GS-besluitenlijst 5 april 2022


Bedieningstijden bruggen en sluizen in Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben de regeling Bedieningstijden bruggen en sluizen in Drenthe vastgesteld. In de regeling is in artikel 1 ‘Bedieningstijden recreatievaart’ opgenomen dat naast de maanden november, december, januari, februari en maart, ook in de maanden april en oktober de bruggen en sluizen op afspraak worden bediend.

Subsidiëring 30e WK Superbike 2022

Gedeputeerde Staten hebben besloten om een incidentele subsidie van € 100.000,-- te verlenen aan de Stichting Circuit van Drenthe voor de organisatie van het WK Superbike van 22 tot en met 24 april 2022.

Gemeenschappelijk financieel toezichtkader Gemeenschappelijke regelingen

Gedeputeerde Staten hebben het gemeenschappelijk financieel toezichtkader 2022 gemeenschappelijke regelingen vastgesteld.

Subsidieverlening centrumontwikkeling Zuidlaren

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het voornemen tot het verlenen van € 1.000.000,-- aan de gemeente Tynaarlo. Dit voornemen wordt omgezet in een definitieve subsidieverlening als blijkt dat Provinciale Staten geen wensen of bedenkingen hebben. De gemeente Tynaarlo wil de subsidie inzetten voor het realiseren van een compact en aantrekkelijk centrum van Zuidlaren. Zie voor meer informatie het persbericht.

Jaarstukken 2022 van de Regio Groningen Assen

Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van de Jaarstukken 2022 van de Regio Groningen-Assen en stuurt deze voor zienswijzen door naar Provinciale Staten. De stukken bestaan o.a. uit de Jaarrekening 2021, het Uitvoeringsprogramma 2022 en de Conceptbegroting 2023. Het is uiteindelijk aan de Stuurgroep van de Regio Groningen-Assen om de stukken vast te stellen. Besluitvorming door de stuurgroep staat gepland op 8 juli 2022.

Bestuurlijke procesafspraken Grip op grote ruimtevragers

Door de snelle groei van grootschalig (logistiek) vastgoed wordt de kwaliteit van het landschap op sommige plekken aangetast en wordt de beschikbare ruimte voor bedrijven schaarser.  Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over het vervolgproces dat provincies en gemeenten samen met het Rijk doorlopen om meer grip te krijgen op grote ruimtevragers.

Stand van zaken Health Hub Roden Q1 2022

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de stand van zaken bij Health Hub Roden.

Herzien Statenstuk Drentse zonneroute A37

Gedeputeerde Staten stemmen in met het herziene statenstuk 'Drentse zonneroute A37'. Het Provinciaal Inpassingsplan Drentse Zonneroute A37 wordt ter vaststelling aangeboden aan Provinciale Staten. Zie voor meer informatie over de vervolgprocedure: Drentse Zonneroute A37

Overzicht begrotingswijzigingen Statenvergadering 13 april 2022

Conform de werkwijze rondom begrotingswijzigingen geven Gedeputeerde Staten Provinciale Staten in een brief een overzicht van de begrotingswijzigingen die in de Statenvergadering van 13 april  2022 voorliggen en het effect daarvan op de vrije bestedingsruimte en eventueel op reserves.

Digitaliseringsvoucher Drenthe

Gedeputeerde Staten stemmen in met het herziene statenstuk 'Digitaliseringsvoucher Drenthe'. Met deze subsidieregeling zetten Gedeputeerde Staten in op versnelling van digitalisering bij het Drentse mkb. Digitaliseringsvoucher Drenthe helpt ondernemers bij het behouden en vergroten van omzet of winst, het verbeteren van hun digitale bereik en/of het verbeteren van de digitale weerbaarheid.

Subsidie Feyen Ondernemingen BV voor acquisitie NewAge Industries in Coevorden

Gedeputeerde Staten hebben besloten om Feyen Ondernemingen BV een subsidie van € 60.000,-- te verstrekken voor het upgraden van de elektriciteitsaansluiting van het bedrijfspand. Het pand wordt daardoor geschikt gemaakt voor de vestiging van NewAge Industries, een Amerikaanse producent van slangen, fittingen en toebehoren voor de medische en voedingsmiddelenindustrie. Met de vestiging van NewAge Industries in dit bestaande bedrijfspand in Coevorden, worden 68 nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd. De gemeente Coevorden heeft de intentie om ook € 60.000,-- te verstrekken.

