GS-besluitenlijst 1 februari 2022


Verlenging Natura 2000-beheerplannen

Gedeputeerde Staten hebben besloten om, op grond van artikel 2.3 van de Wet natuurbescherming, de beheerplannen voor alle Natura 2000-gebieden die geheel of gedeeltelijk in de provincie Drenthe liggen eenmalig te verlengen. In de tussentijd wordt gewerkt aan het actualiseren van de beheerplannen. Nadat een beheerplan geactualiseerd en vastgesteld is, wordt het huidige beheerplan ingetrokken.

Beantwoording schriftelijke vragen JA21-fractie over kernenergie

Gedeputeerde Staten beantwoorden schriftelijke vragen van JA21 over kernenergie. De beantwoording is te vinden op www.drentsparlement.nl

Verkoop voormalige Rijksluchtvaartschool (RLS1957)

Gedeputeerde Staten besluiten, in goed overleg met Groningen Airport Eelde, tot het starten van de openbare verkoop van de voormalige Rijksluchtvaartschool, tegenwoordig de RLS1957.

Beantwoording schriftelijke vragen CU-fractie over besluit Toekomstige organisatie van zorg voor patiënten met aangeboren hartafwijkingen

Gedeputeerde Staten hebben de schriftelijke vragen van de ChristenUnie-fractie over het besluit toekomstige organisatie van zorg voor patiënten met aangeboren hartafwijkingen beantwoord. De beantwoording is te vinden op www.drentsparlement.nl

Beantwoording schriftelijke vragen CDA -fractie over het voornemen (kinder)hartchirurgie – cardiologie in het UMCG te sluiten

Gedeputeerde Staten hebben de schriftelijke vragen van de CDA-fractie over het voornemen de (kinder)hartchirurgie – cardiologie in het UMCG te sluiten beantwoord. De beantwoording is te vinden op www.drentsparlement.nl

Samenwerkingsovereenkomst IT Hub

Gedeputeerde Staten stemmen in en informeren Provinciale Staten over de stand van zaken van de IT Hub. Zie voor meer informatie het persbericht.