GS-besluitenlijst 18 januari 2022


Bedieningstijden bruggen en sluizen in Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben de ontwerpregeling Bedieningstijden bruggen en sluizen in Drenthe vastgesteld. In de regeling is in artikel 1 Bedieningstijden recreatievaart opgenomen dat naast de maanden november, december, januari, februari en maart ook in de maanden april en oktober de bruggen en sluizen op afspraak worden bediend. De ontwerpregeling ligt gedurende zes weken ter inzage.

Openstellingsbesluit POP3+ Uitvoering LEADER 2022

Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben het Openstellingsbesluit POP3+ Uitvoering LEADER 2022 vastgesteld. Met deze openstelling kan in 2022 subsidie worden aangevraagd om de duurzame ontwikkeling van het platteland een krachtige impuls te geven. Daarmee worden de economie en werkgelegenheid in de LEADER-gebieden in Zuidoost- en Zuidwest-Drenthe gestimuleerd. Voor meer informatie zie www.leaderzuidoostdrenthe.nl ben www.provincie.drenthe.nl/leaderzuidwest.

Zie voor meer informatie het persbericht.

Deelname aan nieuwe 'Regional Pillar' van Hydrogen Europe

Op 15 juni 2021 hebben Gedeputeerde Staten besloten dat de provincie Drenthe zal deelnemen aan een nieuw op te richten 'Regional Pillar' van de Europese associatie Hydrogen Europe. Het lidmaatschap wordt nu voltooid door de geüpdatete HE-statuten, gedragscode en het handvest van Hydrogen Europe te ondertekenen.

Tekenen van Letter of Support voor Hy2Market Waterstof Pilot

Provincie Drenthe steunt het ‘Hy2Market’ waterstofproject waarin verschillende Europese regio’s, waaronder Noord-Nederland, samen aan de ontwikkeling van de Europese waterstofmarkt werken. Hiervoor wordt een projectaanvraag bij de Europese Commissie ingediend onder het nieuwe Interregionale Investeringsinstrument (I3).

Benoeming lid Investeringscommissie MKB Fonds Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben besloten de benoemingstermijn van de heer U. Kleinhuis als lid van de Investeringscommissie van het MKB Fonds Drenthe te verlengen tot en met uiterlijk 31 december 2022.

Wijziging subsidieverlening trainee-programma Programma Natuur

Gedeputeerde Staten hebben besloten om het besluit om subsidie te verstrekken aan terreinbeheerders en waterschappen voor het uitvoeren van een gezamenlijk traineeprogramma te wijzigen in maximaal twee subsidieaanvragen per organisatie. Met het wijzigen van het besluit kunnen we invulling geven aan de kennisbehoefte op het gebied van onder andere ecologie en (eco)-hydrologie voor het uitvoeren van het Uitvoeringsprogramma Natuur. Het subsidieplafond blijft ongewijzigd. De aanvragen kunnen worden ingediend tot 01 maart 2022.

Beëindiging overeenkomst “Op Drentse Maat” met Stichting Groenfonds

Het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten om de overeenkomst met Stichting Groenfonds inzake het fonds “Op Drentse Maat” te beëindigen, omdat het instrument waarvoor het fonds “Op Drentse Maat” was ingesteld, niet meer gebruikt wordt. De doelen in het Landelijk Gebied worden nu gerealiseerd in het Programma Natuurlijk Platteland.

Geactualiseerde Gastvrije Natuur - Natuurvisie 2040

Gedeputeerde Staten hebben de geactualiseerde Gastvrije Natuur – Natuurvisie 2040 ter vaststelling aangeboden  aan Provinciale Staten.

Zie voor meer informatie het persbericht.

Concept-Uitvoeringsplan flora en fauna

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het concept-Uitvoeringsplan flora en fauna en sturen dit ter kennisname toe aan Provinciale Staten.