aan van elektriciteit in het verzorgingsgebied van de middenspanningstations in Meppel, Beilen en Zeijerveen. Dit heeft gevolgen voor de afname van elektriciteit in de gemeenten rondom deze stations.  Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten met een brief over de mogelijke gevolgen hiervan voor Drenthe. Ook geven zij aan welke stappen Drenthe zet om de bestaande aanpak voor netcongestie te versnellen en te verbreden en zo meer regie te pakken op de energie infrastructuur in Drenthe.

Afwijzen subsidieaanvraag project mini-werkconferentie Kinderrechten

Gedeputeerde Staten wijzen de incidentele subsidieaanvraag van Politiek Netwerk Drenthe/Stichting De Nieuwe Leefstijl voor het organiseren van een ‘mini-werkconferentie Kinderrechten’ op organisatorische gronden af. Aanleiding voor de subsidieaanvraag is dat kinderen/jongeren het recht hebben op het geven van hun mening als het gaat om onderwerpen die hen aangaan, dient hun mening serieus genomen te worden en heeft men recht op inspraak. Ondanks dit recht worstelen volgens de aanvrager gemeenten en andere overheidsinstellingen nog met het betrekken van kinderen/jongeren bij het opstellen en uitvoeren van beleid. De provincie Drenthe is een zogenoemde SDG-provincie en onderschrijft daarom het belang van het creëren van bewustwording bij overheidsinstellingen voor het integreren van de kinderrechten als integraal onderdeel van de Sustainable Development Goals in beleid. De provincie wil daarom met de aanvrager de mogelijkheden onderzoeken rondom eventuele toekomstige samenwerking met betrekking tot de Sustainable Development Goals.

Wob-verzoek inzake Bimair Ducts, Stichting arbeid4 all en personen

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een Wob-verzoek besloten documenten inzake Bimair Ducts, Stichting arbeid4 all en personen openbaar te maken met toepassing van uitgestelde openbaarmaking voor wat betreft de documenten. De gepubliceerde documenten zijn te vinden op: Wet open overheid (Woo)