GS-besluitenlijst 26 april 2022


Subsidiëring benefietgala voor Oekraïne

Gedeputeerde Staten hebben een subsidie van € 1.500,-- verleend aan de stichting NIET REmmen voor de organisatie van een benefietgala op 29 mei 2022 ten behoeve van de oorlogsslachtoffers in Oekraïne. Na een reeks benefietconcerten in april en mei treden verschillende dans- en musicalgroepen, koren en orkesten uit Emmen op tijdens het gala. De inkomsten uit kaartverkoop komen ten goede aan Giro 555. De gemeente Emmen heeft hetzelfde bedrag verleend aan de organisatie.

Drentse Onderwijsprijs 2019-2021

Gedeputeerde Staten verlenen tweemaal een incidentele subsidie van € 500,-- in het kader van de Drentse Onderwijsprijs 2019-2021. Leerlingen van Kindcentrum Driemaster en de Christelijke Scholengemeenschap (CS) Vincent van Gogh uit Assen hebben op vrijdag 18 maart 2022 de Onderwijsprijs Drenthe en een cheque ter waarde van € 500,-- ontvangen uit handen van gedeputeerde Hans Kuipers. Het Kindcentrum Driemaster kreeg de prijs in de categorie primair onderwijs voor het project 'Bereslimme boekenkoffers', dat ondersteuning biedt aan laaggeletterde ouders. CS Vincent van Gogh (locatie Salland) was de beste in de categorie voortgezet onderwijs met een kunstproject waarbij leerlingen eieren maakten voor een expositie.

Subsidieverlening project Canadian Trail

Gedeputeerde Staten hebben € 40.000,- subsidie verleend ten behoeve van het project Canadian Trail. Doel van het project is om verhalen en plekken rondom de Canadese bevrijding fysiek met elkaar te verbinden en in samenhang zichtbaar te maken. De route wordt aangesloten op de Liberation route, een internationale wandelroute die door Nederland loopt, vanuit het zuiden via Nijmegen en Arnhem naar het noorden.

Subsidieregeling lokale initiatieven Van Gogh Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben de Subsidieregeling lokale initiatieven Van Gogh Drenthe vastgesteld. Deze regeling is bedoeld voor lokale initiatieven in de gemeenten Hoogeveen, Emmen en Coevorden in het kader van het Van Gogh jaar 2023 in Drenthe. Er kan tussen 1 juni en 15 november 2022 een aanvraag worden ingediend voor een bedrag van maximaal € 5.000,--

Zie voor meer informatie het persbericht.

Bevindingen financieel toezicht op de ws Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest 2022

Provincie Groningen en provincie Drenthe hebben gezamenlijk de vastgestelde Begrotingen 2022 en Jaarrekeningen 2020 van de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest beoordeeld. Die stukken geven geen aanleiding tot het instellen van bestuurlijke interventies. De financiële continuïteit van de waterschappen is gewaarborgd.

Digitaliseringsvoucher Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben de Subsidieregeling Digitaliseringsvoucher Drenthe vastgesteld. Deze voucherregeling ondersteunt mkb-ondernemers bij de aanschaf en implementatie van nieuwe producten, processen en diensten voor digitalisering, zodat ze sneller kunnen digitaliseren. Digitaliseringsvoucher Drenthe helpt ondernemers bij het behouden en vergroten van omzet of winst, het verbeteren van hun digitale bereik en/of het verbeteren van de digitale veiligheid. De digitaliseringsvouchers zijn vanaf 17 mei a.s. beschikbaar op www.snn.nl.

Opheffing Commissie Nazorg Peizerdiepsysteem

Gedeputeerde Staten hebben besloten de Commissie Nazorg Peizerdiepsysteem en de onderliggende projectgroep op te heffen per 1 juni 2022. De werkzaamheden van de commissie zijn afgerond.

Energiebespaarhypotheek

Gedeputeerde Staten verzoeken middels een brief aan het Nationaal Warmtefonds de Energiebespaarhypotheek beschikbaar te stellen voor een bredere doelgroep woningeigenaren. Nu kan deze financieringsvorm vooralsnog alleen ingezet worden voor huizenbezitters die niet in aanmerking komen voor reguliere financiering en die wonen in buurten met een wijkaanpak voor verduurzaming of in een proeftuin aardgasvrije wijk. Dit is een van de redenen waarom de Energiebespaarhypotheek in Drenthe nog niet veel wordt ingezet. In Drenthe willen we graag dat alle woningeigenaren mee kunnen doen in de energietransitie. Financieringsinstrumenten zijn daarbij van groot belang.

