GS-besluitenlijst 15 maart 2022


Subsidie projecten 'Het Oorlogselftal' en 'Shortfilm Cornelia' in kader van 75 jaar bevrijding

Gedeputeerde Staten verlenen een subsidie aan twee projecten in het kader van 75 jaar vrijheid Drenthe, het muzikale project ‘Het Oorlogselftal’ en het filmproject ‘Cornelia’. Beide projecten worden uitgevoerd in 2022.

Subsidiëring Startup in Residence Noord-Nederland

Gedeputeerde Staten verlenen een subsidie van € 30.000,-- aan de Stichting Innovatiepact Fryslân voor de uitvoering van het programma Startup in Residence Noord-Nederland. Dit is een innovatieve inkoopmethode en een programma waarbij overheden en innovatieve ondernemingen samen werken aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Dankzij het programma wordt het vestigingsklimaat voor startups versterkt en tegelijkertijd wordt innovatief werken binnen de overheid gestimuleerd, doordat overheden optreden als launching customer voor startups.

Beantwoording schriftelijke vragen SP-fractie over mogelijke overtredingen Meststoffenwet

Gedeputeerde Staten beantwoorden schriftelijke vragen van de SP-fractie over mogelijke overtredingen Meststoffenwet. De beantwoording wordt geplaatst op www.drentsparlement.nl

Beantwoording schriftelijke vragen PvdD- en SP-fracties met betrekking tot looduitstoot Groningen Airport Eelde

Gedeputeerde Staten hebben vragen van de fracties van de Partij voor de Dieren en SP over het initiëren van een onderzoek naar effecten op de gezondheid in de omgeving van Groningen Airport Eelde beantwoord. Het college is niet van plan nader onderzoek te laten doen, mede vanwege het feit dat dit reeds gemonitord wordt en de uitstoot flink lager is ten opzichte van 2020. Daarnaast is er een Europees verbod op loodhoudende brandstoffen in voorbereiding. De beantwoording wordt geplaatst op www.drentsparlement.nl

Beantwoording brief Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) over loodemissie kleine lesvliegtuigen

Gedeputeerde Staten gaan niet in op het verzoek van de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) om een onderzoek te initiëren naar de effecten van loodemissie door lesvliegtuigen op de directe omgeving rond Groningen Airport Eelde. Uit cijfers van het Ministerie van I&W blijkt dat de normen voor loodemissie niet worden overschreden.

Maatregelen tegen energiearmoede

Gedeputeerde Staten willen een subsidieregeling opstellen voor isolatiemaatregelen voor woningeigenaren met een laag inkomen. Voor huishoudens met een laag inkomen is het niet altijd mogelijk om het huis te verduurzamen omdat dat om een financiële investering vraagt. Met een regeling wordt deze huishoudens de mogelijkheid gegeven hun woning te isoleren. Provinciale Staten worden gevraagd om middelen beschikbaar te stellen voor deze subsidieregeling.

Zie voor meer informatie het persbericht.

Gebiedsfonds windenergie: reactie op brief gemeente Stadskanaal

Gedeputeerde Staten hebben besloten het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal per brief te informeren dat de overheidsmiddelen in het gebiedsfonds windenergie beschikbaar zijn voor de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn.

Afdoening motie behoud kazerne

Gedeputeerde Staten hebben de motie om Defensie te behouden in de Johan Willem Frisokazerne in Assen aangeboden aan staatssecretaris Van der Maat van Defensie.

Compensatiebank natuur

Het Rijk heeft de provincie gevraagd of zij wil deelnemen aan de nationale Natuurcompensatiebank. Gedeputeerde Staten hebben besloten dat dit bij de huidige randvoorwaarden niet aan de orde is.

Wob-verzoek inzake communicatie met de gemeente Aa en Hunze over vellen van bomen

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een Wob-verzoek besloten documenten inzake de communicatie met de gemeente Aa en Hunze rondom het vellen van bomen in de gemeente Aa en Hunze openbaar te maken.

De gepubliceerde documenten zijn te vinden op: https://www.provincie.drenthe.nl/loket/wet-regelgeving/wet-openbaarheid/wob-verzoeken/

Project de Branden: Verlenen incidentele subsidie aan waterschap Hunze en Aa's

Gedeputeerde Staten verstrekken een subsidie van € 1.766.742,33  aan waterschap Hunze en Aa’s voor de uitvoering van het project De Branden. Het project is onderdeel van het Programma Natuurlijk Platteland in de Hunze en gaat binnenkort in uitvoering. Tot de werkzaamheden behoren onder meer het laten hermeanderen van het Voorste en Achterste Diep en het mogelijk maken dat water wordt vastgehouden in het gebied.

Informeren Provinciale Staten inzake Organisatieontwikkeling

De maatschappelijke ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Om de organisatie hierop beter voor te bereiden heeft het college afgesproken om de organisatie verder door te ontwikkelen. Het college heeft besloten om Provinciale Staten hierover te informeren.

Voordracht lid Raad van Toezicht Stichting Gebiedsfonds Oostermoer

Gedeputeerde Staten hebben besloten dhr. Prof. D. Strijker voor te dragen als lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Gebiedsfonds Oostermoer.