GS-besluitenlijst 8 februari 2022


Jaarverslag Gebiedscommissie Preventie Wolvenschade Drenthe

Gedeputeerde Staten sturen het jaarverslag van de gebiedscommissie preventie wolvenschade Drenthe ter informatie aan Provinciale Staten

Uitvoering motie Frisse doorstart na corona

Gedeputeerde Staten hebben de subsidieregeling “Frisse doorstart na corona” vastgesteld. Hiermee ondersteunt de provincie vrijwilligersorganisaties, verenigingen en stichtingen bij een goede doorstart van hun sociaal-culturele activiteiten die binnen de coronamaatregelen weer mogelijk zijn. Omdat de gemeenten het beste inzicht hebben in de organisaties die actief zijn binnen hun gemeente, is de wijze waarop de gemeenten de subsidie aan de organisaties beschikbaar stellen, vrijgelaten. Met deze subsidieregeling wordt uitvoering gegeven aan de motie ‘Frisse doorstart na corona’, die met brede steun in Provinciale Staten is aangenomen. Onder voorbehoud van goedkeuring van een begrotingswijziging hiervoor door Provinciale Staten, wordt de subsidieregeling op 14 maart 2022 opengesteld. Zie voor meer informatie het persbericht.

Verlenen mandaat en machtiging aan Groningen inzake NEDAB-kosten en Routeontwikkelingsfonds GAE

De aandeelhouders van GAE hebben de provincie Groningen ook voor 2022 gevraagd om namens deze overheden beschikkingen inzake NEDAB-vergoedingen aan GAE toe te kennen. Daarmee kan efficiënter worden gewerkt en vermindert de administratieve lastendruk bij de desbetreffende organisaties

Afdoening motie Generatietoets

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de uitvoering van de motie Generatietoets. Bij wijze van proef zijn de Woonagenda, Energieagenda, Sociale Agenda en de Economische Koers onderworpen aan een generatietoets. De toets moet antwoord geven op de vraag of er bij het opstellen van beleid voldoende aandacht is voor verschillende generaties en of er nadelige effecten ontstaan die bepaalde groepen generaties onbedoeld onevenredig treffen. Uit de generatietoets op deze agenda’s is gebleken dat er in de totstandkoming en uitvoering van beleid voldoende aandacht wordt besteed aan de diverse leeftijdsgroepen en effecten. De toets geeft geen aanleiding tot toekomstige wijzigingen van beleid.

Subsidie voor herontwikkeling locatie Eemslandweg 88 in Zwartemeer

Gedeputeerde Staten hebben besloten een bijdrage van € 150.000,-- beschikbaar te stellen voor de herontwikkeling van het pand Eemslandweg 88 te Zwartemeer “De Nachdwacht”. Het gaat om een gedeeltelijke sloop en nieuwbouw langs de Kamerlingswijk en de revitalisering van het hoofdgebouw aan de voorzijde. Ter plaatse worden vier appartementen, drie koopwoningen en een horecagelegenheid gerealiseerd. Met deze ontwikkeling wordt een leegstaand en verpauperd pand aangepakt en de historische betekenis ervan behouden voor Zwartemeer. Hiermee wordt de ruimtelijke kwaliteit in de omgeving van een positieve impuls voorzien. Provinciale Staten worden in de gelegenheid gesteld eventuele wensen of bedenkingen kenbaar te maken. Zie voor meer informatie het persbericht.

Beantwoording schriftelijke vragen VVD-fractie over de wolf in Drenthe

Gedeputeerde Staten beantwoorden vragen van de Statenfractie van de VVD m.b.t. de wolf in Drenthe. De beantwoording is te vinden op www.drentsparlement.nl

Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde van de PvdA-fractie over Verkeerssituatie Melkweg Klijndijk

Gedeputeerde Staten beantwoorden vragen van de PvdA-fractie inzake de verkeerssituatie Melkweg Klijndijk.

De beantwoording is te vinden op www.drentsparlement.nl

Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde van de PvdD-fractie over communicatie rondom kapmeldingen

Gedeputeerde Staten beantwoorden vragen van Provinciale Staten m.b.t. communicatie rondom kapmeldingen. De beantwoording is te vinden op www.drentsparlement.nl

Afdoening motie ‘Sluiting (kinder)hartchirurgie UMCG’

Provinciale Staten hebben op 2 februari 2022 unaniem een motie aangenomen over de sluiting van de (kinder)hartchirurgie bij het UMCG. Gedeputeerde Staten geven uitvoering aan de motie door een brief aan de minister van VWS te sturen en infomeren de Staten over afdoening van de motie.

Cofinanciering REACT-EU project Artificial Intelligence (AI) Hub Noord Nederland

Gedeputeerde Staten stellen € 83.333,-- beschikbaar aan de Artificial Intelligence Hub Noord-Nederland om voorloper te worden op belangrijke AI-thema’s. Dankzij de bijdrage kunnen business developers worden aangetrokken die, met het bedrijfsleven, twaalf High Impact-projecten gaan realiseren in de toepassingsgebieden: industrie, landbouw, energie, gezondheid, maritiem, gebouwde omgeving en defensie.

Subsidies Ronde van Drenthe 2022 en NK Wielrennen 2022

Gedeputeerde Staten hebben besloten om subsidie te verlenen aan de Ronde van Drenthe 2022 en aan het NK Wielrennen 2022. De Ronde van Drenthe staat gepland op zaterdag 12 en zondag 13 maart. De hoofdwedstrijden van het NK Wielrennen worden geprogrammeerd op vrijdag 24 en zaterdag 25 juni

Verzoek tot instemming verlenging Natura 2000-beheerplan Zuidlaardermeergebied  provincie Groningen

Gedeputeerde Staten van Groningen heeft per brief aan Gedeputeerde Staten van Drenthe verzocht tot instemming van de verlenging van het Natura 2000-beheerplan Zuidlaardermeergebied, omdat het betreffende gebied mede is gelegen in provincie Drenthe.Gedeputeerde Staten van Drenthe ziet geen bezwaren tegen de verlenging van het betreffende beheerplan en stemt daarom in met de verlenging.

Vrijgave rapportage verstoring en draagkracht in en rond het N2000 gebied Fochteloërveen

Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van de rapportage “Verstoring en draagkracht in en rond het N2000 gebied Fochteloërveen” en Provinciale Staten en betrokkenen hierover geïnformeerd.

Provinciaal inpassingsplan (PIP) Drentse Zonneroute A37

Gedeputeerde Staten stemmen in met het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Drentse zonneroute A37 en de bijbehorende Nota van Beantwoording op de ingediende zienwijzen. Het Provinciaal Inpassingsplan Drentse zonneroute A37 wordt ter vaststelling aangeboden aan Provinciale Staten. Zie voor meer informatie over de vervolgprocedure: www.provincie.drenthe.nl/drentsezonneroute

Petitiebrief om aandacht te vragen voor een structurele oplossing om de continuïteit van Groningen Airport Eelde te borgen

Gedeputeerde Staten hebben besloten om samen met de andere publieke aandeelhouders van Groningen Airport Eelde een brief aan de Vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat te sturen om aandacht te vragen voor een structurele oplossing om de continuïteit van Groningen Airport Eelde te borgen.