Natuurvisie ‘Gastvrije Natuur ‘2040


Beschermen benutten en beleven van de Drentse natuur

Het beschermen, beleven en benutten van de Drentse natuur. Dat is de kern van Natuurvisie ‘Gastvrije Natuur 2040’ die Gedeputeerde Staten vandaag hebben vastgesteld. Hoofdlijnen van het natuurbeleid zijn de inzet op een robuust natuur netwerk, versterken van de biodiversiteit en aandacht voor beleefbaarheid en toegankelijkheid van natuurgebieden. Ook investeert de Provincie in de kwaliteit van natuurgebieden en in de bescherming van plant- en diersoorten. Dat doen we samen met natuur-en landbouworganisaties, gemeenten, waterschappen en vrijwilligers. Zodat iedereen nu en in de toekomst de bijzondere natuur in Drenthe kan beleven.

Versterken biodiversiteit

Verschillende ontwikkelingen op het gebied van klimaat, natuur en stikstof zijn aanleiding geweest voor de provincie Drenthe om het natuurbeleid te actualiseren. Het herstellen en verbeteren van de biodiversiteit blijft uitgangspunt van het natuurbeleid. Vanuit het Natuurpact en het Programma Natuur zetten we in op het herstellen en het verbeteren van de kwaliteit van de natuur. Gedeputeerde Henk Jumelet: “De provincie heeft maar liefst veertien Europees beschermde natuurgebieden (Natura 2000) en drie Nationale Parken. Daarnaast zetten we in op het versterken van de biodiversiteit, ondersteunen we groene bewonersinitiatieven en werken we bijvoorbeeld ook aan het vergroenen van schoolpleinen. De buitengewone natuur in Drenthe willen we versterken en doorgeven aan volgende generaties”.

Beschermen soorten

Naast de actualisatie is het beleid gewijzigd voor een aantal dieren zoals de gans, het edelhert, damhert en het wilde zwijn. Deze beleidswijzigingen komen voort uit gewijzigd Europees en landelijk beleid en de maatschappelijke discussie over deze soorten. De wijzigingen zijn tot stand gekomen op basis van gesprekken met onze partners.

Natuur Netwerk Drenthe

In de geactualiseerde natuurvisie is meer aandacht gekomen voor de kwaliteit van natuur in het landschap buiten de aangewezen natuurgebieden (Natuur Netwerk Nederland). Dit noemen we Natuur Netwerk Drenthe. De natuur in het Natuur Netwerk Nederland kan alleen floreren als de natuur daarbuiten voldoende te bieden heeft. In de vorm van bijvoorbeeld stapstenen tussen de gebieden. Deze natuur omvat landschapselementen, zoals: houtwallen, sloten, bermen, en de natuur in bebouwd gebied. In de Agenda Boer, burger, natuur Drenthe en het Deltaplan Biodiversiteitsherstel werkt de provincie aan de biodiversiteit van het landschap in Natuur Netwerk Drenthe.

Uitvoering en verbinding met andere beleidsterreinen

In het voorjaar van 2022 wordt de Natuurvisie behandeld door de Provinciale Staten van Drenthe. De Natuurvisie heeft een relatie met de Drentse Bomen-en Bossenstrategie, die naar verwachting halverwege 2022 gereed zal zijn. Daarin staat hoe Drenthe inzet op het versterken, uitbreiden en behouden van bossen voor de toekomst. Het Uitvoeringsplan flora en fauna beschrijft de uitvoering van soortenbescherming in onze provincie. Die wordt in het voorjaar van 2022 behandeld door Gedeputeerde Staten van Drenthe.