Commissie Rechtsbescherming: Farmers Defence Force geen belanghebbende in handhavingsverzoek


De commissie Rechtsbescherming heeft advies uitgebracht aan Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe over het bezwaar dat stichting en vereniging Farmers Defence Force indiende tegen het niet in behandeling nemen van een handhavingsverzoek tegen Jumbo Distributiecentrum B.V. in Beilen. Omdat geen van de bezwaarmakers als belanghebbende kan worden aangemerkt, adviseert de commissie het besluit in stand te houden.

Farmers Defence Force verzocht de provincie Drenthe in augustus 2021 om handhavend op te treden tegen Jumbo Distributiecentrum B.V. in Beilen. Aangegeven werd dat het bedrijf door alle vervoersbewegingen stikstofdepositie veroorzaakt op het Dwingelderveld, zonder vergunning op grond van de Wet natuurbescherming.

Het college van Gedeputeerde Staten stelde het handhavingsverzoek buiten behandeling, omdat de verzoekers geen belanghebbenden zijn. De onafhankelijke commissie Rechtsbescherming komt tot dezelfde conclusie. Op basis daarvan laten Gedeputeerde Staten het besluit, om het handhavingsverzoek niet in behandeling te nemen, in stand.

Het advies van de commissie Rechtsbescherming volgt op een hoorzitting met beide partijen op 17 januari jl. in de Statenzaal van het provinciehuis in Assen. Zo’n 100 agrariërs waren aanwezig en volgden de zitting via een livestream op het voorplein.