Jaarstukken 2021


De provincie Drenthe heeft het jaar 2021 afgesloten met een positief saldo van € 4,9 miljoen. Dat blijkt uit de Jaarstukken 2021. Gedeputeerde Staten kijken terug op een bijzonder jaar. In de eerste maanden van 2021 en aan het eind van het jaar speelde de coronapandemie de hoofdrol. Tussendoor was in de zomer een veerkrachtige opleving van de economie te zien. Terwijl de grote opgaven op het gebied van stikstof, woningbouw en klimaat & energie steeds scherper werden, tekende zich op de arbeidsmarkt in sommige sectoren een omslag af van een tekort aan banen naar een tekort aan mensen.

Een groot deel van het jaar werd weer vanuit huis gewerkt. Ook vergaderingen met Provinciale Staten moesten voor het grootste deel weer digitaal gehouden worden. Net als bestuurlijke overleggen met maatschappelijke organisaties of mede-overheden, zoals gemeenten. Dit heeft het college van Gedeputeerde Staten om volop uitvoering te geven aan bijvoorbeeld de Woonagenda, het Regiostedenfonds, de Agenda Boer, Burger en Natuur Drenthe, de Economische Koers, de Sociale Agenda, de Cultuurnota, het Mobiliteitsplan en alle andere afspraken om Drenthe nog mooier en beter te maken.

Gedeputeerde Staten zijn trots op de sociale en economische veerkracht die met name in culturele en vrijetijdssector goed zichtbaar was. Samen met gemeenten is daar waar nodig ondersteuning gegeven, waarmee de basis overeind gebleven is. Belangrijke factoren waren daarbij natuurlijk ook het geduld, uithoudingsvermogen en creativiteit van betrokken ondernemers en instellingen.

Hoewel het jaar 2021 in velerlei opzichten dus moeilijk voorspelbaar was en de langdurige kabinetsformatie op sommige beleidsterreinen een wat vertragend effect had, heeft de provincie vrijwel alle resultaten bereikt zoals die in de Begroting 2021 waren afgesproken. Een belangrijke afspraak was om scherper te sturen op de inkomsten en uitgaven. Nadat dit vorig jaar veel te hoog was uitgevallen, is een verbeterplan in werking gezet om te grote afwijkingen te voorkomen. Dat heeft ertoe geleid dat er uiteindelijk 3,3% minder is uitgegeven dan begroot in 2021.

Gedeputeerde Staten stellen voor om het positieve resultaat van € 4,9 miljoen toe te voegen aan de Financieringsreserve van de provincie Drenthe.

De Statencommissie FCBE bespreekt de Jaarrekening op 18 mei. Het is de bedoeling dat Provinciale Staten de Jaarstukken 2021 op woensdag 1 juni vaststellen.