Opnieuw subsidie voor beschermen boerenlandvogels in Drenthe


Gedeputeerde Staten stellen voor 2022 en 2023 een subsidie van € 340.000,- beschikbaar aan Landschapsbeheer Drenthe voor het beschermen van boerenlandvogels. Hiermee kan Landschapsbeheer Drenthe, net als in 2021, in samenwerking met vrijwilligers maatregelen nemen, zoals het uitstellen van maaien, het plaatsen van nestbeschermers en roofdierwerende rasters. Met deze subsidie worden boeren en andere landeigenaren gestimuleerd om mee te doen met het beschermen van weidevogels; zij ontvangen namelijk een compensatie voor inkomstenderving.

De subsidieregeling maakt onderdeel uit van de totaalaanpak ‘Drentse Boerenlandvogels 2021-2025’. De provincie Drenthe werkt hierin samen met vrijwilligers en veel organisaties in het zogeheten Ermberaad. Samenwerking is van groot belang om de boerenlandvogels te beschermen. En dat is hard nodig, want in heel Nederland en ook in Drenthe zijn steeds minder vogels in het open boerenland, waaronder grutto en patrijs. Denk, naast aangepast maaibeleid, bijvoorbeeld aan het aanleggen van plasdrasplekken; natte stukken land waar vogels voedsel en rust vinden. Ook worden er kruidenrijke stroken gemaakt, die insecten aantrekken en bovendien beschutting bieden voor jonge vogels.

De werkzaamheden van Landschapsbeheer Drenthe richten zich voornamelijk op gebieden waar soorten als grutto, tureluur, kievit en wulp broeden. Bij het creëren van een veilige leefomgeving hoort ook de preventieve bescherming tegen roofdieren als de vos. Met het uitrasteren van een nest van de wulp zijn eerder al goede ervaringen opgedaan. Het gaat niet alleen om het beschermen van de eieren in het nest, maar ook de opgroeiende kuikens die de eerste stappen buiten het nest doen. Gedeputeerde Henk Jumelet: "Afgelopen jaar zijn de eerste resultaten bereikt met concrete maatregelen in het veld, maar we zijn er nog niet. En daarom is het belangrijk dat we met z’n allen doorgaan met deze aanpak.”

Provinciale Staten worden nog in de gelegenheid gesteld om hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken bij het besluit.