GS-besluitenlijst 22 maart 2022


Verlengen akkoordverklaring ten behoeve van verlenging Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft een akkoordverklaring gevraagd van de provincie Drenthe voor de verlenging van het bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs (BKCO) tot en met 2024. Gedeputeerde Staten hebben gedeputeerde Vedelaar aangewezen om de akkoordverklaring te ondertekenen.

Interreg VIB project Blue Transition

Gedeputeerde Staten hebben besloten deel te nemen aan het Europese Interreg VIB project Blue Transition. Samen met partners uit Denemarken, Zweden, Duitsland, België en Frankrijk is een projectvoorstel opgesteld gericht op het ontwikkelen van zowel een korte als een lange termijn klimaatadaptatie strategie in een aantal pilotgebieden in onder andere de Veenkoloniën, Drentse Aa en Zeijen en omgeving. Het doel hiervan is het ontwikkelen van klimaatveerkrachtige watersystemen zodat er in tijden van droogte voldoende water is van een goede kwaliteit en de effecten van wateroverlast beperkt blijven. Besluitvorming over de ingediende projecten vindt in de zomerperiode plaats. De start is naar verwachting in het najaar van 2022.

Wijzigingsverzoek einddatum POP3-project beheersing Veenkoloniale Aardappelmoeheid

Gedeputeerde Staten hebben besloten om in te stemmen met het wijzigingsverzoek voor einddatum van het POP3-project beheersing Veenkoloniale Aardappelmoeheid naar 31 december 2023.

Bestuursrapportages waterschappen

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de bestuursrapportages over 2020 van de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze & Aa's en Drents Overijsselse Delta.​

Beantwoording schriftelijke vragen PvdD-fractie over moratorium geitenhouderijen

Gedeputeerde Staten hebben de Schriftelijke vragen ex art 41 Reglement van Orde met betrekking tot moratorium geitenhouderijen van de Partij voor de Dieren beantwoord. De beantwoording wordt geplaatst op www.drentsparlement.nl/actueel/schriftelijke_vragen

Coronaschade Biblionet Drenthe en Gevangenismuseum

Biblionet Drenthe en het Gevangenismuseum Veenhuizen ontvangen compensatie voor extra gemaakte kosten en gemiste inkomsten door de coronacrisis. Het gaat hierbij over de tweede helft van 2020. De provincie Drenthe is door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in staat gesteld om provinciaal gesubsidieerde instellingen te compenseren voor financiële schade door de coronacrisis.

Uitvoering bodemsaneringsprojecten 2022

Gedeputeerde Staten hebben het meerjarenprogramma Bodem en Ondergrond 2016-2020 nogmaals met een jaar verlengd tot en met 2022 en vastgesteld. In 2023 treedt de Omgevingswet in werking. In 2022 is sprake van een overbruggingsjaar. Met de verlenging van het meerjarenprogramma kunnen de bodemprojecten doorgang blijven vinden. De uitvoering van de provinciale bodemsaneringsprojecten wordt verzorgd door de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUDD). Voor de uitvoering van het meerjarenprogramma zijn door het Rijk, gemeenten en derden bodemmiddelen toegekend. Van deze middelen stellen Gedeputeerde Staten € 1.270.000,-- beschikbaar aan de RUDD voor de uitvoering van bodemsaneringsprojecten in 2022. De totale kosten van het programma bedragen € 1.4 miljoen.

Verzoek vrijstelling leggerplicht waterschap Noorderzijlvest

Gedeputeerde Staten hebben besloten het waterschap Noorderzijlvest vrijstelling te verlenen voor het opnemen van de vorm, afmeting en constructie in de legger waterstaatswerken, voor waterstaatswerken die zich naar aard en functie hier niet voor lenen. Het verzoek van het waterschap voor wat betreft het niet opnemen van de ligging van kleine geïsoleerde oppervlaktewaterlichamen in de legger waterstaatswerken, zal worden gedoogd. Het gedoogbesluit vervalt bij de volgende aanpassingsronde van de POV. Het waterschap Noorderzijlvest wordt hierover per brief geïnformeerd.

Wob-verzoek handhavingsverzoek Farmers Defence Force

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een Wob-verzoek besloten documenten inzake het handhavingsverzoek van augustus 2021 van Farmers Defence Force openbaar te maken.