Toekomst kazerne Assen onder druk


De toekomst van de Johan Willem Friso Kazerne in Assen staat ter discussie. Hoewel er nog geen formeel besluit is genomen, heeft staatssecretaris Van der Maat van defensie tijdens een overleg met een Drentse delegatie aangegeven dat sluiting van de Asser kazerne voor hem op termijn een serieuze optie is. De komende periode wordt hier verder over gesproken door de provincie, de gemeente en de staatssecretaris.

Provincie en gemeente maken zich gezamenlijk hard voor het behoud van de kazerne. “We stellen het op prijs dat de staatssecretaris ons vroegtijdig betrekt bij zijn overwegingen, maar wij zijn geschrokken en bezorgd over de mogelijke consequenties. We leggen ons niet bij sluiting neer”, zegt de Drentse Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma mede namens de andere Drentse delegatieleden burgemeester Marco Out, gedeputeerde Henk Brink en wethouder Mirjam Pauwels.

Volgens de Asser burgemeester betekent sluiting van de kazerne het verlies van 1000 directe arbeidsplaatsen, 500 opleidingsplaatsen en de daarbij behorende indirecte werkgelegenheid in de regio Assen. “Het verdwijnen van die banen komt bovenop het verlies aan werkgelegenheid bij de NAM”, voegen gedeputeerde Brink en wethouder Mirjam Pauwels daar aan toe. “Door het stopzetten van de gaswinning en de afbouw van de NAM gaan 8000 banen verloren. Daarmee worden Assen en de regio al hard geraakt.”

Aanleiding voor het gesprek tussen de staatssecretaris en de Drentse delegatie is het regeerakkoord waarin staat: “Defensie stoot overbodig vastgoed af en moderniseert en verduurzaamt benodigd vastgoed met oog voor regionale impact.”  Nieuwe en duurzame gebouwen zijn volgens Defensie goedkoper dan renovatie en onderhoud van oude complexen.

De Drentse delegatie heeft onder andere benadrukt dat Assen al meer dan honderdvijfentwintig jaar garnizoensstad is. Dat heeft in de loop der jaren geleid tot een verbondenheid tussen inwoners van de stad en defensiepersoneel. Het grote draagvlak voor de kazerne is ook gebleken bij de eerdere pogingen tot sluiting. Ook hebben ze er op gewezen dat de Dienst Vervoer en Ondersteuning van het ministerie van Justitie en Veiligheid op het kazerneterrein is gevestigd. Er is de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in haar huisvesting. Daarnaast heeft de kazerne een belangrijke functie voor de Veiligheidsregio Drenthe. De kazerne dient als crisisopvang bij calamiteiten en wordt ook gebruikt voor trainingen van politie, justitie en ambulancevervoer.

Binnenkort worden de gesprekken tussen de staatssecretaris, provincie en gemeente vervolgd. De staatssecretaris heeft aangegeven in die gesprekken ook rijksbrede perspectieven mee te nemen en oog te hebben voor regionale impact. “Onze inzet is duidelijk”, zeggen CdK Klijnsma en burgemeester Out. “Wij willen de staatssecretaris ervan overtuigen dat onze JWF-kazerne open moet blijven.”

Foto: Marcel J. de Jong.