Kennisgeving voornemen en participatie gedeeltelijke verdubbeling N34 en aanpak verkeersplein Gieten


Gedeputeerde Staten geven kennis van het voornemen een verkenning als bedoeld in artikel 5.48 van de Omgevingswet uit te voeren. Deze verkenning is gericht op een gedeeltelijke verdubbeling van de N34 en een aanpak van het verkeersplein Gieten. Tevens geven Gedeputeerde Staten kennis van de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen hierbij worden betrokken. Beoogd wordt om een projectbesluit vast te stellen zonder dat hier een voorkeursbeslissing als bedoeld in artikel 5.49 van de Omgevingswet aan vooraf gaat.

Een projectbesluit is een besluit van Gedeputeerde Staten waarmee complexe (infrastructurele) projecten mogelijk kunnen worden gemaakt. Het projectbesluit is erop gericht om door middel van één besluit alle noodzakelijke regels te wijzigen en toestemmingen in orde te brengen om een project uit te kunnen voeren en in stand te houden.

Wat is de aanleiding?

De N34 is een belangrijke nationale en regionale verbindings-as in de provincie Drenthe. De nationale verkeersstromen lopen via de A37, A28 en de A31 in Duitsland. In het gebied tussen deze A- wegen ligt de N34 die Overijssel met Groningen verbindt en voor een groot deel het oosten en zuiden van Drenthe ontsluit. De N34 is dan ook van groot belang voor de bereikbaarheid van de regio Zuidoost Drenthe. Het is zaak deze bereikbaarheid te blijven garanderen.

Momenteel doen zich de nodige problemen voor op de N34. Zo gebeuren er met regelmaat (ernstige) ongelukken, ontstaan er files en is de bereikbaarheid via het openbaar vervoer onvoldoende. Om de belangrijke functie van de N34 te behouden is het van belang dat deze problemen worden opgelost. Uit onderzoek verricht naar de problematiek is gebleken dat de oplossing ligt in het gedeeltelijk verdubbelen van de weg en aanpak van het verkeersplein Gieten. Vandaar dat er een verkenning wordt uitgevoerd.

Verkenning

Bij de verkenning vergaren Gedeputeerde Staten de nodige kennis en inzichten over de aard van de opgave, de voor de fysieke leefomgeving relevante ontwikkelingen en de mogelijke oplossingen voor de opgave. Dit wordt gedaan door alle voor de fysieke leefomgeving relevante aspecten te onderzoeken en in kaart te brengen. Tevens wordt hiertoe een milieueffectrapport opgesteld. Ook het participatieproces is hierbij van belang (zie hierna). Om de verkenning efficiënt en doelmatig uit te voeren zijn er de volgende uitgangspunten:

  • De N34 blijft een regionale stroomweg: een regionale stroomweg is een autoweg met een maximumsnelheid van 100 km/h en ongelijkvloerse kruisingen. Oplossingsrichtingen zijn alleen reëel voor zover deze functie behouden blijft en tevens kan voldoen aan alle landelijke en provinciale richtlijnen.
  • Alle oplossingsrichtingen dienen uit te gaan van het eindbeeld waarbij de N34 wordt verdubbeld. Deze randvoorwaarde is van belang om te voorkomen dat op een later moment de gevonden oplossing ingrijpend moet worden herzien. Een dergelijke aanpassing zou gepaard gaan met hoge kosten.
  • De oplossingsrichting mag het budget van €90 miljoen euro niet overschrijden.

Eenieder heeft negen weken de gelegenheid om voor de gestelde opgave oplossingsrichtingen aan te dragen. Wel is vereist dat de aangedragen oplossingsrichtingen passen binnen de hiervoor geschetste uitgangspunten.

Participatie

Aan de opgave om te komen tot een gedeeltelijke verdubbeling van de N34 en de aanpak van het verkeersplein Gieten wordt al lange tijd gewerkt. Hierbij is steeds sprake geweest van een intensief participatietraject. Bij het verrichten van de verkenning wordt dit traject voortgezet. Dit houdt in ieder geval in dat belanghebbenden die vertegenwoordigd zijn via bedrijven, ondernemersverenigingen en dorpsbelangen worden betrokken in focusgroepen. Er zijn drie focusgroepen:

  • Schipborg, Zuidlaren tot aansluiting A28 (De Punt)
  • Annen/Anloo/Eext/Gieten/Gasselte
  • Drouwen/Borger/Ees/Exloo/Odoorn/Klijndijk

De focusgroepen wordt gevraagd om hun specifieke lokale kennis in te brengen over de milieueffecten, het ontwerpproces en de koppelkansen. Naar verwachting worden de focusgroepen tijdens de verkenning nog vier keer bij elkaar geroepen.

Daarnaast worden er inloopbijeenkomsten georganiseerd die voor iedereen toegankelijk zijn. De uitkomsten van de focusgroepen en inloopbijeenkomsten worden betrokken bij de besluitvorming.

Naast de belanghebbenden uit de omgeving zal er ook afstemming plaatsvinden met de betrokken gemeenten, Rijkswaterstaat en Waterschappen.

Reactie indienen

Als eerder vermeld heeft eenieder de mogelijkheid om binnen de gestelde randvoorwaarden oplossingsrichtingen voor te dragen. De mogelijkheid hiertoe heeft u vanaf donderdag 7 juli 2022 tot woensdag 7 september 2022. Aanvullende informatie over de opgave kunt u vinden op de volgende locatie: www.provincie.drenthe.nl/n34.

Een schriftelijke reactie dient u te richten aan het college van Gedeputeerde Staten. Dit kan zowel per mail via post@drenthe.nl onder vermelding van ‘reactie gedeeltelijke verdubbeling N34’ of per post via het adres Gedeputeerde Staten, Postbus 122, 9400 AC Assen.