Verzoek tot instemming vaststellen toegangsbeperkingsbesluit Zuidlaardermeergebied

Gedeputeerde Staten van Groningen hebben per brief aan Gedeputeerde Staten van Drenthe verzocht tot instemming van het voornemen om een toegangsbeperkingsbesluit te nemen voor het Natura 2000-gebied Zuidlaardermeergebied, omdat het betreffende gebied mede is gelegen in provincie Drenthe. Gedeputeerde Staten van Drenthe zien geen bezwaren tegen het voorgenomen besluit en stemmen daarom in met het voornemen om het toegangsbeperkingsbesluit te nemen.​​

Wob-verzoek inzake vergoedingen en betalingen aan LTO Noord en LTO Projecten

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een Wob-verzoek besloten inzicht te geven in de vergoedingen en betalingen aan LTO Noord en LTO Projecten van de periode 2000 tot 25 januari 2022. De gepubliceerde documenten zijn te vinden op: Wet open overheid (Woo)

KRW Dashboard Drenthe

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over het online dashboard KRW (Kaderrichtlijn Water) dat door de provincie Drenthe is ontwikkeld. Het dashboard geeft o.a. informatie over de verschillende parameters die de kwaliteit van oppervlaktewater bepalen. Dit biedt inzicht in de toestand en de ontwikkeling van de waterkwaliteit in Drenthe. Informatie wordt gebruikt om in gesprek te gaan met externe partners om te beoordelen of maatregelen leiden tot een betere waterkwaliteit. Het dashboard is eerst besloten opengesteld voor partners, waarna openstelling voor het brede publiek zo snel mogelijk zal volgen.

Wob-verzoek inzake proefproject Duurzame bollenteelt Drenthe (

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een Wob-verzoek besloten documenten inzake het proefproject Duurzame bollenteelt Drenthe openbaar te maken. De gepubliceerde documenten zijn te vinden op: Wet open overheid (Woo)

Concept-voorbereidingsbesluit Wet ammoniak en veehouderij en concept-voorbereidingsbesluit provinciale monumenten

Provincie Drenthe heeft gekozen voor een beleidsneutrale omzetting van de Omgevingsverordening 2022 bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet. ​Om het beschermingsregime van zeer kwetsbare gebieden en de provinciale monumenten voort te zetten, waarbij er niets verandert in de bevoegdheidsverdeling tussen gemeenten en provincie, wordt er voor deze twee onderwerpen een voorbereidingsbesluit opgesteld. De Drentse gemeenten worden hierover geïnformeerd.

AvA NV NOM op 7 april 2022

Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van de Jaarstukken 2021 van de NV NOM en hebben deze ter informatie toegezonden aan Provinciale Staten.

Subsidieverlening vakantiepark Parc Sandur en camping De Lente van Drenthe ikv REX VVP

Gedeputeerde Staten hebben vanuit het programmabudget Vitale Vakantieparken Drenthe (VVP) € 100.000,- subsidie beschikbaar gesteld voor vakantiepark Parc Sandur en € 100.000,- voor camping De Lente van Drenthe. Parc Sandur investeert in een Belevingsboulevard, waarmee een bijzonder concept wordt neergezet, waarbij alle elementen een bijdrage leveren aan het creëren van een unieke (vakantie)beleving voor de gasten en de lokale bewoners.   
Camping De Lente van Drenthe investeert in de realisatie van een `pop-upcamping´, een herinrichting van het voormalige stacaravanterrein tot duurzaam toeristisch veld en plaatsing van vier koerslodges. De projecten worden uitgevoerd in het kader van het REX-programma van VVP. Het REX-programma is bedoeld voor vakantieparken in Drenthe die de potentie en de ambitie hebben om tot de Nederlandse en/of Europese top in hun segment te behoren. Het doel van het REX-programma is een kwaliteitsimpuls te geven aan het aanbod in de verblijfsrecreatie in Drenthe en de kopgroep van excellente bedrijven in Drenthe te vergroten.