Eigendom, beheer en onderhoud infrastructuur en grond

Gedeputeerde Staten zijn voornemens om grond met een ‘groen’ bestemming te verkopen als uitbreiding van de tuin van de enige aangrenzende particuliere kavel gelegen te 7908 AC Hoogeveen, Zuidwoldigerweg 45. De betreffende grond is niet gelegen aan de openbare weg. Eventuele bedenkingen en/of bezwaren kunnen binnen vier weken worden ingediend via post@drenthe.nl.

Subsidieplafond 2022 voor de Subsidieregeling stimuleringslening verwijdering asbestdaken Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben een plafond van € 2.800.000,-- voor het jaar 2022 vastgesteld voor de ‘Subsidieregeling stimuleringslening verwijdering asbestdaken Drenthe’.   
Met de regeling willen Gedeputeerde Staten de sanering van asbestdaken door eigenaren stimuleren.

Subsidie TT-festival 2022

Gedeputeerde Staten hebben besloten om een subsidie van € 125.000,-- beschikbaar te stellen voor het TT-festival 2022 in Assen. Het TT-festival is een onlosmakelijk onderdeel van de TT-week en als zodanig van groot belang voor zowel de TT als de binnenstad van Assen en de provincie als geheel. Jaarlijks komen er meer dan 275.000 bezoekers af op het festival en levert dit festival een belangrijke impuls aan de horeca in Assen, maar ook aan het imago van Drenthe.

Zie voor meer informatie het persbericht.

Subsidieregeling programma zandgronden Noord-Nederland 2022-2027

Gedeputeerde Staten hebben besloten om de Subsidieregeling programma zandgronden Noord-Nederland vast te stellen. Het programma zandgronden voorziet in een subsidie van € 15.000.000,- vanuit de Deltafondsmiddelen en is bestemd voor het uitvoeren van maatregelen die bijdragen aan een robuust watersysteem, met voldoende (grond)water in perioden van droogte.
  
De provincie treedt voor het programma op als kassier en vraagt de rijksbijdrage aan. Op basis van deze subsidieregeling kunnen de partners hun aandeel in de rijksbijdrage aanvragen.   
Het Rijk stelt als voorwaarde dat de ontvangende instantie geen aanvullende voorwaarden aan de besteding van de subsidie mag stellen. Provinciale Staten zijn hierover geïnformeerd in de brief van 26 oktober 2021.

Uitstel Ontwerpbegroting 2023 en Ontwerp-hoofdlijnen Busdienstregeling 2023 OV-bureau Groningen Drenthe

Gedeputeerde Staten melden aan Provinciale Staten dat de besluitvorming rond de Ontwerpbegroting 2023 en de Ontwerp-hoofdlijnen van de dienstregeling 2023 van het OV-bureau Groningen Drenthe door onduidelijkheden rond de “Corona- en Oekraïne-crisis” is uitgesteld.

Beantwoording schriftelijke vragen SP-fractie over onderzoek vakantieparken rond het Ermermeer

Gedeputeerde Staten hebben de vragen van de SP-fractie inzake onderzoek vakantieparken rond het Ermermeer beantwoord.

De beantwoording wordt geplaatst op www.drentsparlement.nl/actueel/schriftelijke_vragen

1e Actualisatie 2022 (6e en 7e wijziging van de Begroting 2022)

Gedeputeerde Staten leggen Provinciale Staten de 1e Actualisatie 2022 (6e en 7e Begrotingswijziging 2022) en de nieuw in te stellen Reserve Bodem ter vaststelling voor.

Statenstuk Uitvoering motie 'Niet onder mijn neus'

Provinciale Staten willen met de motie ‘Niet onder mijn neus’ een Drenthe-brede campagne initiëren om onze inwoners (meer) bewust te maken van signalen die gepaard gaan met drugscriminaliteit. Gedeputeerde Staten geven met dit voorstel uitvoering aan de motie.

Ondersteuning kandidatuur gemeente Emmen Circular City and Regions Initiative (CCRI)

De EU heeft de CCRI-call gelanceerd (Circular City and Regions Initiative). Het doel hiervan is steden, regio's of territoriale clusters samen te brengen met een hoog ontwikkelingspotentieel op het gebied van circulaire economie. De gemeente Emmen stelt zichzelf kandidaat. Middels ondertekening van een commitment letter geeft de provincie aan deze kandidatuur te ondersteunen.

Samenwerkingsovereenkomst Interreg VI A Programma Deutschland - Nederland 2021-2027

Gedeputeerde Staten hebben besloten tot het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst Interreg VI A programma Deutschland - Nederland (2021-2027). Deze overeenkomst regelt onder andere de onderlinge verhoudingen tussen de Interreg-partners en de samenstelling en taken van het Comité van Toezicht en de stuurgroepen.

Wob-verzoek inzake Dutch Aviation Campus Holding B.V.

