GS-besluitenlijst 15 februari 2022


Afdoening toezegging over mogelijke risico’s NOW-gelden in de Jaarrekening 2020 GAE

Gedeputeerde Staten hebben schriftelijk geantwoord op vragen van GroenLinks tijdens de commissievergadering FCBE van 19 januari 2022 over de mogelijke risico's t.a.v. de afrekening van de NOW-gelden die Groningen Airport Eelde (GAE) in haar Jaarrekening 2020 heeft opgenomen. De beantwoording is te vinden op www.drentsparlement.nl.

Subsidieaanvragen van Landschapsbeheer Drenthe (LBD) voor uitvoering flexibele maatwerkregeling Uitvoeringsplan Drentse Boerenlandvogels 2021-2025

Gedeputeerde Staten hebben het voornemen subsidie te verlenen aan Landschapsbeheer Drenthe (LBD) voor de uitvoering van een flexibele maatwerkregeling gericht op het behoud van weidevogels voor de jaren 2022 en 2023, onder voorwaarde dat Provinciale Staten geen bedenkingen hebben.

De flexibele maatwerkregeling is één van de maatregelen uit het uitvoeringsplan Drentse Boerenlandvogels 2021-2025.

Zie voor meer informatie het persbericht.

Beantwoording schriftelijke vragen VVD-fractie over Data natuur Mantingerveld

Gedeputeerde Staten hebben schriftelijke vragen van de fractie van de VVD over data natuur Mantingerveld beantwoord.

Notitie "Op weg naar de RES 2.0"

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de notitie ‘Op weg naar de RES 2.0’. Deze notitie, opgesteld door de RES-partners in Drenthe, is een nadere uitwerking van de in de RES 1.0 vastgestelde ambitie, opgave, aanpak en proces. De notitie beschrijft de stappen tussen RES 1.0 en RES 2.0, wat de regionale samenwerking moet opleveren en welke stappen lokale overheden zelf zetten. De RES 2.0 wordt in de eerste helft van 2023 ter vaststelling voorgelegd aan Provinciale Staten.

​IPO-propositie Rol in de Ruimte

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de IPO-propositie Rol in de Ruimte.

Pilot uitgangspuntennotities Deltaplan Noordelijk Nederland en Fietsagenda

Gedeputeerde Staten zenden twee Uitgangspuntennotities naar Provinciale Staten; over het Deltaplan voor Noordelijk-Nederland respectievelijk de Fietsagenda. Provinciale Staten hebben verzocht om in een vroegtijdig stadium te worden geïnformeerd en om eerste zienswijzen mee te geven die Gedeputeerde Staten kunnen benutten voor de verdere beleidsvoorbereiding. De Uitgangspuntennotitie is een nieuw instrument waarmee Provinciale Staten ook ervaring op willen doen.

Afdoening toezegging gedaan in OGB over gewasbeschermingsmiddelen

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de beantwoording van Statenvragen over gewasbeschermingsmiddelen. De beantwoording is te vinden op www.drentsparlement.nl.

Digitaliseringsvoucher Drenthe

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor een bedrag van € 600.000,-- beschikbaar te stellen voor de Subsidieregeling Digitaliseringsvoucher Drenthe. Met deze subsidieregeling zetten Gedeputeerde Staten in op de versnelling van digitalisering bij het Drentse mkb. Digitaliseringsvoucher Drenthe helpt ondernemers bij het behouden en vergroten van omzet of winst, het verbeteren van hun digitale bereik en/of het verbeteren van de digitale weerbaarheid.

Zie voor meer informatie het persbericht.

Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde van de PvdD-fractie over ontbreken ontheffing Wnb bij aanleg MTB-route in Drents- Friese Wold

Gedeputeerde Staten beantwoorden vragen van de Partij van de Dieren over de aanleg van een MTB-route in het Drents-Friese Wold. De beantwoording is te vinden op www.drentsparlement.nl.

Herbenoeming voorzitter Commissie rechtsbescherming

Gedeputeerde Staten hebben de heer J.A. Oostmeijer herbenoemd als voorzitter van de Commissie rechtsbescherming voor een periode van vier jaren.

Uiting steun aan Oekraïne

Het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten om als steunbetuiging aan Oekraïne en haar inwoners het provinciehuis uit te lichten in de kleuren van de vlag van Oekraïne. Provinciale Staten zijn per brief hiervan op de hoogte gesteld.

Brief Behoud kazerne Assen

Gedeputeerde staten sturen een brief aan staatssecretaris Van der Maat van Defensie om aan te dringen op behoud van de Johan Willem Frisokazerne in Assen.

Toezichtsbrief huisvesting statushouders

Gedeputeerde Staten hebben de Drentse gemeenten een brief gestuurd over de halfjaarlijkse taakstelling voor het huisvesten van statushouders. Als toezichthouder dankt het college de gemeenten voor hun inspanningen om deze nieuwe inwoners een welkom te blijven bieden in Drenthe. De inzet van de gemeenten blijft onverminderd hard nodig.

Provinciale bijdrage Taskforce Groene Chemie 2022

Drenthe heeft de laatste jaren belangrijke stappen gezet op het gebied van vergroening van de economie. Ontwikkelingen binnen de chemie spelen daarin een belangrijke rol. De provincie Drenthe zet verder in op groene projectontwikkeling en business development via medefinanciering van de Taskforce Groene Chemie.

Drentse aanpak stikstof; capaciteit en middelen

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor om voor 2022 € 3.584.750,-- beschikbaar te stellen voor het verder ontwikkelen van een gebiedsgerichte aanpak stikstof.

Samenwerkingsovereenkomst Duurzame Bollenteelt Drenthe

Als provincie nemen wij deel aan het programma Duurzame bollenteelt Drenthe (DBD). Het programma beoogt een duurzame landbouw die voldoet aan de doelstellingen van het ministerie van LNV zoals verwoord in de Toekomstvisie gewasbescherming 2030.

​Gedeputeerde Staten stemmen in met ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst Duurzame Bollenteelt Drenthe.