GS-besluitenlijst 21 juni 2022


Subsidieregeling museumregistratie

Gedeputeerde Staten hebben de Subsidieregeling museumregistratie vastgesteld. Met behulp van deze regeling kunnen kleine en middelgrote musea die zijn aangesloten bij het Platform Drentse Musea een bedrag van € 3.000, -- vergoed krijgen als ze zich laten registeren in het Museumregister Nederland. De regeling loopt van 29 juni 2022 tot en met 15 november 2024.

Jubileum Drèents Liedtiesfestival

Gedeputeerde Staten stellen een bedrag van € 25.000,-- beschikbaar voor de organisatie van een jubileumconcert van het Drèents liedtiesfestival.

Subsidiering projecten in het kader van ontwikkeling Koloniën van Weldadigheid

De provincie Drenthe verstrekt een bijdrage aan een viertal projecten in UNESCO Werelderfgoed de Koloniën van Weldadigheid in zowel Frederiksoord-Wilhelminaoord als Veenhuizen, gericht op kwalitatieve ontwikkeling van de vrijetijdseconomie, duurzame ruimtelijke ontwikkeling en ontwikkeling van culturele activiteiten. Het gaat om bijdragen aan het ontwikkelen van een filmscript Het Pauperparadijs, randprogrammering en marketingcommunicatie bij theatervoorstellingen over armoede in Veenhuizen, ontwerp en distributie van een boekuitgave over munten en penningen in de Koloniën van Weldadigheid en de realisatie van een (gegidste) wandelroute over landschapsontwikkeling tussen Veenhuizen en het Fochteloërveen.

Zie voor meer informatie het persbericht.

Beantwoording schriftelijke vragen JA21-fractie over kosten drugsdumping

Gedeputeerde Staten hebben de vragen van de JA21-fractie over kosten drugsdumpingen beantwoord.

De beantwoording wordt geplaatst op www.drentsparlement.nl/actueel/schriftelijke_vragen.

Beantwoording schriftelijke vragen PvdD-fractie over hennepvezelteelt

Gedeputeerde Staten hebben de Statenvragen van de Partij voor de Dieren m.b.t. hennepvezelteelt beantwoord.

De beantwoording wordt geplaatst op www.drentsparlement.nl/actueel/schriftelijke_vragen.

Subsidieverlening New Energy Coalition 2022

Gedeputeerde Staten verlenen een subsidie van € 145.000,--  aan de New Energy Coalition voor het begrotingsjaar 2022. Met deze subsidie kan de New Energy Coalition de Drentse industrie en economie ondersteunen bij het aantrekken van Europese fondsen, het vormen van samenwerkingsverbanden en het aanjagen van projecten rond het gebruik van waterstof in het Drentse energiesysteem. Eveneens hebben Gedeputeerde Staten besloten om met ingang van 2023 subsidie aan de New Energy Coalition op te nemen op de begroting als boekjaarsubsidie.

Vervolg TopDutch-campagne

Gedeputeerde Staten hebben het voornemen een opdracht ter hoogte van € 300.000,-- te verstrekken aan de NV NOM om de regiobranding, onder de noemer TopDutch, de komende twee jaar te kunnen vervolgen. De TopDutch-campagne heeft als doel om Noord-Nederland te promoten, zodat meer internationale bedrijven, die de economische structuur van de regio kunnen versterken, zich hier willen vestigen. Provinciale Staten worden in de gelegenheid gesteld hun reactie kenbaar te maken.

Zie voor meer informatie het persbericht.

Subsidieverlening project Bedrijfswaterstofbussen voor wijkteams Noordenveld

Gedeputeerde Staten zijn voornemens om een incidentele subsidie van € 250.000,-- te verlenen aan de gemeente Noordenveld voor het project Bedrijfswaterstofbussen. De wijkteams van de afdeling Beheer die zorgen voor het onderhoud van de openbare ruimte in Noordenveld gaan rijden in deze bedrijfsbussen op waterstof. Hiermee geeft de gemeente Noordenveld invulling aan haar ambities op het gebied van waterstof en stimuleert het mede de verdere ontwikkeling van waterstofmobiliteit in Drenthe. Provinciale Staten hebben de gelegenheid om eventuele wensen en bedenkingen ten aanzien van de subsidieverlening kenbaar te maken.

Zie voor meer informatie het persbericht.

Openbaarmaking subsidieaanvraag stichting de Nieuwe Rentmeester ter aanvulling op Statenstuk 2022-60 inzake ontwikkeling Veenhuizen

Op 29 juni 2022 staat het onderwerp van de gebiedsontwikkeling in Veenhuizen en bijbehorende subsidiering van stichting de Nieuwe Rentmeester op de agenda van de commissie Financiën, Cultuur en Bestuur en Economie. In aanvulling op het geagendeerde Statenstuk overlegt het college van  Gedeputeerde Staten de integrale subsidieaanvraag van de stichting de Nieuwe Rentmeester.

Woo-verzoek inzake Westerveld-systeem

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een Woo-verzoek besloten documenten inzake het Westerveld-systeem openbaar te maken.

De gepubliceerde documenten worden geplaatst op: www.provincie.drenthe.nl/woo.

Vervolgstappen behoud Johan Willem Friso Kazerne

Gedeputeerde Staten sturen – samen met de gemeente Assen - een brief naar het ministerie van Defensie over vervolgstappen inzake behoud Johan Willem Friso Kazerne te Assen. Provinciale Staten ontvangen deze brief ter informatie.

Samenwerkingsovereenkomst Naober

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de samenwerkingsovereenkomst `Naober´, een deelproject vanuit Vitale Vakantieparken.

Subsidieverlening vakantiepark Parc Sandur en camping De Lente van Drenthe ikv REX VVP

Gedeputeerde Staten hebben vanuit het programmabudget Vitale Vakantieparken Drenthe (VVP) € 100.000,- subsidie beschikbaar gesteld voor vakantiepark Parc Sandur en € 100.000,- voor camping De Lente van Drenthe. Parc Sandur investeert in een Belevingsboulevard, waarmee een bijzonder concept wordt neergezet, waarbij alle elementen een bijdrage leveren aan het creëren van een unieke (vakantie)beleving voor de gasten en de lokale bewoners.

Camping De Lente van Drenthe investeert in de realisatie van een `pop-upcamping´, een herinrichting van het voormalige stacaravanterrein tot duurzaam toeristisch veld en plaatsing van vier koerslodges. De projecten worden uitgevoerd in het kader van het REX-programma van VVP. Het REX-programma is bedoeld voor vakantieparken in Drenthe die de potentie en de ambitie hebben om tot de Nederlandse en/of Europese top in hun segment te behoren. Het doel van het REX-programma is een kwaliteitsimpuls te geven aan het aanbod in de verblijfsrecreatie in Drenthe en de kopgroep van excellente bedrijven in Drenthe te vergroten.

Verhogen plafond Subsidieregeling oplossingen netcongestie bij duurzame energieproductie

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met een verhoging van het plafond van de Subsidieregeling oplossingen netcongestie bij duurzame energieproductie en stellen een aanvullend bedrag van  € 200.000,-- beschikbaar voor het onderdeel Technisch Oplossen. De regeling is bedoeld voor initiatiefnemers van hernieuwbare elektriciteitsproductie-installaties die geen elektriciteit terug kunnen leveren aan het elektriciteitsnetwerk vanwege netcongestie.

Aangepast Gemeenschappelijk Landbouwbeleid - Nationaal Strategisch Plan (GLB-NSP)

Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van de aanpassingen in het NSP en de toelichting daarop.