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een Wob-verzoek besloten documenten inzake Dutch Aviation Campus Holding B.V. openbaar te maken. De gepubliceerde documenten zijn te vinden op: Wet open overheid (Woo)

Wob-verzoek inzake de wijziging Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Drenthe 2016

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een Wob-verzoek besloten documenten inzake wijziging Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Drenthe 2016 openbaar te maken met toepassing van uitgesteld openbaarmaking voor wat betreft de documenten. De gepubliceerde documenten zijn te vinden op: Wet open overheid (Woo)

Openbaarmaking dashboard actuele grondwaterstanden

Actuele informatie over de grondwaterstanden is van grote waarde, zeker in tijden van droogte. Daarom heeft de provincie een dashboard ontwikkeld, waarin van 23 meetpunten in Drenthe de actuele grondwaterstanden op te vragen zijn. Het dasboard is te bekijken op www.provincie.drenthe.nl/waterkwantiteit.

Voorjaarsnota 2022

Gedeputeerde Staten hebben hun ambities voor het komende begrotingsjaar verwoord in de Voorjaarsnota en deze aan Provinciale Staten gestuurd. De opgaven op het gebied van stikstof, klimaat & energie en wonen ziet het college van Gedeputeerde Staten als prioritair. Conform de wens van Provinciale Staten is de Voorjaarsnota vooral een ambitiedocument en worden er geen besluiten genomen over de inzet van middelen.

Afdoening toezegging gedaan in de vergadering van de Statencommissie FCBE van 30 maart 2022 over conclusie en lessen uit de casus zand

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de conclusies en de lessen uit de casus zand.

Afdoening toezegging gedaan in de vergadering van de Statencommissie FCBE van 30 maart 2022 over de Zandwinning De Huttenheugte

In een brief aan Provinciale Staten geven Gedeputeerde Staten een nadere technische toelichting op de financiële afwikkeling van Zandwinning De Huttenheugte.

Beantwoording schriftelijke vragen GroenLinks-fractie over Groningen Airport Eelde

Gedeputeerde Staten hebben schriftelijk geantwoord op de vragen van 16 maart 2022 van de Statenfractie van GroenLinks die met name gingen over de strategie van Groningen Airport Eelde (GAE) en de regionale verkenning waartoe het ministerie van IenW GAE heeft oproepen die uit te voeren. De beantwoording wordt geplaatst op www.drentsparlement.nl.

Jaarstukken 2021

Gedeputeerde Staten hebben de Jaarstukken 2021 vastgesteld en aan Provinciale Staten gestuurd De jaarstukken zijn ook dit jaar weer digitaal beschikbaar via de website. Via de jaarstukken leggen Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten financieel verantwoording af over het boekjaar 2021. Aan Provinciale Staten wordt voorgesteld om het positieve saldo van € 4.933.279,-- toe te voegen aan de Financieringsreserve.

Ontwikkelingen injectie formatiewater Schoonebeek

Provinciale Staten worden per brief geïnformeerd over de ontwikkelingen met betrekking tot de injectie van formatiewater uit Schoonebeek.

Beantwoording brief grenswijziging Nationaal Park (Nieuwe Stijl) gemeente Westerveld

Gedeputeerde Staten bevestigen in een brief aan de gemeente Westerveld dat er geen verzoek tot grenswijzing van het Nationaal Park door de provincie gedaan zal worden zonder dat de gemeente Westerveld daarmee heeft ingestemd.

Werving- en selectieprocedure betreffende de vacature van directeur

Gedeputeerde Staten hebben besloten een vacature open te stellen voor de functie van directeur. De directeur geeft samen met de provinciesecretaris sturing aan de provinciale organisatie en vervangt deze bij afwezigheid.

Uitvoeringsplan flora en fauna

Gedeputeerde Staten hebben het Uitvoeringsplan flora en fauna vastgesteld. In dit Uitvoeringsplan is de uitvoering van het soortenbeleid uit de Natuurvisie vastgelegd. Provinciale Staten worden per brief geïnformeerd over dit besluit.

Uitvoering motie Drentse veteranen

De Drentse Staten hebben een motie aangenomen waarin het college wordt verzocht om, samen met de Stichting Drentse Veteranen, te onderzoeken of er een blijk van waardering kan worden geschonken aan alle Drentse veteranen. Samen met deze stichting is het idee ontstaan om een (herdenkings-)bos aan te planten waar (Drentse) veteranen, zowel jong als oud, kunnen herdenken en verwerken. Met dit besluit wordt Provinciale Staten geïnformeerd over de uitwerking van deze motie.

Samenwerkingsovereenkomst Naober

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de samenwerkingsovereenkomst `Naober´, een deelproject vanuit Vitale Vakantieparken.