GS-besluitenlijst 25 januari 2022


Subsidiëring Inzet kansencoach project Kansen4Kinderen Assen, Noordenveld en Tynaarlo

Gedeputeerde Staten verlenen een subsidie van € 126.412,-- aan de gemeente Assen voor de inzet van een kansencoach. Gemeente Noordenveld ontvangt hiervoor € 49.215,-- en de gemeente Tynaarlo € 69.976,--. Een kansencoach is onderdeel van het project Kansen4Kinderen. Door deze coach in te zetten op basisscholen wordt de instroom in de geïndiceerde jeugdzorg aantoonbaar verminderd. Het project draagt bovendien bij aan het verbeteren van gelijke kansen voor alle kinderen. Kansen4Kinderen is een lerend netwerk, gestart vanuit de Regio Deal Zuid- en Oost Drenthe en Hardenberg, en wordt nu ook vanuit de Sociale Agenda ondersteund zodat het project in heel Drenthe uitgerold kan worden.

Terinzagelegging Ontwerpwijziging Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018

Gedeputeerde Staten hebben besloten de ontwerpwijziging van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018 ter inzage te leggen en de Drentse gemeenten hiervan bij brief te informeren. Met de ontwerpwijziging wordt het voor Intensieve Veehouderijen mogelijk het bouwvlak te vergroten wanneer dat noodzakelijk is om het dierenwelzijn te bevorderen.

Procesbesluit inzake verweer tegen treffen voorlopige voorziening aanleg bushaltes Lhee

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het procesbesluit inzake het verweer tegen het treffen van een voorlopige voorziening voor de aanleg van bushaltes bij Lhee (N855).

Brunstingerplas: voorstel tot verkoop

De provincie Drenthe wil de Brunstingerplas (nabij Beilen, Midden-Drenthe), nu voornamelijk gebruikt als viswater, verkopen ten behoeve van een verder recreatieve ontwikkeling van het gebied. Er worden voorwaarden verbonden aan het gebruik van de plas en de invulling ervan na verkoop. Bestaande overeenkomsten en afspraken blijven bestaan. De verkoop zal plaatsvinden via een openbare inschrijving. Belangstellenden moeten een visie indienen over hun plannen met de plas. Een commissie met deskundigen op het gebied van grondzaken en vrijetijdseconomie gaat de plannen beoordelen.

Beantwoording schriftelijke vragen JA21-fractie over huisvesting statushouders

Gedeputeerde Staten hebben vragen beantwoord van de Statenfractie JA21 over de huisvesting van statushouders.

De beantwoording is te vinden op www.drentsparlement.nl.

Beantwoording schriftelijke vragen PvdA over toegankelijkheid in subsidieregelingen

Het college van Gedeputeerde Staten heeft vragen van de PvdA-fractie over toegankelijkheid in subsidieregelingen beantwoord. 
De beantwoording is te vinden op www.drentsparlement.nl.

Vaststelling ontwerp Drentse Bomen-en Bossenstrategie

Gedeputeerde Staten hebben de ontwerp Drentse Bomen- en Bossenstrategie vastgesteld. De ontwerp strategie wordt besproken in de Statencommissie OGB van 16 februari en daarna vrijgegeven voor ter inzagelegging. Voor meer informatie zie persbericht.

Zie voor meer informatie het persbericht.

Beantwoording schriftelijke vragen PvdD-fractie m.b.t. bevoegd gezag houtopstanden op recreatieterrein

Gedeputeerde Staten beantwoorden vragen van de PvdD-fractie met betrekking tot bevoegd gezag houtopstanden op recreatieterreinen.

De beantwoording is te vinden op www.drentsparlement.nl.

Economische Barometer Noord-Nederland 2021

De Economische Barometer Noord-Nederland 2021 geeft inzicht in de economische situatie en ontwikkelingen van Noord-Nederland. Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben hiervan kennisgenomen en sturen de barometer aan Provinciale Staten. De drie noordelijke provincies worden met elkaar vergeleken en de noordelijke cijfers worden afgezet tegen die van Nederland. De barometer staat op de site van de provincie.

Injectie productiewater oliewinning Schoonebeek in Drenthe

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten per brief over de laatste stand van zaken met betrekking tot de voorgenomen wijzigingen van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) bij de injectie van productiewater dat vrijkomt bij de oliewinning in Schoonebeek.

Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde van de PvdA-fractie over waterstoftrein in Drenthe

Het college van Gedeputeerde Staten beantwoordt vragen van de PvdA-fractie over de mogelijke kansen voor invoering van de (groene) waterstoftrein in Drenthe.
De beantwoording is te vinden op  www.drentsparlement.nl

Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde van de PvdD-fractie over afsteken van vuurwerk bij natuurgebieden

Het college van Gedeputeerde Staten heeft vragen van de Statenfractie Partij voor de Dieren over afsteken van vuurwerk bij natuurgebieden beantwoord. De beantwoording is te vinden op www.drentsparlement.nl

Eindverslag EK Veldrijden

Het eindverslag van de organisator van het EK Veldrijden wordt door Gedeputeerde Staten ter informatie naar Provinciale Staten gestuurd.