GS-besluitenlijst 11 januari 2022


Subsidiering extra inzet projectcoördinatie Kansen4Kinderen aan Stichting Leren & Leven

Gedeputeerde Staten verlenen een subsidie van € 60.000,- aan de Stichting Leren & Leven voor extra inzet voor het project Kansen4Kinderen. Kansen4Kinderen heeft als doel gelijke kansen voor kinderen te bevorderen en is gestart vanuit de Regio Deal Zuid- en Oost Drenthe. Het project wordt ondersteund vanuit de Sociale Agenda zodat basisscholen in heel Drenthe mee kunnen doen. Bij de start van het project was de verwachting dat twintig scholen deel zouden gaan nemen. Inmiddels doen meer dan zestig scholen mee aan Kansen4Kinderen, en in 2022 starten nog eens veertig scholen. De Stichting Leren & Leven voert de projectleiding van Kansen4Kinderen. De (toegenomen) omvang van het project vraagt vanwege het succes om meer uren aan projectleiding. Binnen de huidige begroting van Kansen4Kinderen is geen ruimte om deze extra inzet bekostigen.

Openstellingsbesluit POP3 Investeringen in infrastructuur landbouwbedrijven 2022 Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben het openstellingsbesluit POP 3 in infrastructuur landbouwbedrijven 2022 vastgesteld. In de periode van 1 februari 2022 tot en met 31 maart 2022 kan subsidie aangevraagd worden voor investeringen in het landelijk gebied die bijdragen aan de verbetering van de verkaveling van de landbouwbedrijven en de daarbij behorende toegankelijkheid, bodemgesteldheid en waterhuishouding.

Subsidieverlening aan het Huus van de Taol t.b.v. onderhoud en invulling website Nedersaksisch.com

Gedeputeerde Staten verlenen een subsidie van € 10.000,-- aan het Huus van de Taol voor het onderhoud en verder invullen van de website www.nedersaksisch.com.

Zienswijze ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan LDS

Gedeputeerde Staten dienen een zienswijze in bij het Ministerie van EZK op het ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan LDS. Het winningsplan betreft gaswinning door Vermilion in de gemeente Westerveld. Het college vraagt met name aandacht voor goede communicatie met omwonenden en een goede en snelle schadeafhandeling.

Subsidie Programma Natuur gebiedsprocessen, inzet partners

Gedeputeerde Staten hebben besloten om de volgende subsidies te verstrekken: € 105.840,-- aan Natuurmonumenten, € 80.136,-- aan Het Drentse landschap en € 333.270,-- aan Staatsbosbeheer. De provincie Drenthe heeft van het Rijk een Specifieke uitkering (SPUK)-beschikking ontvangen voor het Uitvoeringsprogramma Natuur. Om de maatregelen uit te kunnen voeren hebben we inhoudelijke kennis en expertise van de terreinbeherende organisaties nodig. Met deze subsidie wordt het voor voornoemde partijen mogelijk de extra benodigde menskracht te werven om de benodigde kennis te leveren.

Provinciale cofinanciering OP-EFRO project Proeftuin Industrieel 3D printen Binder B.V.

Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben besloten een cofinancieringsbijdrage beschikbaar te stellen van € 182.733,25,-- voor de uitvoering van het OP-EFRO project "Proeftuin Industrieel 3D printen Binder B.V". Het betreft hier de ontwikkeling van een proeftuinomgeving voor het Drentse MKB waarbij op een laagdrempelige manier kennis gemaakt kan worden met de kansen en de mogelijkheden van industriële 3D printtechnologie. Met deze proeftuin omgeving worden er meer en betere innovatieve mogelijkheden voor het brede mkb in Drenthe en daarbuiten gerealiseerd, wat zal leiden tot een betere marktpositie en versterking van de maakindustrie in Drenthe en daarbuiten.

GR RUD Drenthe: Najaarsrapportage 2021, Jaarprogramma 2022 en Kaderbrief 2023

Gedeputeerde Staten sturen de Najaarsrapportage 2021, het Jaarprogramma 2022 en de Kaderbrief 2023 van de RUD Drenthe aan Provinciale Staten.

Programma 2021-2027 van Noord-Nederland voor het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Gedeputeerde Staten stellen het EFRO-programma voor 2021-2027 vast. Samen met de provincies Groningen en Fryslân dient de provincie Drenthe dit programma in bij de Europese Commissie, om de toegekende EFRO-middelen daadwerkelijk te kunnen besteden. Voor Noord-Nederland betreft dit 108 miljoen euro. 
Het EFRO-programma voor Noord-Nederland is een innovatieprogramma voor het regionale MKB, met als doel het vergroten van het vermogen van bedrijven om te innoveren en het versterken van het Noord-Nederlandse innovatie ecosysteem. Hiermee wordt de samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties bedoeld om gezamenlijk tot nieuwe oplossingen te komen. In het voorjaar van 2022 wordt bericht van de Europese Commissie over goedkeuring van dit programma verwacht.  Kijk voor meer informatie op de website van het SNN.

EU cofinanciering REACT-EU project NNL Verdient Circulair

Gedeputeerde Staten heeft voor het noordelijke project NNL Verdient Circulair een bijdrage beschikbaar gesteld van € 87.546,--. Het project NNL Verdient Circulair heeft als doel om de omslag van een lineaire naar een circulaire economie op Noord-Nederlandse schaal te ondersteunen.

Het project heeft als doel vraag en aanbod op dit gebied beter bij elkaar te brengen en antwoord te geven op de vraag waar een bedrijf terecht kan met haar circulaire vraagstukken.  
Na afloop van het project is er o.a. een gedragen Noordervisie op de circulaire economie; is er een goed noordelijke circulair kennisnetwerk opgebouwd  en zijn er CE-tools en instrumenten ontwikkeld die bedrijven direct kunnen gebruiken.